Klager loopt blowtje bij Kifid…

Hennep via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2020-1098) Nh1816 weigert volgens Kifid terecht uit te keren aan een klant die een hennepkwekerij in zijn woning had aangelegd. De Geschillencommissie is van oordeel dat het “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn indien Consument, ondanks dat hij wist dat de door hem in de woning aangelegde hennepkwekerij illegaal was en dat die hennepkwekerij een sterk verhoogd brandrisico opleverde, met succes een beroep op dekking onder de opstal- en inboedelverzekering zou kunnen doen. Hij heeft dan ook geen recht op uitkering onder de Verzekeringen. De registraties in het EVR en het Incidentenregister zijn terecht en ook proportioneel. Ook mag de registratie in de Gebeurtenissenadministratie en het IVR worden gehandhaafd. Vordering afgewezen”.

Consument vorderde vergoeding van brandschade ad 150.000 euro en verwijdering van zijn persoonsgegevens uit de registers. De verzekeraar heeft volgens hem niet voldaan aan de vereisten van artikel 6:234 lid 2 BW. De Commissie geeft de verzekerde op dit punt gelijk. Echter: “Niet alleen is van belang dat Consument redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de Verzekeringen naar hun aard niet bestemd waren om een dergelijk verhoogd risico te dekken, maar ook dat het verlenen van dekking onder de gegeven omstandigheden strijdig zou zijn met de in Nederland levende rechtsovertuiging en, gelet op het aan het onderhouden van een hennepkwekerij in een woning verbonden gevaar voor personen, ook in strijd zou zijn met het maatschappelijk belang. Daartegenover legt het persoonlijk belang van Consument om zijn schade vergoed te zien onvoldoende gewicht in de schaal. Consument had ook kunnen kiezen geen hennepkwekerij in zijn woning aan te leggen.”

Niet aannemelijk gemaakt

De Commissie stelt vast dat verzekeraar per e-mail van 29 april 2016 een pdf-bestand aan consument heeft gestuurd waarin niet de voorwaarden zelf, maar alleen een link was opgenomen naar de website van verzekeraar, waar consument de voorwaarden kon inzien. Dat de voorwaarden op deze website door verzekeraar of de beheerder niet gewijzigd konden worden en dat de voorwaarden op de website van verzekeraar gedurende een passende termijn ongewijzigd beschikbaar waren, heeft verzekeraar niet aannemelijk gemaakt. Dit leidt tot de slotsom dat verzekeraar niet heeft voldaan aan de vereisten van artikel 6:234 lid 2 BW.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

De hoogte van de provisie is medebepalend voor je doorlopende zorgplicht. Zorg dat de frequentie van onderhoudsgesprekken met je klanten dus in lijn is met de aard...

Kifid laat adviseur kosten matigen wegens gebrek aan transparantie

Kifid laat adviseur kosten matigen wegens gebrek aan transparantie

(Kifid-uitspraak GC 2021-0009) Consument heeft een opdracht tot dienstverlening ondertekend ten behoeve van de dienstverlening van de Adviseur (Financieel Fit Servicecenter)....

Risico stijging aflossingsvergoeding na sluiten vaststellingsovereenkomst voor rekening consument

Risico stijging aflossingsvergoeding na sluiten vaststellingsovereenkomst voor rekening consument

(Kifid-uitspraak GC 2021-0013) Consument heeft op 3 oktober 2019 ter zitting bij Kifid een vaststellingsovereenkomst gesloten met de adviseur (Stalenhoef) met als...

Kifid sluit Klachtenloket Rentederivaten MKB

Kifid sluit Klachtenloket Rentederivaten MKB

Kifid sluit per 15 januari 2021 op verzoek van DNB het tijdelijke loket Rentederivaten MKB. Eind december 2020 heeft Kifid de laatste nog in behandeling zijnde klacht...

Claim onbewoonbaar verklaard...

Claim onbewoonbaar verklaard...

De verzekeraar hoefde er niet op te wijzen dat hij bij eventuele schade aan de onbewoonde woning zou uitkeren op basis van de verkoopwaarde. Aldus Kifid in uitspraak...

Consument moet mondelinge toezegging adviseur bewijzen

Consument moet mondelinge toezegging adviseur bewijzen

(Kifid-uitspraak GC 2020-1087) In verband met de aankoop van een woning heeft consument een gesprek gevoerd met de adviseur en de opdracht tot diensterlening (OTD)...

Kifid: onbegrijpelijk dat adviseur dossiernotitie pas bij verweer laat zien

Kifid: onbegrijpelijk dat adviseur dossiernotitie pas bij verweer laat zien

(Kifid-uitspraak GC 2020-1088) Consument stelt dat adviseur niet of onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat zijn overlijdensrisicoverzekering een kortere looptijd...

Onverwachte coronakosten niet gedekt op reispolis

Onverwachte coronakosten niet gedekt op reispolis

(Kifid-uitspraak GC 2020-1086) Consument heeft een beroep gedaan op zijn reisverzekering van Interpolis (Achmea) voor de kosten (niet genoemd in de uitspraak) die...

Gasleiding doorgeslepen, verzekeraar moet van Kifid betalen

Gasleiding doorgeslepen, verzekeraar moet van Kifid betalen

(Kifid-uitspraak GC 2020-1085) De zoon van consument heeft bij de buurman een gasleiding doorgeslepen. Liander heeft de gasleiding gerepareerd en de factuur op naam...

Desinfecteren = schoonmaken: geen dekking

Desinfecteren = schoonmaken: geen dekking

(Kifid-uitspraak GC 2020-1040) Consument heeft deurklinken gedesinfecteerd met ontsmettingsspray. Hierdoor is schade ontstaan aan de verflaag op de deuren en kozijnen....