Minister wil actievere bijdrage verzekeraars aan preventie en verzuim

Wouter Koolmees 2017

De schadelastbeheersing door private verzekeraars bij de WIA-uitvoering was de afgelopen tien jaar vooral passief. Dat constateert onderzoek in opdracht van minister Koolmees. De onderzoekers constateren een omslag richting actieve schadelastbeheersing, waarvan Koolmees schrijft te hopen dat deze doorzet in het belang van het hybride stelsel.

De Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), en de Ziektewet (ZW) kennen met betrekking tot de financiering en uitvoering een hybride stelsel. Dit betekent dat werkgevers voor zowel de WGA en de ZW de keuze hebben om zich via het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) publiek te verzekeren of om eigenrisicodrager te zijn. Eigenrisicodragers hebben daarbij de mogelijkheid om zich via een private verzekeraar voor hun ZW- en of WGA-lasten te verzekeren.

Bij de vormgeving van het hybride stelsel was het de verwachting dat de werkgever en zijn verzekeraar geprikkeld zouden worden tot optimale inzet op preventie en re-integratie. Het hybride stelsel zou eraan moeten bijdragen dat verschillende partijen, UWV en private verzekeraars, elkaar scherp houden en zo bijdragen aan zo effectief mogelijke re-integratie en activering.

Tot nog toe was er weinig inzicht in de activiteiten die private verzekeraars ondernemen. Ook kwantitatief onderzoek laat tot nu toe geen verschil in WGA-instroom zien tussen private en publieke verzekeraars. Minister Koolmees heeft daarom een onderzoek onder private verzekeraars laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de activiteiten die zij ondernemen. Hieruit blijkt dat private verzekeraars steeds meer actief inzetten op het verkleinen van hun schadelast. Deze aanpak is echter relatief nieuw, waardoor WGA-verzekeraars nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van producten en activiteiten om hun schadelast te verkleinen.

Tot nu toe was de schadelastbeheersing eerder passief. Een voorbeeld van passieve schadelastbeheersing is het gebruik van premies en premiedifferentiatie om de verzekerde werkgevers te stimuleren tot schadelastbeheersing. Actieve schadelastbeheersing betekent dat de verzekeraars zelf actief aan de slag gaan om de schadelast bij verzekerden te verminderen. Er zijn verschillende vormen van actieve schadelastbeheersing zoals preventie en re-integratie, maar ook het monitoren of een werknemer nog in de juiste uitkering zit en een herbeoordeling aanvragen op het moment dat dit niet meer het geval is.

Koolmees: "Het valt me op dat private verzekeraars gedurende de eerste tien jaar na invoering van de WIA vooral kozen voor een strategie van passieve schadelastbeheersing. Inmiddels richten zij zich in toenemende mate op kosteneffectieve dienstverlening om de financiële risico’s van WGA in- en uitstroom te beheersen. Sommigen zijn daar verder mee dan anderen, maar allemaal hanteren ze vormen van actieve schadelastbeheersing. Ik juich deze ontwikkeling toe.

"Ik vind het van belang dat verzekeraars samen met de door hen verzekerde werkgevers aan de slag gaan om in de eerste plaats te voorkomen dat mensen in ziek worden of arbeidsongeschikt raken, en als dat niet is gelukt hen helpen om weer te re-integreren. Verzekeraars kunnen daarbij een belangrijke rol spelen door innovatieve producten en methoden te ontwikkelen en te testen. Daarmee kunnen verzekeraars een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van verzuim als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wat mij betreft hoort een stevige bijdrage aan de vermindering van verzuim als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid ook bij de positie die verzekeraars op de hybride markt hebben. Gelukkig blijkt uit gesprekken met WGA-verzekeraars ook bereidheid om die bijdrage te leveren. Ik zie in de openheid die de WGA-verzekeraars hebben gegeven om dit onderzoek uit te voeren ook een eerste stap. Ik wil graag met verzekeraars inzetten op voortdurende innovatie.

"Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat verzekeraars nauwelijks onderzoek doen naar de kwaliteit en duurzaamheid van re-integratie. Dat vind ik wel zorgelijk. Ik wil dan ook graag met private verzekeraars praten over wat zij nodig hebben om de extra stap te zetten om de kwaliteit en duurzaamheid van re-integratie in kaart te brengen en te verbeteren.

"Ik wil de ontwikkelingen in het hybride speelveld graag blijven monitoren en daarom wil ik over drie jaar een nieuw onderzoek naar de hybride markt doen. Dan moeten de resultaten van de ontwikkeling richting actieve schadelastbeheersing blijken."

 

Reactie toevoegen

 
Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerst open voor grote bedrijven

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerst open voor grote bedrijven

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt vanaf maandag 10 mei 12.00 uur voor de eerste keer opengesteld voor grote bedrijven. Dit zijn bedrijven met meer dan 250...

Minder verzuim in coronatijd

Minder verzuim in coronatijd

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! in VVP 2-2021) Wat is het geheim van minder verzuim in coronatijd? Het is ons gelukt door het anders aan te pakken....

Voorschotten stuwen WIA-instroom op

Voorschotten stuwen WIA-instroom op

In 2020 steeg de instroom in de WIA met 8,6 procent. De toename is vrijwel volledig geconcentreerd bij de WGA (twaalf procent). De instroomstijging bij de WIA in...

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel op grond waarvan ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald krijgen. Ouders...

WGA-ERD: re-integratiebegeleiding minder dan vanuit UWV

WGA-ERD: re-integratiebegeleiding minder dan vanuit UWV

ZW-gerechtigden die onder een eigenrisicodrager vallen, blijkt uit SEO-onderzoek naar de positie van de werknemer in de hybride verzekeringsmarkt, krijgen meer re-integratiedienstverlening...

Bijdrage PAWW 0,4 procent

Bijdrage PAWW 0,4 procent

De bijdrage PAWW (Private Aanvulling Werkloosheidswet) is voor 2021 definitief vastgesteld op 0,4 procent van het bruto loon. In september vorig jaar ging de Stichting...

Vooral kleine werkgevers sluiten MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Vooral kleine werkgevers sluiten MKB verzuim-ontzorg-verzekering

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering kan sinds 1 januari 2020 worden afgesloten en ruim 6.000 werkgevers hebben dat tot nu toe gedaan. Dat meldt minister Koolmees...

Toch TOGS

Toch TOGS

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vindt dat een ondernemer recht heeft TOGS, ook al stond ze op de peildatum niet ingeschreven in het handelsregister...

Compensatie transitievergoeding niet op voorschot

Compensatie transitievergoeding niet op voorschot

Minister Koolmees wil geen compensatie van de transitievergoeding op voorschot. De minister: “Het is mij bekend dat werkgevers problemen kunnen ondervinden...

Vierde periode NOW: 74.000 aanvragen toegekend

Vierde periode NOW: 74.000 aanvragen toegekend

UWV heeft in totaal ruim 74.000 aanvragen toegekend voor de vierde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze werkgevers hebben...