Nazorg

Document via Pixabay

De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek (BW) verwoorde zorgplicht. De adviseur dient bij de uitoefening van zijn beroep tegenover consument de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht. De omvang van die zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard en inhoud van de opdracht en de belangen van consument, voor zover kenbaar aan de adviseur. Het staat partijen vrij afspraken te maken over de omvang van deze zorgplicht tijdens de looptijd van een financieel product en de daarmee samenhangende kosten.

In de tweede plaats rusten op de adviseur verplichtingen op grond van publiekrecht (waaronder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze publiekrechtelijke verplichtingen kunnen door partijen niet contractueel worden uitgesloten. De omvang en de eisen die aan deze werkzaamheden van de adviseur worden gesteld, zijn terug te vinden in publiekrechtelijke (toezicht) wetgeving.

Zo bepaalt artikel 4:20 lid 3 Wft dat de adviseur gehouden is een bepaalde vorm van doorlopende nazorg te verlenen, bestaande uit het informeren over wezenlijke wijzigingen in de informatie die bij het eerste advies of de bemiddeling is verstrekt. Deze vorm van nazorg is beperkter dan een tussen partijen daarboven overeen te komen vorm van nazorg. Voor deze wettelijke nazorgverplichtingen mag de adviseur geen vergoeding bij consument in rekening brengen.

(Bron: Kifid-uitspraak GC 2020-017)

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 13 januari 2020

Het is inderdaad een vreemde uitspraak om aan te geven dat er geen kosten in rekening gebracht mogen worden voor de wettelijk verplichte nazorg. Er staat ook ergens dat er -ook zonder schriftelijke overeenkomst- verwacht mag worden dat men beloond wordt voor werkzaamheden. Vast een jurist die weet wat ik bedoel. Misschien is bedoeld dat niet mag worden besloten dat er géén nazorg wordt verleend? Of dat de kosten niet als drempel mogen worden opgeworpen? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar bijvoorbeeld een praktische uitwerking van de nazorgverplichting in het kader van het vervallen van de verplichte overlijdensrisicodekking bij de NHG. Wat is dan de verplichting? De relatie informeren dat deze wijziging er is? En de vervolgvragen dan? Best lastig, wat moet ik nu wettelijk doen? Bij de premieverlagingshysterie was het ook een storm in een glas water. Ook nu zullen veel van mijn klanten het berichtje voor kennisgeving aannemen. Zeker als er kosten aan een vervolgadvies zijn verbonden.

PS - Platter-Schoo FD 10 januari 2020

Artikel 4:20 3. Gedurende de looptijd van een overeenkomst inzake een financieel product, financiële dienst of nevendienst verstrekt een beleggingsonderneming of financiële dienstverlener de consument, of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, de cliënt tijdig informatie over: a. wezenlijke wijzigingen in de informatie, bedoeld in het eerste lid, voor zover deze wijzigingen redelijkerwijs relevant zijn voor de consument onderscheidenlijk de cliënt; en b. bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere onderwerpen. "Voor deze wettelijke nazorgverplichtingen mag de adviseur geen vergoeding bij consument in rekening brengen." Dit is in strijd met de Europese gedachte van vrije handel en rechten van de mens. Niemand hoeft werkzaamheden om niet te verrichten. Dat noemen ze slavenarbeid. Deze nazorg valt niet onder de eenmalige beloning bij het afsluiten van het product of enkel het gegeven advies. Dus weer eens tekort door de bocht Kifid. Tegenover nazorg hoort beloning te staan. In bovenstaand artikel staat nergens vermeld dat er geen beloning in rekening gebracht mag worden.

C.H.J.M. van den Berg - Depremievergelijker.nl 10 januari 2020

Jongens...."ingekleurd" Alsjeblieft!

Meer over
Onbeheerste beheervergoeding

Onbeheerste beheervergoeding

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN NAZORG – Een adviseur liet zijn klant betalen voor de nazorg die hij wettelijk verplicht is te leveren. Dat mag niet, benadrukt...

Welbewust aanvaard

Welbewust aanvaard

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN NAZORG – Nazorg reikt niet zover dat de adviseur na het sluiten van de hypotheek (geregeld) moet vragen of de klant alsnog een ORV...

Fictief telefoonnummer

Fictief telefoonnummer

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN AVG – Kifid is er stellig in: een verzekeringsaanvraag afwijzen omdat de aanvrager geen telefoonnummer opgeeft, is in strijd met...

Een bittere afdronk

Een bittere afdronk

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN AVP – Kifid werd onlangs weer eens op de korrel genomen in Radar. De Stichting Geldbelangen kwam zelfs met een manifest Kifid 2.0....

Adviseur hoeft cliënt niet te herinneren aan invullen aanvraagformulier

Adviseur hoeft cliënt niet te herinneren aan invullen aanvraagformulier

Een financieel adviseur hoeft de klant niet te herinneren aan het invullen van het aanvraagformulier, oordeelt Kifid in uitspraak GC 2020-187. De Geschillencommissie...

Privéterrein is geen afgesloten ruimte

Privéterrein is geen afgesloten ruimte

Een privé terrein en een afgesloten park zijn geen afgesloten ruimte. Ansvar hoeft de gestolen kinderwagen dan ook niet te vergoeden van Kifid. Consument...

Bank hoefde adviseur niet te informeren over beleidswijziging

Bank hoefde adviseur niet te informeren over beleidswijziging

(Kifid-uitspraak 2020-168) Consument meent dat adviseur (Aon) en bank (ING) tegenover haar tekort zijn geschoten in de zorgplicht. Consument meent dat de adviseur...

Dure verbouwing…

Dure verbouwing…

Lag er werkelijk 50.000 euro in de gestolen kluis? Volgens Kifid doet die vraag er niet toe, want de inbraakschade was sowieso niet gedekt. De Geschillencommissie...

Halve smart…

Halve smart…

(Kifid-uitspraak 2020-174) Consument heeft een aanrijding met zijn auto met de auto van een ander (de tegenpartij). Zij vullen samen een aanrijdingsformulier in....

Dood tijdens WC-bezoek ongeval of niet?

Dood tijdens WC-bezoek ongeval of niet?

Nu de doodsoorzaak niet is komen vast te staan, is evenmin komen vast te staan dat het overlijden het gevolg is van een ongeval in de zin van de verzekering. Aldus...