Kifid: ABN Amro doet terecht beroep op verjaring

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak 2021-0910) ABN Amro adviseert een klant om de financiering van de verbouwing van een woning via een rekeningcourantkrediet te financieren en niet via een extra hypotheek. De klacht wordt afgewezen, omdat het beroep op verjaring slaagt.

De consument is zowel privé als zakelijk klant bij de bank. Hij is op enig moment bij de bank gestart met het opbouwen van een beleggingsportefeuille met zijn spaargeld.  De waarde van de beleggingsportefeuille van de consument bedroeg per 31 december 2007 321.950,90 euro. In 2008 heeft de consument de bank benaderd voor de financiering van de verbouwing van zijn woning. Hij heeft uiteindelijk deze verbouwing gefinancierd met het ‘roodstaan’ (debetstand) op zijn bestaande rekeningcourantkrediet. De beleggingsportefeuille van de consument diende daarbij als onderpand voor het rekeningcourantkrediet (effectenkrediet).

In 2009 is door de waardedaling van de beleggingsportefeuille van de consument een onderdekking ontstaan voor het rekeningcourantkrediet. Nadat de bank en de consument  gesprekken met elkaar hadden gevoerd, heeft de consument eind februari 2009 zijn gehele beleggingsportefeuille verkocht.

De consument dient een klacht in bij de bank en ABN Amro reageert op 9 augustus 2011. Op 15 augustus 2011 heeft de consument zijn klacht per brief nader toegelicht aan de bank. In de brief heeft de consument aangegeven dat hij slecht is geadviseerd door de bank, omdat een verhoging van de hypothecaire geldlening volgens hem meer voor de hand had gelegen dan het (dwingend) advies om de beleggingsportefeuille te verkopen.

Vanaf 30 oktober 2018 heeft de consument per e-mail met zijn contactpersoon bij de bank gecorrespondeerd over zijn klacht. Daarbij heeft hij gevraagd of de bank een archief heeft voor de klachtcorrespondentie. Vervolgens heeft de consument de bank op 30 september 2019 en 9 december 2019 per brief gewezen op zijn eerder ingediende klacht. Na een telefoongesprek met de bank heeft de consument op 1 mei 2020 een derde brief aan de bank gestuurd waarin hij zijn klacht heeft omschreven.

Op 24 juli 2020 heeft de consument de bank onder verwijzing naar zijn eerder gestuurde brieven opnieuw per e-mail gewezen op zijn klachten. Op 27 juli 2020 heeft de consument de bank opnieuw een e-mail gestuurd. Op 30 juli 2020 heeft de bank per e-mail gereageerd op de klacht. Daarin heeft de bank opgemerkt dat hij te laat heeft geklaagd en dat zijn klacht verjaard is.

KLACHT BIJ KIFID

De consument schakelt Kifid in. Hij stelt dat de bank hem tweemaal onjuist advies heeft gegeven. Zo had de bank hem een extra hypothecaire geldlening moeten adviseren voor de financiering van de verbouwing van zijn woning in plaats van de mogelijkheid om rood te staan op zijn rekeningcourantkrediet. Daarnaast heeft de bank hem gedwongen om zijn gehele beleggingsportefeuille te verkopen, terwijl dit voorkomen had kunnen worden als de consument een extra hypothecaire geldlening had gesloten. Bij een extra hypothecaire geldlening was de waarde van de beleggingen niet relevant geweest. De consument had in aanmerking kunnen komen voor een extra hypothecaire geldlening, omdat zijn inkomen toereikend was en zijn woning een overwaarde had van minstens anderhalf miljoen euro. De bank heeft de consument onvolledige informatie verstrekt door hem niet te informeren over de verschillende alternatieven. Verder stelt de consument dat hij pas kon klagen toen hij
realiseerde dat sprake was van financiële schade. De consument had het advies van de bank niet gevolgd als hij had geweten dat er een betrekkelijk risicoloos alternatief bestond ter oplossing van zijn probleem. Daarnaast hebben de persoonlijke omstandigheden van de consument eraan bijgedragen dat hij hulp nodig had en dat hij niet eerder zijn klacht heeft voortgezet. De consument heeft altijd alle adviezen van de bank opgevolgd, omdat hij de bank blindelings vertrouwde. De bank gaf de consument ruim 50 jaar zowel privé als zakelijk financiële adviezen. Bovendien heeft de bank hem pas na de laatste brief in 2020 naar Kifid verwezen.

De consument vordert van de bank een bedrag van 200.000 euro uit hoofde van verlies op zijn beleggingsportefeuille.

UITSPRAAK

De commissie is van oordeel dat het beroep van de bank op verjaring slaagt. Daarbij wijst de commissie op artikel 3:310 lid 1 BW waarin staat dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart  door verloop van vijf jaren na aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Kifid: "Aangezien partijen niet meer beschikken over de eerste klachtbrief van de consument uit 2011, staat naar het oordeel van de commissie vast dat de verjaringstermijn in ieder geval is gestart op 15 augustus 2011. Uit de stukken blijkt dat de consument daarna voor het eerst in oktober 2018 de kwestie weer ter sprake heeft gebracht bij de bank. Dit heeft ertoe geleid
dat de consument op 30 september 2019 opnieuw zijn klacht heeft ingediend bij de bank. De commissie concludeert dat er meer dan vijf jaren zijn verstreken tussen de brief van 15 augustus 2011 en 30 september 2019. De vordering van de consument op de bank is hierdoor verjaard."

De commissie zegt kennis te hebben genomen van toelichting die de consument heeft gegeven op zijn
persoonlijke omstandigheden en de commissie zegt te begrijpen dat het indienen van de klacht veel tijd en energie van hem heeft gevraagd. "De commissie is echter van oordeel dat deze omstandigheden niet ertoe kunnen leiden dat het beroep van de bank op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is."

 

 

Reactie toevoegen

 
Kifid wijst klacht over boeterente af

Kifid wijst klacht over boeterente af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0134, bindend) De consumenten hebben Florius verzocht om de lopende rentevastperiode open te breken, waarna zij een aanbod is gedaan. De...

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0133) Een consument klaagt omdat hij voor zijn aov meer betaalt dan zijn broers in vergelijkbare omstandigheden. Ook heeft de verzekeraar...

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

(Kifid-uitspraak GC 2022-1007) ABN Amro heeft verzuimd een ontevreden klant te verwijzen naar Kifid (of de burgerlijke rechter), maar is daarmee niet tekortgeschoten...

Praktijktips Actief Klantbeheer

Praktijktips Actief Klantbeheer

(Praktijktips Actief Klantbeheer in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Financiële professionals helpen bij het informeren, initiëren, implementeren...

Aan de slag met klantsignalen

Aan de slag met klantsignalen

(Partner in Kennis ABN AMRO in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Nieuwe hypotheekklanten krijgen vaak de meeste aandacht, maar ook na het passeren...

Kifid: ga voor klachten over certificaten Triodos naar civiele rechter

Kifid: ga voor klachten over certificaten Triodos naar civiele rechter

(Uitspraak Geschillencommissie Kifid 2022-0892) Kifid heeft meerdere klachten ontvangen over het besluit van Triodos om de handel in certificaten Triodos langdurig...

FNV vindt bod ABN Amro ver beneden de maat

FNV vindt bod ABN Amro ver beneden de maat

FNV noemt het bod van ABN Amro voor een loonsverhoging van 3,25 procent per jaar en een eenmalig bedrag van 2.000 euro bruto een schoffering voor de medewerkers. Vorige...

Klant heeft nog veel meer te bieden

Klant heeft nog veel meer te bieden

(Rondetafelgesprek VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) De waan van de dag drukt actief klantbeheer wel eens naar de achtergrond. Zeker als klanten in...

Kifid: UMG Verzekeringen schond zorgplicht

Kifid: UMG Verzekeringen schond zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-0777, bindend) De consument heeft zijn levensverzekering met een garantiekapitaal in 1998 omgezet naar een beleggingsverzekering. Hierdoor...

FNV Finance: actiebereidheid medewerkers ABN Amro enorm

FNV Finance: actiebereidheid medewerkers ABN Amro enorm

Volgens FNV Finance is de actiebereidheid onder medewerkers van ABN Amro groot. Dit omdat het eindbod van de bank voor 5 procent extra loon over twee jaar "volstrekt...