Hypotheekadviseur moet 1.100 euro advieskosten vergoeden aan klant

Kifid 2017 (deel logo)

Kifid laat De Hypotheker 1.100 euro advieskosten vergoeden aan een klant (uitspraak GC 2019-931).

De Geschillencommissie: "Consument heeft de overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigd. De vraag die aan de Commissie voorligt is of, en zo ja, welke, advieskosten aan Consument in rekening mochten worden gebracht.

"De Commissie stelt vast de vergoeding bij tussentijdse beëindiging geregeld is in de overeenkomst. Adviseur heeft met een beroep op de voorwaarden gesteld een bedrag van 1.750 euro aan Consument in rekening te hebben mogen brengen. Daarvoor heeft Adviseur verwezen naar het opgemaakte adviesrapport. Adviseur heeft gesteld dat rapport op 23 januari 2019 via e-mail te hebben verzonden aan Consument. Consument stelt dat hij dat niet heeft ontvangen. De Commissie merkt op dat het adviesrapport dat door Adviseur is overgelegd dateert van 10 februari 2019. Het e-mailbericht dat Adviseur heeft gesteld te hebben verzonden, heeft Adviseur niet overgelegd. Nu de datum van het overgelegde adviesrapport is gelegen na de beëindiging van de dienstverlening door Consument geldt dat Adviseur geen recht heeft op een vergoeding van 1.750 euro.

"De Commissie stelt vast dat Adviseur volgens de tussen partijen geldende overeenkomst recht heeft op een bedrag van minimaal 350 en ten hoogste 875 euro. In die omstandigheden is een rol weggelegd voor artikel 7:411 BW, waarin is bepaald dat Adviseur recht heeft op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

"Gelet op de omstandigheden van het geval, waarbij met name van belang is de gemaakte fout door Adviseur bij de aanvraag van het eerste rente-aanbod, acht de Commissie het redelijk dat Adviseur voor zijn verleende diensten een bedrag van 650 euro in rekening mag brengen. Dit betekent dat het meerdere, 1.100 euro, aan Consument zal moeten worden vergoed."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verhoging AOW-leeftijd ligt niet in risicosfeer verzekeraar

Verhoging AOW-leeftijd ligt niet in risicosfeer verzekeraar

De omstandigheid dat de wetgever de AOW-leeftijd heeft verhoogd, is een omstandigheid die niet in de risicosfeer van de verzekeraar ligt. Aldus Kifid nog eens. De...

Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Kifid laat NN aanvullend uitkeren, omdat anders dan de verzekeraar stelde het gestolen zilveren bestek kan worden beschouwd als gebruiksvoorwerp. Volgens NN betrof...

Klant eist 336 mille wegens vermeend onterechte BKR-registratie

Klant eist 336 mille wegens vermeend onterechte BKR-registratie

Kifid maakt korte metten met de eis tot 336.000 euro schadevergoeding wegens de volgens de eiser onterechte BKR-registratie door American Express. Volgens de Geschillencommissie...

Schilderstreken van bedrijf in voetzorg…

Schilderstreken van bedrijf in voetzorg…

Kifid vindt het niet redelijk om kosten te declareren alsof de consument een schildersbedrijf had ingeschakeld, terwijl hij in werkelijkheid de schilderwerkzaamheden...

Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Rabobank mocht Interpolis informeren dat de bancaire relatie met de klant was beëindigd. De bank had echter niet mogen zeggen dat dit was wegens integriteitsissues,...

Geen schade ondanks onduidelijkheden in adviestraject

Geen schade ondanks onduidelijkheden in adviestraject

Het adviestraject bevat volgens Kifid veel onduidelijkheid, is onvoldoende schriftelijk vastgelegd en daardoor slecht herleidbaar. Toch hoeft de hypotheekadviseur...

Twee hoortoestellen vormen één zaak

Twee hoortoestellen vormen één zaak

Noorderlinge moet van Kifid twee nieuwe hoortoestellen vergoeden, ook al was er maar eentje stuk (uitspraak GC 2019-925). Het ene hoortoestel viel in het toilet...

Lees de voorwaarden dan, man!

Lees de voorwaarden dan, man!

Wanneer gaan consumenten nou eens de polisvoorwaarden lezen?! Dan had deze klant geweten dat schade alleen gedekt is als hij op de heenreis meer dan acht uur vertraging...

Kelderbox of niet?

Kelderbox of niet?

NN moet meer dan drie mille bijstorten op een eerdere gedane uitkering. Volgens Kifid was anders dan NN meent geen sprake van diefstal uit een kelderbox. Een begrip...

Bank mocht advies verplicht stellen

Bank mocht advies verplicht stellen

Triodos Bank mocht bij een hypotheekverhoging advies verplicht stellen en een nieuwe taxatie verlangen, aldus Kifid in uitspraak GC 2019-886. De Geschillencommissie...