ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering in 2001 en informeerde de consumenten niet over de latere fiscale wetswijzigingen bij de KEW.

In 2001 hebben de consumenten bij ING Bank een hypothecaire geldlening met een daaraan verpande kapitaalverzekering afgesloten. Deze verzekering kon gekoppeld worden aan de eigen woning (Kapitaalverzekering Eigen woning, KEW) zodat gedurende de periode van kapitaalopbouw geen belasting over de opgebouwde waarde hoefde te worden betaald. Uiteindelijk heeft de koppeling niet plaatsgevonden. Sinds 2013 is een dergelijke koppeling door een wetswijziging ook niet meer mogelijk. De Geschillencommissie oordeelt dat de bank is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens de consumenten, omdat de bank de consumenten niet tijdig over die wetswijziging heeft geïnformeerd.

Informeren over relevante fiscale (wets)wizjigingen verplicht

Naar het oordeel van de commissie is “de bank als adviseur van de consumenten verplicht de consumenten te informeren en te adviseren over fiscale (wets)wijzigingen die relevant zijn voor het product waarover zij hen adviseert.

“Volgens de consumenten heeft de bank in 2001 nagelaten om de verzekering aan te merken als KEW en heeft zij dit tijdens de advisering ook niet met de consumenten besproken. De bank betwist deze stelling en voert aan dat in 2001 het hervormde belastingstelsel is ingevoerd en dat daar veel media-aandacht voor is geweest. Volgens de bank konden de consumenten dus op de hoogte zijn van de voor- en nadelen van het al dan niet aanmerken van de verzekering als KEW. Bovendien kan door de verstreken tijd niet meer worden gereconstrueerd hoe destijds de advisering is verlopen.

“De commissie passeert het verweer van de bank. Op de bank als adviseur rust een verzwaarde motiveringsplicht als het gaat om het advies dat zij destijds heeft gegeven. De adviseur is degene die bij uitstek in staat is inzicht te geven hoe hij tot zijn advies is gekomen. Deze verzwaarde motiveringsplicht betekent dat de bank ter motivering van haar betwisting van de stellingen van de consumenten voldoende feitelijke gegevens, zoals een adviesrapport of notities van het adviesgesprek, moet verstrekken om de
consumenten aanknopingspunten te verschaffen voor een eventuele bewijslevering. De bank heeft die documenten niet overgelegd. Naar eigen zeggen kan door de verstreken tijd niet meer worden gereconstrueerd hoe destijds de advisering is verlopen. De commissie merkt hierover op dat het tot de zorgplicht van de bank hoort op zodanige wijze een administratie te voeren en daartoe behorende bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en plichten kunnen worden gekend. Deze plicht bestaat in elk geval gedurende de looptijd van het geadviseerde product, in dit geval de geldlening.

“Ook over de invoering van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning in 2013 moest de bank als adviseur de consumenten informeren. De bank heeft op geen enkele wijze aangetoond dat de bank en de verzekeraar de brieven daadwerkelijk aan de consumenten hebben verstuurd, laat staan dat de consumenten die ook hebben ontvangen. De commissie oordeelt daarom dat de bank de consumenten in 2013 niet heeft geïnformeerd over de invoering van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de gevolgen ervan voor de consumenten. Dit betekent dat bank is tekortgeschoten in haar informatieverplichtingen jegens de consumenten.

“Het door de consumenten genoemde schadebedrag van 25.000 euro moet bij gebrek aan serieuze betwisting door de bank worden toegewezen.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 11 mei 2023

Dus de Kifid rekt de wettelijke bewaarplicht op naar 30 jaar? Dan hebben veel banken en verzekeraars een groot probleem.

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

In oktober onderzoekt MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Kifid heeft sinds 1 oktober iets aangepaste reglementen. De werkwijze van Kifid voor de behandeling van klachten en de behandeling van beroepen blijft hetzelfde....

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...