Hypotheekadviseur moet 1.100 euro advieskosten vergoeden aan klant

Kifid 2017 (deel logo)

Kifid laat De Hypotheker 1.100 euro advieskosten vergoeden aan een klant (uitspraak GC 2019-931).

De Geschillencommissie: "Consument heeft de overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigd. De vraag die aan de Commissie voorligt is of, en zo ja, welke, advieskosten aan Consument in rekening mochten worden gebracht.

"De Commissie stelt vast de vergoeding bij tussentijdse beëindiging geregeld is in de overeenkomst. Adviseur heeft met een beroep op de voorwaarden gesteld een bedrag van 1.750 euro aan Consument in rekening te hebben mogen brengen. Daarvoor heeft Adviseur verwezen naar het opgemaakte adviesrapport. Adviseur heeft gesteld dat rapport op 23 januari 2019 via e-mail te hebben verzonden aan Consument. Consument stelt dat hij dat niet heeft ontvangen. De Commissie merkt op dat het adviesrapport dat door Adviseur is overgelegd dateert van 10 februari 2019. Het e-mailbericht dat Adviseur heeft gesteld te hebben verzonden, heeft Adviseur niet overgelegd. Nu de datum van het overgelegde adviesrapport is gelegen na de beëindiging van de dienstverlening door Consument geldt dat Adviseur geen recht heeft op een vergoeding van 1.750 euro.

"De Commissie stelt vast dat Adviseur volgens de tussen partijen geldende overeenkomst recht heeft op een bedrag van minimaal 350 en ten hoogste 875 euro. In die omstandigheden is een rol weggelegd voor artikel 7:411 BW, waarin is bepaald dat Adviseur recht heeft op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

"Gelet op de omstandigheden van het geval, waarbij met name van belang is de gemaakte fout door Adviseur bij de aanvraag van het eerste rente-aanbod, acht de Commissie het redelijk dat Adviseur voor zijn verleende diensten een bedrag van 650 euro in rekening mag brengen. Dit betekent dat het meerdere, 1.100 euro, aan Consument zal moeten worden vergoed."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur mocht om taxatie vragen

Adviseur mocht om taxatie vragen

(Kifid-uitspraak GC 2020-653) Consumenten hebben na advies en bemiddeling van de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank. Een aantal jaar later...

Kifid laat adviseur schade vergoeden en advieskosten terugstorten

Kifid laat adviseur schade vergoeden en advieskosten terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2020-647) Consument is door Euro FD geadviseerd over de afkoop van drie lijfrente opbouwrekeningen. Als consument op de hoogte was geweest van...

Bank hoeft levenstestament niet te verwerken in administratie

Bank hoeft levenstestament niet te verwerken in administratie

(Kifid-uitspraak GC 2020-648) De klacht van consument ziet op het levenstestament. Consument heeft de bank verzocht het levenstestament te verwerken in haar administratie...

Mensen verwachten in coronatijd te veel van hun reis- en annuleringspolis

Mensen verwachten in coronatijd te veel van hun reis- en annuleringspolis

De afgelopen periode heeft Kifid diverse klachten van consumenten ontvangen over doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen in relatie tot het coronavirus. In...

Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem moet van Kifid twee derde van de adviesvergoeding terugbetalen. De adviseur heeft bij één geldverstrekker...

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid heeft op haar website de eerste vier Kifid Kennisdocumenten gepubliceerd. Doel van Kifid Kennis is om geïnteresseerden inzicht te geven in de manier waarop...

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

De plicht om te waken voor overkreditering rust op de geldverstrekker, niet op de adviseur. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)...

Gestrand...

Gestrand...

(Kifid-uitspraak GC 2020-590) Consument heeft een beroep op zijn reisverzekering gedaan nadat op vakantie tijdens een dag aan het strand zijn tas is gestolen. Consument...

Verkoop of niet...

Verkoop of niet...

(Kifid-uitspraak GC 2020-591) De Geschillencommissie dient te oordelen over de vraag of NIBC ten onrechte een vergoeding voor het vervroegd aflossen van de geldlening...

Het zekere voor het onzekere...

Het zekere voor het onzekere...

(Kifid-uitspraak GC 2020-586) Consument wil overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht. NN Bank geeft hier alleen toestemming voor als er...