Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Uit VVP 3 van 7 mei 2019

Veel hypotheektransacties betreffen op dit moment oversluitingen. In een recente uitspraak formuleert de Geschillencommissie de taak die een adviseur bij zo’n transactie heeft. De Commissie stelt eerst vast dat er tussen de consument en de adviseur een overeenkomst van opdracht is gesloten. Ten aanzien hiervan formuleert de geschillencommissie de volgende algemene eis: “Van een hypotheekadviseur mag in dit verband worden verwacht dat deze zijn advies pas verstrekt nadat hij de benodigde gegevens heeft verzameld en deugdelijk heeft geanalyseerd” (zie hiervoor ook Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 november 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:4665).”

Vervolgens stelt de Commissie vast in welke mate een adviseur bij het opstellen van zijn advies mag uitgaan van feitelijke informatie zoals die door de consument aan de adviseur is verstrekt. Hierover geeft de Commissie het volgende oordeel: “Hierbij kan er echter niet aan voorbij worden gegaan dat een hypotheekadviseur, wat betreft de feitelijke informatie betreffende zijn cliënt, in het algemeen in belangrijke mate afhankelijk zal zijn van hetgeen die cliënt zelf aan informatie aandraagt. In beginsel mag de hypotheekadviseur ervan uitgaan dat die informatie juist is, tenzij er aanwijzingen zijn die tot een nader onderzoek door de hypotheekadviseur nopen.”

Tot slot formuleert de Commissie een minimumnorm die van een adviseur mag worden verwacht die een advies geeft ter zake het oversluiten van een hypotheek: “Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht dat hij bij een opdracht tot advies ter zake het omzetten van een hypothecaire geldlening zorgdraagt voor een deugdelijk en transparant dossier waarin minimaal een correcte vergelijking tussen de bestaande hypothecaire geldlening en de nieuw af te sluiten hypothecaire geldlening wordt opgenomen.” – Uitspraak 2019-153

Reactie toevoegen

 
Meer over
30 dagen is geen maand

30 dagen is geen maand

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKE, UIT VVP 3 RESPIJTTERMIJN – In het jaarverslag wijst Kifid er op dat verzekeraars soms niet de juiste respijttermijnen hanteren...

Kifid: bijna 200 klachten beleggingsverzekeringen afgerond

Kifid: bijna 200 klachten beleggingsverzekeringen afgerond

Gedurende het afgelopen jaar zijn bijna 200 klachten over beleggingsverzekeringen afgerond, aldus Kifid die de klachten sinds een jaar fasegewijs oppakt. Meestal...

Boete adviseur van ruim 10.000 euro voor schenden zorgplicht

Boete adviseur van ruim 10.000 euro voor schenden zorgplicht

Adviseur Rood&Burgh Verzekeringen uit Haarlem moet een consument een bedrag van 10.921,88 terugbetalen wegens schending van de zorgplicht, zo blijkt uit bindende...

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Een consument claimt bij verzekeraar Klaverblad schade aan het aanrechtblad op zijn woonhuisverzekering. Klaverblad wijst de claim af omdat de oorzaak van de schade...

Kifid lanceert nieuw reglement Commissie van Beroep

Kifid lanceert nieuw reglement Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep van Kifid heeft een nieuw, geactualiseerd reglement. "Hiermee loopt het reglement van de Commissie van Beroep weer in de pas met het reglement...

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, INKOMEN, UIT VVP 2 Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren...