Klacht te laat ingediend bij Kifid

Kantoor Kifid

Een klacht moet zijn ingediend bij Kifid binnen een jaar nadat de consument deze voor het eerst aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd. Verder geldt dat de consument de klacht moet indienen binnen drie maanden na de dagtekening van de brief of het bericht waarin de uitvoerder definitief zijn standpunt over de klacht aan de consument kenbaar heeft gemaakt, mits in die brief is verwezen naar Kifid en is gewezen op de driemaandentermijn. Tegen deze achtergrond krijgt een klager die meent dat Florius zich heeft bezondigd aan overkreditering nul op het rekest (uitspraak GC 2021-0679).

De Geschillencommissie: “Uit het dossier volgt dat de consument op 3 mei 2019 een klacht over de verstrekking van de geldlening en de hoogte van zijn inkomen bij Florius heeft ingediend. Daarmee staat vast dat de termijn van één jaar in artikel 5.1 van het reglement in ieder geval op dat moment was ingegaan en ruimschoots was verstreken toen de consument op 23 maart 2021 zijn klacht bij Kifid indiende. De klacht is daarmee niet tijdig ingediend in de zin van artikel 5.1 van het reglement.

“Daarnaast geldt de termijn genoemd in artikel 5.2. In het onderhavige geval blijkt uit het dossier dat de directie van Florius bij brief van 11 juli 2019 op de klacht van de consument heeft gereageerd en bij haar afwijzende beslissing blijft. Met deze brief was de interne klachtprocedure doorlopen. In deze brief heeft Florius de consument gewezen op de mogelijkheid om binnen drie maanden de klacht aan Kifid voor te leggen. De consument heeft evenwel pas op 23 maart 2021 – dus meer dan drie maanden na het definitieve standpunt van Florius – zijn klacht bij Kifid ingediend. Dat het incassobureau in een brief op Kifid heeft gewezen, maakt het vorenstaande niet anders.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 2 augustus 2021

''Een klacht moet zijn ingediend bij Kifid binnen een jaar nadat de consument deze voor het eerst aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd." Dat impliceert m.i. dat het Kifid geen klachten meer zal behandelen alvorens de consument zijn/haar klacht ook daadwerkelijk (schriftelijk) heeft voorgelegd bij de adviseur/bemiddelaar of de verzekeraar. Top!!!............................................................ Maar dan........... “Daarnaast geldt de termijn genoemd in artikel 5.2. In het onderhavige geval blijkt uit het dossier dat de directie van Florius bij brief van 11 juli 2019 op de klacht van de consument heeft gereageerd en bij haar afwijzende beslissing blijft. Met deze brief was de interne klachtprocedure doorlopen. In deze brief heeft Florius de consument gewezen op de mogelijkheid om binnen drie maanden de klacht aan Kifid voor te leggen." Het kan toch niet zo zijn, dat de tegenpartij in een conflict kan bepalen (een verzekeraar of een tussenpersoon) a.h.w. kan bepalen gedurende welke termijn een consument zijn klacht kan neerleggen bij een Geschillencommissie dan wel de Civiele Rechter?

Kifid verwelkomt nieuwe leden Geschillencommissie en CvB

Kifid verwelkomt nieuwe leden Geschillencommissie en CvB

Kifid verwelkomt de komende maanden negen nieuwe leden voor de Geschillencommissie en een nieuw lid voor de Commissie van Beroep. Zij zorgen voor versterking van...

Kifid: Roparco hoeft niet alle kosten klant te vergoeden ondanks intrekken beroep

Kifid: Roparco hoeft niet alle kosten klant te vergoeden ondanks intrekken beroep

Roparco heeft het beroep dat zij instelde bij een Kifid-zaak ingetrokken maar hoeft niet alle kosten van de tegenpartij te vergoeden. Zo oordeelt de voorzitter van...

Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

(Kifid-uitspraak GC 2021-0793) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft Aegon de consument gevraagd om informatie te verstrekken over de opbouw van...

Zelfs geen pleister op de wonde...

Zelfs geen pleister op de wonde...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0789) De consument is van mening dat Aon de zorgplicht heeft geschonden door zijn internationale ziektekostenverzekering op te zeggen. De...

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2021-0778) De adviseur heeft de privacy van de consumenten geschonden doordat hij na de beëindiging van de adviesovereenkomst contact heeft...

Bank mocht advies bij beëindiging orv verplicht stellen

Bank mocht advies bij beëindiging orv verplicht stellen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0767) De consument klaagt over de eis die NN Bank stelt aan het verwerken van zijn verzoek tot beëindiging van zijn overlijdensrisicoverzekering....

Wind niet mee…

Wind niet mee…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0759) Door een fraudeur is het rekeningnummer van de tegenrekening van de consument bij Meewind gewijzigd, waardoor de verkoopopbrengst...

Te laat

Te laat

KLACHTPLICHT – De consument heeft niet tijdig nadat hij dit had moeten ontdekken geklaagd over de door hem gestelde gebrekkige prestatie van de tussenpersoon....

Mededelingsplicht geldt tot moment van sluiten

Mededelingsplicht geldt tot moment van sluiten

MEDEDELINGSPLICHT – Het niet melden door de consumenten aan de verzekeraar dat brief en polis geen juiste weergave van het aanvraagproces zijn, levert geen...

Klant trekt opdracht tussentijds in

Klant trekt opdracht tussentijds in

HYPOTHEKEN – Wat is de situatie indien de klant de Overeenkomst Tot Dienstverlening intrekt nadat de adviseur met zijn werkzaamheden is begonnen maar voordat...