Hypotheekadviseur moet 1.100 euro advieskosten vergoeden aan klant

Kifid 2017 (deel logo)

Kifid laat De Hypotheker 1.100 euro advieskosten vergoeden aan een klant (uitspraak GC 2019-931).

De Geschillencommissie: "Consument heeft de overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigd. De vraag die aan de Commissie voorligt is of, en zo ja, welke, advieskosten aan Consument in rekening mochten worden gebracht.

"De Commissie stelt vast de vergoeding bij tussentijdse beëindiging geregeld is in de overeenkomst. Adviseur heeft met een beroep op de voorwaarden gesteld een bedrag van 1.750 euro aan Consument in rekening te hebben mogen brengen. Daarvoor heeft Adviseur verwezen naar het opgemaakte adviesrapport. Adviseur heeft gesteld dat rapport op 23 januari 2019 via e-mail te hebben verzonden aan Consument. Consument stelt dat hij dat niet heeft ontvangen. De Commissie merkt op dat het adviesrapport dat door Adviseur is overgelegd dateert van 10 februari 2019. Het e-mailbericht dat Adviseur heeft gesteld te hebben verzonden, heeft Adviseur niet overgelegd. Nu de datum van het overgelegde adviesrapport is gelegen na de beëindiging van de dienstverlening door Consument geldt dat Adviseur geen recht heeft op een vergoeding van 1.750 euro.

"De Commissie stelt vast dat Adviseur volgens de tussen partijen geldende overeenkomst recht heeft op een bedrag van minimaal 350 en ten hoogste 875 euro. In die omstandigheden is een rol weggelegd voor artikel 7:411 BW, waarin is bepaald dat Adviseur recht heeft op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

"Gelet op de omstandigheden van het geval, waarbij met name van belang is de gemaakte fout door Adviseur bij de aanvraag van het eerste rente-aanbod, acht de Commissie het redelijk dat Adviseur voor zijn verleende diensten een bedrag van 650 euro in rekening mag brengen. Dit betekent dat het meerdere, 1.100 euro, aan Consument zal moeten worden vergoed."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Op website vermelde informatie geldt

Op website vermelde informatie geldt

(Kifid-uitspraak GC 2020-460) Consument sluit een hypothecaire geldlening af bij Munt Hypotheken. In de offerte is bepaald dat, indien de rente op de dag van passeren...

ING gooit terecht deur in slot...

ING gooit terecht deur in slot...

Volgens Kifid hoefde bij ING geen alarmbel af te gaan toen consument 1.155,55 euro overmaakte aan een slotenmakersbedrijf. Consument meende bij nader inzien dat...

Zelf verantwoordelijk voor risico's vakantiewoning

Zelf verantwoordelijk voor risico's vakantiewoning

Naar het oordeel van Kifid reikt de (bijzondere) zorgplicht van de geldverstrekker niet zo ver dat hij de consumenten had moeten waarschuwen voor de risico’s...

"Tot meer of iets anders is Geldverstrekker niet gehouden"

"Tot meer of iets anders is Geldverstrekker niet gehouden"

(Kifid-uitspraak GC 2020-471) NIBC Bank heeft vanaf de verstrekking de hypothecaire geldlening in een bepaalde risico-klasse ingedeeld. Op terechte gronden is bij...

Adviseur ontkomt aan schadevergoeding door fout te herstellen

Adviseur ontkomt aan schadevergoeding door fout te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2020-464) De Geschillencommissie constateert dat het aanvankelijk door de adviseur (Eigen Huis Geldzaken) gegeven advies om de lening van 100.000...

Van de regen in de drup...

Van de regen in de drup...

(Kifid-uitspraak GC 2020-444) Consument vordert bij OHRA het verlies van water als gevolg van een lekkage aan een waterleiding buiten het woonhuis. De Geschillencommissie...

Vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze

De vrije advocaatkeuze van de verzekerde, aldus Kifid in uitspraak GC 2020-452, kan niet worden beperkt tot situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe...

Finale kwijting…

Finale kwijting…

Door finale kwijting te verlenen doet de consument afstand van zijn vorderingsrecht. Dat standpunt neemt de Geschillencommissie van Kifid ook in uitspraak GC 2020-453...

Nabeschouwing zorgplicht financieel adviseur bij gedaalde ORV-premies

Nabeschouwing zorgplicht financieel adviseur bij gedaalde ORV-premies

Door adviseur Chris de Bruin van Bureau mr. de Bruin uit Amerongen Op 2 september 2019 deed de Geschillencommissie van het Kifid een uitspraak (nr. GC2019-623)...

Dubbel...

Dubbel...

Univé Schade heeft de claim volgens Kifid terecht afgewezen, omdat consument niet twee originele fietssleutels kon overleggen. Consument was zijn reservesleutel...