Hypotheekadviseur moet 1.100 euro advieskosten vergoeden aan klant

Kifid 2017 (deel logo)

Kifid laat De Hypotheker 1.100 euro advieskosten vergoeden aan een klant (uitspraak GC 2019-931).

De Geschillencommissie: "Consument heeft de overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigd. De vraag die aan de Commissie voorligt is of, en zo ja, welke, advieskosten aan Consument in rekening mochten worden gebracht.

"De Commissie stelt vast de vergoeding bij tussentijdse beëindiging geregeld is in de overeenkomst. Adviseur heeft met een beroep op de voorwaarden gesteld een bedrag van 1.750 euro aan Consument in rekening te hebben mogen brengen. Daarvoor heeft Adviseur verwezen naar het opgemaakte adviesrapport. Adviseur heeft gesteld dat rapport op 23 januari 2019 via e-mail te hebben verzonden aan Consument. Consument stelt dat hij dat niet heeft ontvangen. De Commissie merkt op dat het adviesrapport dat door Adviseur is overgelegd dateert van 10 februari 2019. Het e-mailbericht dat Adviseur heeft gesteld te hebben verzonden, heeft Adviseur niet overgelegd. Nu de datum van het overgelegde adviesrapport is gelegen na de beëindiging van de dienstverlening door Consument geldt dat Adviseur geen recht heeft op een vergoeding van 1.750 euro.

"De Commissie stelt vast dat Adviseur volgens de tussen partijen geldende overeenkomst recht heeft op een bedrag van minimaal 350 en ten hoogste 875 euro. In die omstandigheden is een rol weggelegd voor artikel 7:411 BW, waarin is bepaald dat Adviseur recht heeft op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

"Gelet op de omstandigheden van het geval, waarbij met name van belang is de gemaakte fout door Adviseur bij de aanvraag van het eerste rente-aanbod, acht de Commissie het redelijk dat Adviseur voor zijn verleende diensten een bedrag van 650 euro in rekening mag brengen. Dit betekent dat het meerdere, 1.100 euro, aan Consument zal moeten worden vergoed."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Wanneer een overlijdensrisicopremie vanwege de universal life methodiek zo hoog wordt dat het denkbaar is dat de waarde van de beleggingsverzekering zijn betekenis...

Kifid: Florius moet kapitaal ORV alsnog verlagen

Kifid: Florius moet kapitaal ORV alsnog verlagen

(Kifid-uitspraak GC 2020-503) Consumenten hebben gevolmachtigde (Florius) verzocht het verzekerd kapitaal van hun overlijdensrisicoverzekering te verlagen tot 40.000...

Informatie over wezenlijke wijziging inzake hypotheek alleen op website volstaat niet

Informatie over wezenlijke wijziging inzake hypotheek alleen op website volstaat niet

Een consument mag verwachten dat de bank informatie over wezenlijke wettelijke wijzigingen met betrekking tot zijn hypotheek actief verstrekt. Denk daarbij aan een...

Gescheiden...

Gescheiden...

(Kifid-uitspraak GC 2020-477) ARAG is volgens Kifid niet gehouden rechtsbijstand te verlenen aan consument voor het geschil met zijn voormalige echtgenote over de...

Advieskosten hoeven niet terugbetaald ondanks fouten in advies

Advieskosten hoeven niet terugbetaald ondanks fouten in advies

Ondanks fouten in het adviestraject hoeft Financieel Fit van Kifid de advieskosten ad 2.500 euro niet te vergoeden (uitspraak GC 2020-478). De Geschillencommissie:...

Administratieve fout kost Aegon 2,5 mille

Administratieve fout kost Aegon 2,5 mille

Aegon moet van Kifid een klant circa 2.500 euro vergoeden (uitspraak GC 2020-475). In een tussenuitspraak was al vastgelegd dat verzekeraar in zijn verplichtingen...

Op website vermelde informatie geldt

Op website vermelde informatie geldt

(Kifid-uitspraak GC 2020-460) Consument sluit een hypothecaire geldlening af bij Munt Hypotheken. In de offerte is bepaald dat, indien de rente op de dag van passeren...

ING gooit terecht deur in slot...

ING gooit terecht deur in slot...

Volgens Kifid hoefde bij ING geen alarmbel af te gaan toen consument 1.155,55 euro overmaakte aan een slotenmakersbedrijf. Consument meende bij nader inzien dat...

Zelf verantwoordelijk voor risico's vakantiewoning

Zelf verantwoordelijk voor risico's vakantiewoning

Naar het oordeel van Kifid reikt de (bijzondere) zorgplicht van de geldverstrekker niet zo ver dat hij de consumenten had moeten waarschuwen voor de risico’s...

"Tot meer of iets anders is Geldverstrekker niet gehouden"

"Tot meer of iets anders is Geldverstrekker niet gehouden"

(Kifid-uitspraak GC 2020-471) NIBC Bank heeft vanaf de verstrekking de hypothecaire geldlening in een bepaalde risico-klasse ingedeeld. Op terechte gronden is bij...