Interpolis moet vervangen asbestdaken als bereddingsmaatregel toch vergoeden

Asbest sanering via Pixabay

(Rechtspraak) Het gaat in deze zaak in cassatie om de vraag of Interpolis het verwijderen of vervangen van asbestdaken moet vergoeden als bereddingskosten. De Hoge Raad vindt anders dan het gerechtshof eerder van wel: “Het oordeel van het hof berust klaarblijkelijk op de opvatting dat [de V.O.F.] de kosten van normaal onderhoud of van het achterwege laten daarvan niet voor rekening van zijn verzekeraar zou moeten kunnen brengen. Het hof heeft met zijn oordeel evenwel miskend dat de toestand van de daken – die volgens de deskundigenrapporten in matige tot slechte staat van onderhoud verkeren – er volgens zijn eigen oordeel niet aan in de weg staat dat de kosten van sanering van de met asbest verontreinigde bodem gedekt zijn onder de verzekering op de in 2015 geldende polisvoorwaarden. Vast staat dat het verwijderen van de daken de enige mogelijkheid is om het ontstaan van verdere asbestverontreiniging te voorkomen. Daarom is niet uitgesloten dat [de V.O.F.] op grond van art. 7:957 lid 1 BW en de polisvoorwaarden gehouden was de asbestdaken te verwijderen om verdere bodemverontreiniging te voorkomen. Voor zover schade die het gevolg is van deze verdere bodemverontreiniging verzekerd was, diende hij daarmee ook het belang van Interpolis als verzekeraar. Tegenover deze verplichting van [de V.O.F.] staat dan de verplichting van Interpolis om de met deze bereddingsmaatregel verbonden kosten en schade aan zaken te vergoeden. Hieraan doet niet af dat de kosten van onderhoud normaal niet voor rekening van een verzekeraar kunnen worden gebracht. Of kosten bereddingskosten zijn, moet in gevallen van onmiddellijk dreigend gevaar of waarin schade beperkt kan worden na verwezenlijking van het risico, immers worden beoordeeld aan de hand van de daarvoor geldende maatstaven (zie hiervoor in 3.2.1 en 3.2.2). Een maatregel die vereist is om onmiddellijk dreigend gevaar af te wenden of om de schade te beperken, moet in dat verband als een ‘bijzondere’ maatregel worden aangemerkt, ook al zou deze in andere omstandigheden tot het normale onderhoud behoren.

“Het hof heeft overwogen dat alleen het verwijderen van de dakplaten nodig is om de verzekerde schade te voorkomen en niet het plaatsen van nieuwe daken. Die constatering brengt echter op zichzelf niet mee dat – aangenomen dat het verwijderen van de dakplaten als een maatregel van beredding kan worden aangemerkt  – [de V.O.F.] geen aanspraak kan maken op een vergoeding ter zake van de kosten van vervanging van de dakplaten. Voor vergoeding in aanmerking komen immers de kosten van die maatregelen die redelijk en doelmatig zijn. Bij de vaststelling welke maatregelen redelijk en doelmatig zijn dient in aanmerking te worden genomen dat art. 7:957 BW er mede toe strekt te voorkomen dat de verzekerde of verzekeringnemer het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van (verdere) schade achterwege laat. In een geval waarin beredding bestaat in verwijdering van de schadeveroorzakende zaak, kan een en ander, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, meebrengen dat niet alleen de kosten van verwijdering, maar ook kosten van vervanging als kosten van beredding moeten worden aangemerkt, omdat de enkele verwijdering weliswaar doelmatig zou zijn, maar het verlies van de functie van die zaak redelijkerwijs niet of niet volledig voor risico van de verzekerde of verzekeringnemer behoort te komen. Ook in dit opzicht is het principale middel dus gegrond. Indien het verwijderen van de dakplaten als beredding kan worden aangemerkt, en als gevolg van die verwijdering de zaak waarvan die dakplaten onderdeel uitmaken in haar functie wordt aangetast, kan, gelet op het voorgaande, een redelijke begroting van de kosten van beredding meebrengen dat ook kosten van het herstel van die functie daarin worden betrokken. Daarbij kan waar dat redelijk is rekening worden gehouden met waardevermeerdering van de betrokken zaak als gevolg van het herstel, overeenkomstig hetgeen geldt voor het begroten van zaakschade (art. 6:97 en 98 BW).”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo 26 april 2022

Stevige uitspraak. Nu kan heel Nederland zijn opstalpolis aanspreken om de asbest daken te vervangen.

Meer over
Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

(Rechtspraak) Van de financieel adviseur kan en mag in algemene zin worden gevergd dat hij actief waakt voor onderverzekering. Onder de gegeven omstandigheden had...

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

(Rechtspraak) De Rechtbank Oost-Brabant laat een financieel adviseur bijna 3,5 ton schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank: “[Eiseres]...

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

Motorrijder verzweeg twee rijontzeggingen

(Rechtspraak) EL&EF Verzekeringen is niet tekortgeschoten als adviseur en niet aansprakelijk voor de schade van een motorrijder. De verzekeraar weigert dekking...

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

Kantonrechter haalt fraudebeschuldiging door Centraal Beheer onderuit

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter is niet vast komen te staan dat de eiser heeft getracht om Centraal Beheer opzettelijk te misleiden. De verzekeraar...

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

Dertig flessen/glazen bier in 2,5 uur?

(Rechtspraak) Allianz Direct (voorheen Allsecur) weigerde ten onrechte uit te keren op de SVI, oordeelt de Rechtbank Rotterdam. Anders dan de verzekeraar meent,...

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...