Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Uit VVP 3 van 7 mei 2019

Veel hypotheektransacties betreffen op dit moment oversluitingen. In een recente uitspraak formuleert de Geschillencommissie de taak die een adviseur bij zo’n transactie heeft. De Commissie stelt eerst vast dat er tussen de consument en de adviseur een overeenkomst van opdracht is gesloten. Ten aanzien hiervan formuleert de geschillencommissie de volgende algemene eis: “Van een hypotheekadviseur mag in dit verband worden verwacht dat deze zijn advies pas verstrekt nadat hij de benodigde gegevens heeft verzameld en deugdelijk heeft geanalyseerd” (zie hiervoor ook Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 november 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:4665).”

Vervolgens stelt de Commissie vast in welke mate een adviseur bij het opstellen van zijn advies mag uitgaan van feitelijke informatie zoals die door de consument aan de adviseur is verstrekt. Hierover geeft de Commissie het volgende oordeel: “Hierbij kan er echter niet aan voorbij worden gegaan dat een hypotheekadviseur, wat betreft de feitelijke informatie betreffende zijn cliënt, in het algemeen in belangrijke mate afhankelijk zal zijn van hetgeen die cliënt zelf aan informatie aandraagt. In beginsel mag de hypotheekadviseur ervan uitgaan dat die informatie juist is, tenzij er aanwijzingen zijn die tot een nader onderzoek door de hypotheekadviseur nopen.”

Tot slot formuleert de Commissie een minimumnorm die van een adviseur mag worden verwacht die een advies geeft ter zake het oversluiten van een hypotheek: “Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht dat hij bij een opdracht tot advies ter zake het omzetten van een hypothecaire geldlening zorgdraagt voor een deugdelijk en transparant dossier waarin minimaal een correcte vergelijking tussen de bestaande hypothecaire geldlening en de nieuw af te sluiten hypothecaire geldlening wordt opgenomen.” – Uitspraak 2019-153

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Een consument is van mening dat de risicopremie te hoog is en spreekt Florius erop aan. De Geschillencommissie Kifid oordeelt in bindende uitspraak 2019-558...

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Ondanks dat een polisblad niet voldeed aan de wettelijke vereisten, krijgt een consument toch geen schadevergoeding. Wel moet de bank opdraaien voor de kosten van...

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Twee consumenten hebben zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ABN Amro hun doorlopend krediet niet aflossingsvrij wil voortzetten. Aan nieuwe klanten biedt de...

Verzwaarde stelplicht

Verzwaarde stelplicht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, BROMMERVERZEKERING. UIT VVP 4 De Commissie overweegt in deze uitspraak dat “op Tussenpersoon een verzwaarde stelplicht rust. In...

Kifid: ING Bank moet schadevergoeding betalen wegens onvoloende voorlichting

Kifid: ING Bank moet schadevergoeding betalen wegens onvoloende voorlichting

ING Bank dient een consument een schadevergoeding van 66.000 euro te betalen omdat consumenten onvoldoende zijn voorgelicht over de kenmerken en risico's van perpetuals....

Kifid: klacht autoschade door broer niet-ontvankekelijk

Kifid: klacht autoschade door broer niet-ontvankekelijk

Volgens de Geschillencommissie Kifid (niet-bindende uitspraak 2019-454) kan een consument geen beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van zijn broer, nadat...