Onderzoek naar toekomstbestendigheid Wts

Minister Sigrid Kaag

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) start in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dit jaar met een onderzoek naar de toekomstbestendigheid en het werkingsgebied van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Het onderzoek moet kennis aandragen om een beleidsmatige en politieke afweging te kunnen maken of de Wts voldoende toekomstbestendig is, ook gelet op de bestaande en in ontwikkeling zijnde verzekeringsmogelijkheden met betrekking tot de thans onderkende gevolgen van klimaatverandering (extreem weer).

Dat is te lezen in de kabinetsreactie op het DNB-rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’. Minister Kaag onderschrijft de conclusies in dit rapport.

Kaag: “Ik deel de opvatting van DNB dat verzekeraars een belangrijke rol kunnen spelen in de omgang met nieuwe en opkomende risico’s, zoals de risico’s die het gevolg zijn van klimaatverandering. Verzekeraars kunnen daarbij een aanmerkelijke bijdrage leveren in de transitie naar een duurzame wereld. Tegelijkertijd staat de verzekeringssector voor grote uitdagingen, vanwege de duurzaamheids- en andere opkomende risico’s waar zij zelf mee wordt geconfronteerd. Ik noem dit ook in mijn beleidsagenda voor duurzame financiering. Daarin kondigde ik aan dat ik deze kabinetsperiode wil verkennen welke beleidsopties voorhanden zijn om de verzekerbaarheid van klimaatgerelateerde schade te verbeteren en samen met de verzekeringssector wil bekijken of en op welke wijze de overheid hierbij een rol kan spelen. Dit alles om te zorgen dat de fysieke risico’s van klimaatschade voldoende worden gedekt. Dit rapport verwelkom ik dan ook als een belangrijke bijdrage aan de beleidsvorming.”

(Prijs)differentiatie

Kaag: “Ik herken de observatie van DNB dat er meer mogelijkheden ontstaan voor verzekeraars om verdergaande (prijs)differentiatie door te voeren op basis van risicoselectie en deel de zorgen van DNB over potentiële negatieve effecten hiervan op de solidariteit. Het kan ertoe leiden dat er geen, of slechts tegen hoge premies, verzekeringen worden aangeboden tegen sommige risico’s. Ook kan het hierdoor gebeuren dat bepaalde groepen in de samenleving erg hoge premies moeten betalen. Als deze effecten optreden en daarmee onverzekerbaarheid ontstaat of de ongelijkheid in de samenleving sterk vergroot, dan vind ik dat onwenselijk. Ik onderschrijf het belang van brede toegankelijkheid tot verzekeringen. Daarom houd ik de trends en ontwikkelingen van de risicoselectie in de verzekeringssector nauwgezet in de gaten. Het is overigens goed om te noemen dat prijsdifferentiatie op basis van risicoselectie ook potentiële positieve effecten kent. Zo kunnen verzekeraars positieve prijsprikkels geven aan consumenten om zich risicomijdend te gedragen, bijvoorbeeld door veiliger rijgedrag vertonen. Ik zal over het gebruik van data door verzekeraars in gesprek blijven met DNB en de AFM, om te monitoren welke effecten optreden.”

Duidelijkheid scheppen bij polisvoorwaarden cyber

Kaag roept verzekeraars verder op duidelijk te zijn in hun cyberverzekeringsvoorwaarden: “DNB observeert dat met regelmaat verondersteld wordt dat cyberrisico’s gedekt worden door reguliere schadeverzekeringen, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Daar ligt wat mij betreft in eerste instantie een taak voor verzekeraars om duidelijkheid te scheppen over hun polisvoorwaarden. Zij kunnen bijvoorbeeld onderzoeken waarom polishouders soms een verkeerde veronderstelling over de dekking hebben.”

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar

MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar

Het CCV mag van demissionair minister Adriaansens het MKB-keurmerk cyberveiligheid ontwikkelen waar door de Tweede Kamer is gevraagd. Adriaansens voorziet een ontwikkelingstijd...

DNB: Else Bos treedt terug

DNB: Else Bos treedt terug

Begin 2024 treedt Else Bos terug als lid van de directie en voorzitter Toezicht van DNB. Bos werkt sinds 2018 bij DNB als lid van de directie en voorzitter Toezicht...

AFM en DNB tegen extra leenruimte alleenstaanden

AFM en DNB tegen extra leenruimte alleenstaanden

AFM en DNB zijn tegen extra leenruimte voor alleenstaanden, zoals voorgesteld in de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. In hun reactie op de internetconsultatie...

DNB stemt in met overdracht pensioenportefeuille OG naar Zwitserleven

DNB stemt in met overdracht pensioenportefeuille OG naar Zwitserleven

DNB heeft ermee ingestemd dat Onderlinge ́s-Gravenhage (OG) de 2e pijler pensioenportefeuille overdraagt aan Zwitserleven, onderdeel van Athora Netherlands. De...

Ransomware: losgeld bij kleine bedrijven soms meer dan helft omzet

Ransomware: losgeld bij kleine bedrijven soms meer dan helft omzet

Ruim 2.000 bedrijven met minstens twee werkzame personen zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met behulp van gijzelsoftware (ransomware). Gemiddeld betaalde...

Dynamic Credit brengt klimaatrisico hypotheekportefeuille in kaart

Dynamic Credit brengt klimaatrisico hypotheekportefeuille in kaart

Uit een analyse van vermogensbeheerder en hypotheekverstrekker Dynamic Credit blijkt dat ruim een kwart van de Nederlandse woningen is blootgesteld aan klimaatrisico’s...

Verzekeraars moeten van DNB surfen op rente- en inflatiegolven

Verzekeraars moeten van DNB surfen op rente- en inflatiegolven

“De hogere inflatie en rente zorgen voor flink wat schuimkoppen, die van u de nodige navigatiekunst vergen.” Aldus DNB-president Klaas Knot op de Verzekeringsdag...

Verbond: verbieden losgeldbetaling na cyberaanval niet effectief

Verbond: verbieden losgeldbetaling na cyberaanval niet effectief

Het Verbond van Verzekeraars vindt een verbod op het verzekeren van losgeldbetaling in het kader van cyberrisico’s niet effectief, zeker als dat alleen door...

Beheersing cyberrisico's door banken moet beter

Beheersing cyberrisico's door banken moet beter

De beheersing van cyberrisico’s vraagt op drie gebieden om meer aandacht, aldus DNB. Deze drie gebieden zijn de basis cyberhygiëne-maatregelen, het testen...

Toezichthouders lanceren platform pensioentransitie

Toezichthouders lanceren platform pensioentransitie

DNB en de AFM hebben samen met de sector een platform voor de pensioentransitie ingericht. Het doel van dit platform is het tijdig signaleren en bespreken van sectorbrede...