NN Bank stelt bezwaar in tegen AFM-boete

AFM Dwangsom beeld 2018

NN Bank heeft bezwaar ingesteld tegen de boete van 1,125 miljoen die de AFM heeft opgelegd wegens het in een aantal dossiers onvoldoende inwinnen van informatie over de financiële positie van de klant en overkreditering.

De visie van NN komt goed naar voren in het Besluit tot boeteoplegging. Zo stelt NN onder meer dat artikel 4:34, eerste lid, Wft een open norm bevat. Het is aan de kredietaanbieder deze norm in te vullen en te bepalen welke informatie wordt opgevraagd. Er is geen eis die voorschrijft dat alle eenvoudig of publiek beschikbare informatie moet worden meegenomen in de beoordeling. Ook het tweede lid van artikel 4:34 Wft is een open norm. NN heeft haar beoordelingsruimte volgens eigen zeggen op zorgvuldige wijze en in lijn met de VFN-Gedragscode ingevuld. NN meent dat van een overtreding geen sprake was.

NN meent dat de AFM diverse omstandigheden onvoldoende heeft betrokken bij de keuze voor een boete. Op grond van de volgende omstandigheden meent NN dat de AFM bij toepassing van haar Handhavingsbeleid tot een andere afweging zou moeten komen en dat een ander instrument meer in de rede zou hebben gelegen:

- er is geen sprake van recidive;

- NN heeft niet verwijtbaar gehandeld. NN heeft de VFN-Gedragscode gevolgd en uit een reactie van de VFN bleek dat zij in lijn met de VFN en marktgebruik haar aanvraagproces ter zake de pensioenpremie en bijtelling had ingericht. Er waren geen duidelijke mededelingen van de AFM waaruit andere gehanteerde interpretaties bleken. Bovendien is er een lopende discussie tussen marktpartijen, brancheorganisaties en de AFM over de juiste invulling van deze normen;

-  NN heeft de overtreding uit eigen beweging beëindigd;

-  NN heeft alle medewerking aan het onderzoek verleend en aan alle verzoeken van de AFM voldaan;

-  de overtreding heeft niet geleid tot marktverstoring.  

Overigens heeft de AFM bij het bepalen van de hoogte van de boete met enkele van deze factoren rekening gehouden.

De AFM: "Het gaat hier deels om open normen, over de invulling waarvan de AFM in gesprek is met de VFN (en daarmee indirect ook met NN), omdat is gebleken dat er in de markt onduidelijkheden bestaan. De AFM acht het in dit specifieke geval daarom niet redelijk om NN alle tekortkomingen volledig te verwijten. De AFM ziet eveneens grond voor een verlaging van het boetebedrag, gelet op de maatregelen die NN heeft getroffen om herhaling te voorkomen en de coöperatieve opstelling van NN richting de AFM in het gehele proces. Naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen heeft NN haar beleid aangepast ter zake het meenemen van pensioenverplichtingen en kinderalimentatie. Hoewel NN met het bovenstaande strikt genomen niet meer heeft gedaan dan van haar mocht worden verwacht, is dit tegelijkertijd wel reden voor een verdere verlaging van de boete."
 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nazorg: de slimme onderscheiding

Nazorg: de slimme onderscheiding

Door Jan Berndsen, Hoofd Toezicht Verzekeringen & Pensioenen AFM Hoe onderscheid je je als financieel adviseur? Met goed advies, zeker, maar minstens zozeer...

AFM tegen betaalde Top 3 in vergelijkingen

AFM tegen betaalde Top 3 in vergelijkingen

De meeste vergelijkingssites tonen volgens de AFM na het maken van een vergelijking eerst een betaalde Top 3. De AFM vindt dit niet wenselijk. De volgorde van een...

AFM-boete van 1.125.000 euro voor NN Bank

AFM-boete van 1.125.000 euro voor NN Bank

De AFM heeft aan Nationale-Nederlanden Bank een bestuurlijke boete van 1.125.000 euro opgelegd voor overtreding van consumptief-kredietregels. De AFM selecteerde...

AFM zet rem op overkreditering

AFM zet rem op overkreditering

De AFM heeft verschillende maatregelen getroffen voor het overtreden van consumptief-kredietregels. Een aantal kredietverstrekkers verstrekte in de periode 2016...

AFM gaat efficiënter diploma's adviseurs controleren

AFM gaat efficiënter diploma's adviseurs controleren

Dankzij samenwerking met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan de AFM efficiënter controleren of financieel dienstverleners over wettelijk verplichte diploma’s...

"Maak verantwoorde leenbeslissing makkelijker"

"Maak verantwoorde leenbeslissing makkelijker"

De AFM roept kredietaanbieders op hun eigen keuzeomgevingen te onderzoeken en te zorgen voor een zorgvuldig ingerichte keuzeomgeving waarin het belang van de klant...

AFM-boete van 2 miljoen euro voor ABN Amro

AFM-boete van 2 miljoen euro voor ABN Amro

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd aan ABN Amro omdat de bank in de periode tussen 18 juli en 13 september 2016 heeft nagelaten om voorwetenschap...

FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

De daling van de rente in afgelopen jaren weerspiegelt trendmatige en structurele factoren die tot een heroverweging van mogelijke risico’s voor financiële...

Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor vergunning is verleend. Zo komt de nieuwe maatstaf voor de bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van...

AFM publiceert Signalenmonitor

AFM publiceert Signalenmonitor

De AFM ontving in de eerste zes maanden van 2019 2.752 signalen van mogelijke misstanden in de financiële sector. Ook beantwoordde zij ruim 10.000 vragen over...