NN Bank stelt bezwaar in tegen AFM-boete

AFM Dwangsom beeld 2018

NN Bank heeft bezwaar ingesteld tegen de boete van 1,125 miljoen die de AFM heeft opgelegd wegens het in een aantal dossiers onvoldoende inwinnen van informatie over de financiële positie van de klant en overkreditering.

De visie van NN komt goed naar voren in het Besluit tot boeteoplegging. Zo stelt NN onder meer dat artikel 4:34, eerste lid, Wft een open norm bevat. Het is aan de kredietaanbieder deze norm in te vullen en te bepalen welke informatie wordt opgevraagd. Er is geen eis die voorschrijft dat alle eenvoudig of publiek beschikbare informatie moet worden meegenomen in de beoordeling. Ook het tweede lid van artikel 4:34 Wft is een open norm. NN heeft haar beoordelingsruimte volgens eigen zeggen op zorgvuldige wijze en in lijn met de VFN-Gedragscode ingevuld. NN meent dat van een overtreding geen sprake was.

NN meent dat de AFM diverse omstandigheden onvoldoende heeft betrokken bij de keuze voor een boete. Op grond van de volgende omstandigheden meent NN dat de AFM bij toepassing van haar Handhavingsbeleid tot een andere afweging zou moeten komen en dat een ander instrument meer in de rede zou hebben gelegen:

- er is geen sprake van recidive;

- NN heeft niet verwijtbaar gehandeld. NN heeft de VFN-Gedragscode gevolgd en uit een reactie van de VFN bleek dat zij in lijn met de VFN en marktgebruik haar aanvraagproces ter zake de pensioenpremie en bijtelling had ingericht. Er waren geen duidelijke mededelingen van de AFM waaruit andere gehanteerde interpretaties bleken. Bovendien is er een lopende discussie tussen marktpartijen, brancheorganisaties en de AFM over de juiste invulling van deze normen;

-  NN heeft de overtreding uit eigen beweging beëindigd;

-  NN heeft alle medewerking aan het onderzoek verleend en aan alle verzoeken van de AFM voldaan;

-  de overtreding heeft niet geleid tot marktverstoring.  

Overigens heeft de AFM bij het bepalen van de hoogte van de boete met enkele van deze factoren rekening gehouden.

De AFM: "Het gaat hier deels om open normen, over de invulling waarvan de AFM in gesprek is met de VFN (en daarmee indirect ook met NN), omdat is gebleken dat er in de markt onduidelijkheden bestaan. De AFM acht het in dit specifieke geval daarom niet redelijk om NN alle tekortkomingen volledig te verwijten. De AFM ziet eveneens grond voor een verlaging van het boetebedrag, gelet op de maatregelen die NN heeft getroffen om herhaling te voorkomen en de coöperatieve opstelling van NN richting de AFM in het gehele proces. Naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen heeft NN haar beleid aangepast ter zake het meenemen van pensioenverplichtingen en kinderalimentatie. Hoewel NN met het bovenstaande strikt genomen niet meer heeft gedaan dan van haar mocht worden verwacht, is dit tegelijkertijd wel reden voor een verdere verlaging van de boete."
 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: huishoudens weinig financieel weerbaar bij crisis

AFM: huishoudens weinig financieel weerbaar bij crisis

De coronacrisis stelt de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens behoorlijk op de proef, zo blijkt uit onderzoek van de AFM. "Wanneer zij hun noodzakelijke...

Mens is van nature optimistisch

Mens is van nature optimistisch

Nee, het menselijke brein laat zich niet zomaar veranderen. Maar, zeggen Stefanie de Beer en Wilte Zijlstra van het team consumentengedrag van de AFM: toezichthouder...

AFM-boete van half miljoen euro voor Aegon

AFM-boete van half miljoen euro voor Aegon

De (AFM heeft een bestuurlijke boete van 500.000 euro opgelegd aan Aegon Levensverzekering omdat bij de ontwikkeling en aanpassing van het Uitkerend Beleggingspensioen...

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

AFM: "Nieuwe pensioencontracten dienen goed uitlegbaar te zijn"

De AFM zegt positief te zijn over uitwerking van het pensioenakkoord, maar vraagt om blijvende aandacht voor uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. De AFM verwelkomt...

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

De AFM pleit voor een meer samenwerkingsgerichte cultuur in financiële ondernemingen. De wijze waarop medewerkers van financiële ondernemingen worden aangestuurd,...

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat...

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

De grotere financiële ondernemingen met meer fte’s dan de normdrempel, meldt Adfiz, hebben van de AFM een aankondiging gehad dat de toezichthouder binnenkort...

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

De procentuele bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht gaat toch weer omhoog: van 13,4 naar 14,2 procent. Dat is af...

AFM wil actie verzekeraars bij winstdelende verzekeringen

AFM wil actie verzekeraars bij winstdelende verzekeringen

De AFM wil dat verzekeraars de verwachtingen van polishouders met winstdelende verzekeringen goed managen. De toezichthouder in een notitie ten behoeve van het rondetafelgesprek...

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

Contra-productief. Dat is volgens financieel adviseurs het gehamer van de AFM op het risico van overkreditering bij verduurzaming. Adviseurs, aldus het dinsdag...