Hypotheekadviseur moet 1.100 euro advieskosten vergoeden aan klant

Kifid 2017 (deel logo)

Kifid laat De Hypotheker 1.100 euro advieskosten vergoeden aan een klant (uitspraak GC 2019-931).

De Geschillencommissie: "Consument heeft de overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigd. De vraag die aan de Commissie voorligt is of, en zo ja, welke, advieskosten aan Consument in rekening mochten worden gebracht.

"De Commissie stelt vast de vergoeding bij tussentijdse beëindiging geregeld is in de overeenkomst. Adviseur heeft met een beroep op de voorwaarden gesteld een bedrag van 1.750 euro aan Consument in rekening te hebben mogen brengen. Daarvoor heeft Adviseur verwezen naar het opgemaakte adviesrapport. Adviseur heeft gesteld dat rapport op 23 januari 2019 via e-mail te hebben verzonden aan Consument. Consument stelt dat hij dat niet heeft ontvangen. De Commissie merkt op dat het adviesrapport dat door Adviseur is overgelegd dateert van 10 februari 2019. Het e-mailbericht dat Adviseur heeft gesteld te hebben verzonden, heeft Adviseur niet overgelegd. Nu de datum van het overgelegde adviesrapport is gelegen na de beëindiging van de dienstverlening door Consument geldt dat Adviseur geen recht heeft op een vergoeding van 1.750 euro.

"De Commissie stelt vast dat Adviseur volgens de tussen partijen geldende overeenkomst recht heeft op een bedrag van minimaal 350 en ten hoogste 875 euro. In die omstandigheden is een rol weggelegd voor artikel 7:411 BW, waarin is bepaald dat Adviseur recht heeft op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

"Gelet op de omstandigheden van het geval, waarbij met name van belang is de gemaakte fout door Adviseur bij de aanvraag van het eerste rente-aanbod, acht de Commissie het redelijk dat Adviseur voor zijn verleende diensten een bedrag van 650 euro in rekening mag brengen. Dit betekent dat het meerdere, 1.100 euro, aan Consument zal moeten worden vergoed."

Reactie toevoegen

 
Meer over
AVG geeft geen recht op kopie document met persoonsgegevens

AVG geeft geen recht op kopie document met persoonsgegevens

Het recht op inzage van persoonsgegevens die worden verwerkt staat niet gelijk aan het delen of opsturen van de stukken waarin de persoonsgegevens van de consument...

Nokkenasversteller…

Nokkenasversteller…

Kifid laat een gevolmachtigde een nokkenasversteller vergoeden (bijna 1.500 euro), ook al hoeft dit niet volgens de verzekeringsvoorwaarden. De Geschillencommissie...

Slordig...

Slordig...

Slordig. Zo betitelt Kifid het versturen door SNS Bank aan een omgezette klant van een ORV-aanbieding voor nieuwe klanten. De klant kan er echter geen rechten aan...

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz wil dat Kifid klachten nog sneller afhandelt dan in de gemiddeld negen maanden die er nu voor staan. Adfiz: "Hoewel wij het een zeer positieve ontwikkeling...

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

In een geval tuinschade oordeelt Kifid dat de verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing zijn, omdat deze door Centraal Beheer niet op de juiste wijze aan de consument...

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt...

Niet goed, geld terug...

Niet goed, geld terug...

Een adviseur verwoordt zijn 'niet goed, geld terug'-garantie zo dat de consument volgens Kifid terecht zijn geld terugeist, ook al is helemaal niet gezegd dat de...

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Een website kan slechts als duurzame informatiedrager worden aangemerkt indien adviseur noch beheerder van de website de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. De...

Nazorg

Nazorg

De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek...

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak...