Kabinet bevestigt Wts toe te gaan passen na ramp Limburg

Overstroming via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid om duidelijkheid te krijgen waar de werking van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) precies op ziet.  

Gelet op de aard en de omvang van de ramp in Limburg heeft het kabinet besloten de Wts toe te gaan passen. De Wts maakt het mogelijk om, op grond van een nog op  te stellen ministeriële regeling die wordt toegesneden op de rampsituatie,  gedupeerden een tegemoetkoming in de geleden materiële schade en de  gemaakte kosten toe te kennen. Het gaat om een tegemoetkoming en niet om een volledige vergoeding. De kring van gedupeerden is ruim: particulieren, ondernemers, overheden,  kerken, stichtingen en verenigingen kunnen, weliswaar onder bepaalde  voorwaarden, aanspraak maken op een tegemoetkoming. Een belangrijke  voorwaarde is dat de schade en kosten niet redelijkerwijze verzekerbaar, niet  verhaalbaar en niet vermijdbaar zijn.

De ‘Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas in januari  2011’ (Staatscourant 2011, 12398) zal, met uitzondering van het destijds  vastgestelde schadegebied, als vertrekpunt worden genomen voor de op te stellen  regeling.

Minister Grapperhaus: “Vooruitlopend op een stabiele situatie in  Limburg, worden al de nodige stappen gezet om uitvoering te kunnen geven aan  de Wts. Zo is aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gevraagd  een zogeheten Quick Scan uit te voeren om een beeld op hoofdlijnen te krijgen van onder meer de mogelijke omvang van de schade en van de schade- en kostencategorieën. Dit beeld vormt mede input voor de op te stellen ministeriële regeling met daarin  onder meer de aanduiding van het schadegebied, van de categorieën schade en  kosten die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen, van de  tegemoetkomingspercentages en van eventuele drempelbedragen. Daarnaast zal  de ministeriële regeling de procedure beschrijven voor de aanvraag van een  tegemoetkoming. De RVO gaat de regeling uitvoeren, met inzet van  onafhankelijke, beëdigde taxateurs om – per aanvraag - de schade vast te
stellen.”

Protocol Grootschalige Calamiteiten 

Het Verbond heeft het Protocol Grootschalige Calamiteiten geactiveerd. Het draaiboek Brand wordt als instrument ingezet. Het protocol dient ervoor om waar nodig namens de sector gecoördineerd op te treden, snelle besluiten of adviezen te kunnen geven over de toepassing van relevante clausules en/of verzekeringsdekking. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

In een interview met het AD roept burgemeester Prevoo van Valkenburg a/d Geul de AFM op ‘exotische’ polissen te verbieden die niet uitkeren aan door...

Adfiz in gesprek met RVO over uitleg Wts

Adfiz in gesprek met RVO over uitleg Wts

Adfiz is in gesprek met de RVO over de Wts-vergoeding van schade aan de binnenzijde van de woning na de watersnood in Limburg. Adfiz: “Schade aan de woning...

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s meldt zich bij minister na watersnood Limburg

Lloyd’s heeft de minister van Financiën benaderd om hun rol en verantwoordelijkheid met betrekking tot de dekking van schades als gevolg van de wateroverlast...

Schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in het vastgestelde gebied. Het schadegebied bestaat uit delen die zijn getroffen...

"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

"Verzekerbaarheid overstromingsschade nog weinig bekend"

"Verzekeraars zetten alles op alles om de binnengekomen claims, tot nu toe circa 13.000, zo snel mogelijk af te handelen. De eerste schades zijn al afgewikkeld en...

Meldpunt RVO voor schade hoogwater Limburg open

Meldpunt RVO voor schade hoogwater Limburg open

Sinds maandag is het mogelijk om schade naar aanleiding van de wateroverlast in Limburg te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO heeft...

Tot nu toe 12.658 verzekeringsclaims na wateroverlast Limburg

Tot nu toe 12.658 verzekeringsclaims na wateroverlast Limburg

Uit een eerste inventarisatie door het Verbond van Verzekeraars blijkt dat Nederlandse verzekeraars tot nu toe 12.658 schademeldingen hebben ontvangen als gevolg...

Kamervragen over weigering Lloyd's overstromingsschade ondernemers te vergoeden

Kamervragen over weigering Lloyd's overstromingsschade ondernemers te vergoeden

Lilian Ploumen (PvdA) heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een bericht dat Lloyd’s overstromingsschade van ondernemers in Limburg niet zou willen...

VEH: laat verzekeraars alle overstromingsschade afhandelen

VEH: laat verzekeraars alle overstromingsschade afhandelen

Vereniging Eigen Huis pleit voor een ruimhartige vergoeding van de overstromingsschade voor gedupeerden van de watersnood in Limburg. VEH: "Verzekeraars en overheid...

NN: eerste schademeldingen overstroming Limburg afgehandeld

NN: eerste schademeldingen overstroming Limburg afgehandeld

Ruim 2000 particulieren en 500 zakelijke schademeldingen zijn sinds de overstroming van 14 juli gemeld bij Nationale-Nederlanden en de labels OHRA, ABN Amro Verzekeringen,...