Minister trekt wetsvoorstel RIV-toets door arbeidsdeskundigen in

UWV

Minister Van Gennip kondigt aan het het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen in te zullen trekken. De minister: "Het kabinet de onafhankelijke commissie Toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) ingesteld. Ik acht het niet opportuun om nu, voordat OCTAS met haar eindrapport komt, keuzes te maken over een aantal fundamentele knelpunten in het stelsel.

"Dat betreft in de eerste plaats het probleem van langdurig zieke werknemers die na twee jaar ziekte én geen werk, én geen WIA -uitkering hebben. Deze zogenoemde ’35-minners’ komen in de praktijk veel moeilijker weer aan het werk dan bij de invoering van de WIA was verwacht, en dat vind ik een groot probleem. Dit is mede daarom ook onderdeel van de opdracht van de OCTAS.

"Ten tweede betreft dat het knelpunt van werkgevers die na twee jaar een loonsanctie kunnen krijgen, omdat de verzekeringsarts tot een ander medisch oordeel komt dan de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke medewerker. Dit kan gevolgen hebben voor de beoordeling door UWV van de geleverde re-integratie-inspanningen.

"Ik vind het belangrijk deze onzekerheid voor werkgevers zoveel mogelijk weg te nemen, waarbij de re integratie kansen van werknemers voldoende geborgd blijven. Beide knelpunten verdienen een oplossing en wil ik oppakken na ommekomst van het eindrapport van OCTAS, dat ik verwacht in het eerste kwartaal van 2024. Om deze redenen ben ik voornemens het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen in te trekken."

IOW toch nog keer verlengd

Het kabinet kiest ervoor de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen met nog één keer vier jaren te verlengen. Van Gennip: "De arbeidsparticipatie van senioren laat de afgelopen jaren een duidelijke verbetering zien. Tegelijkertijd wordt naarmate de leeftijd stijgt de arbeidsmarktpositie lastiger. Senioren worden niet sneller werkloos dan andere groepen, maar eenmaal werkloos is de weg terug naar werk wel langer en moeizamer. Zestigplussers hebben een grotere kans op langdurige werkloosheid. Hier ligt dus nog een opgave."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

De Aof-premie bedraagt gemiddeld 7,25 procent in 2024. Sinds 2022 kent de Aof-premie twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal...

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de...

SLIM-regeling krijgt extra middelen

SLIM-regeling krijgt extra middelen

De SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, krijgt extra middelen en wordt aangepast. Voor de periode van 2024 tot...

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

"Het is opvallend dat vooral jongeren naar de overheid kijken voor steun bij arbeidsongeschiktheid, aangezien juist zij toegang hebben tot betaalbare en goede verzekeringsopties."...

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

Bij de opening van het (digitale) loket maandag zaten dit keer minder mensen klaar dan voor de derde periode. In totaal waren er ruim 18.000 voorinschrijvingen gedaan...

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

De sociale zekerheid ontwikkelt zich op details, maar werkelijke verandering  - voorzover nodig – laat op zich wachten. Dat werd duidelijk op het vijfde...

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Het ziekteverzuim onder werknemers was volgens het CBS in het tweede kwartaal van 2023 vijf procent. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim...

Steun voor verplichte AOV daalt

Steun voor verplichte AOV daalt

De steun voor de verplichte AOV voor zelfstandigen daalt, aldus onderzoek door Knab. "Een jaar geleden steunde 41 procent het plan nog, maar nu er meer details bekend...

Bonus op niet ziek zijn helpt niet echt

Bonus op niet ziek zijn helpt niet echt

Uit onderzoek door Acture blijkt dat het geven van een niet-ziek bonus niet echt helpt. Bijna 50 procent geeft aan dat een niet-ziekmeldbonus hen niet zou weerhouden...

Eigenrisicodragerschap Ziektewet stijgt

Eigenrisicodragerschap Ziektewet stijgt

Sinds 2017 is het aandeel eigenrisicodragers voor de WGA in de totale loonsom van alle werkgevers vrijwel stabiel. In 2023 komt dit aandeel naar verwachting uit...