Minder belastingvorderingen afgeboekt

Euro's via Pixabay 2018

De laatste jaren worden minder belastingvorderingen afgeboekt, vanwege de introductie van het zogenoemde dynamisch monitoren. Dit betekent dat vorderingen veel langer worden gevolgd op mogelijk nieuwe verhaalsmogelijkheden en dat derhalve terughoudend met de afboeking wegens oninbaarheid wordt omgegaan. In 2016 en 2017 werd circa 0,2 tot 0,3% afgeboekt. Het aantal als oninbaar afgeboekte vorderingen daalde daardoor van circa 660.000 in 2013 naar ongeveer 180.000 in 2017. Daarbij ging het om respectievelijk 1,4 miljard euro in 2013 en 0,5 miljard in 2017.

Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën in antwoord op Kamervragen.

Absoluut zijn de afboekingen bij de loon- en inkomensheffing en de omzetbelasting het hoogst. Samen zijn zij goed voor circa 80 procent van het wegens oninbaarheid afgeboekte bedrag. De grote omvang is gerelateerd aan de hoge opbrengsten die deze belastingen hebben.

Relatief zijn de als oninbaar afgeboekte bedragen bij de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting het hoogst. Bij deze belastingen is er een relatief hoog inningsrisico bij faillissementen.

Eind 2017 waren er 3,1 miljoen openstaande belastingvorderingen, waarvan 2,0 miljoen werden ingevorderd (aanmaning, dwangbevel, etcetera) en 0,4 miljoen in een betalingsregeling zaten. De overige 0,7 miljoen waren recente vorderingen, waarvan de betalingstermijn nog niet verstreken was, of vorderingen waartegen bezwaar of beroep was aangetekend. In 2017 zijn 180.000 vorderingen afgeboekt als zijnde oninbaar, o.a. vanwege faillissement en onvermogen.

Nudging

Snel: "Het reguliere invorderingsproces vangt aan na het verstrijken van de betalingstermijn. De eerste stap is het verzenden van een aanmaning. Daarna volgt de betekening van het dwangbevel. Voor de gevallen waarin verhaalsmogelijkheden voorhanden zijn wordt bij voortdurende niet-betaling een verhaalsbeslag gelegd, al dan niet in vereenvoudigde vorm. Stappen die vooraf worden gezet (‘nudgen’) zijn het geven van een betalingskorting bij het in een keer betalen van voorlopige aanlagen IB of VPB, het verzenden van een kosteloze betalingsherinnering, het aanbieden van laagdrempelige betalingsregelingen, telefonische benadering van belastingschuldigen met een nieuwe betalingsachterstand en het aanbieden van de mogelijkheid bedragen te storten op een zogenaamde g-rekening teneinde aansprakelijkstelling voor de belastingschuld van de opdrachtnemer in de toekomst te voorkomen. In het geval van structurele betalingsproblemen bij ondernemingen worden invorderingsmaatregelen genomen die ertoe kunnen leiden dat de onderneming wordt beëindigd. Om oninbaarheid te voorkomen is het van belang dat belastingaanslagen tijdig worden vastgesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een voorlopige aanslag, en dat invorderingsmaatregelen tijdig worden getroffen. Om afboeking te voorkomen kunnen ook derden aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde belastingschulden. In het invorderingsproces maakt de Belastingdienst geen gebruik van externe capaciteit."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen...

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35 naar 37,10 procent. Dit tarief geldt voor inkomens tot 68.507 euro. Zowel werkenden als mensen met...

Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Vanaf 2021 gaat het heffingvrij vermogen in box 3 omhoog naar 50.000 euro of 100.000 euro met fiscaal partner. Hierdoor betalen bijna een miljoen spaarders en kleine...

Coronavirus: Belastingdienst verleent ondernemers uitstel van betaling

Coronavirus: Belastingdienst verleent ondernemers uitstel van betaling

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het...

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Financiën heeft de circulaire  'Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019' gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie...

PvdA wil collectieve oplossing woekerpolisellende

PvdA wil collectieve oplossing woekerpolisellende

"Collectieve schadeafhandeling is slecht geregeld in Nederland. Woekerpolishouders en derivatenbezitters blijven te lang met ellende zitten. Wij willen een...