Op assurantieportefeuille kan geen pandrecht worden gevestigd

Rechtershamer via Pixabay

Op een assurantieportefeuille kan geen pandrecht worden gevestigd. "Ik meen dat een assurantieportefeuille als zodanig niet kwalificeert als een goed en – voor zover nog relevant – ook niet (goederenrechtelijk) overdraagbaar is in de zin van artikel 3:83 lid 3 BW en daarmee evenmin verpandbaar", aldus de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

De uitspraak is in een zaak tussen de curator van een failliete VOF en ING Bank. De laatste vorderde een verklaring voor recht dat zij een rechtsgeldig pandrecht heeft verkregen op de assurantieportefeuille van de inmiddels failliete vennootschap. onder firma [de vennootschap] V.O.F. (hierna: de vennootschap). De curator in het faillissement van de vennootschap stelt zich (onder meer) op het standpunt dat het vestigen van een pandrecht op een assurantieportefeuille als geheel naar huidig recht niet mogelijk is.

De Procureur-Generaal: "Er bestaat veel onduidelijkheid en verdeeldheid over de mogelijkheid tot verpanding van een assurantieportefeuille als zodanig. Mijns inziens kan een assurantieportefeuille niet worden gekwalificeerd als een goed, maar is een dergelijke portefeuille een samenstel van verschillende elementen (goederen en niet-goederen). Hierbij weegt zwaar dat een assurantieportefeuille geen vastomlijnd begrip is en dat er vele opvattingen bestaan over welke elementen hier onder vallen. Op een dergelijk niet-afgebakend samenstel van goederen en niet-goederen kan geen pandrecht worden gevestigd.

"Voor zover een assurantieportefeuille als zodanig wel zou kunnen worden gekwalificeerd als een subjectief vermogensrecht en daarmee als een goed, meen ik dat dit vermogensrecht niet goederenrechtelijk overdraagbaar (en daarmee verpandbaar) is ex artikel 3:83 lid 3 BW. Artikel 4:103 lid 4 Wft biedt hiervoor niet de vereiste wettelijke grondslag, nu deze bepaling slechts ziet op de benodigde toestemming van de verzekeraar voor – ten hoogste – de verbintenisrechtelijke overgang van de assurantieportefeuille van de ene assurantietussenpersoon naar de andere. Ik zie in dit verband geen grond voor het loslaten dan wel oprekken van het in artikel 3:83 lid 3 BW bepaalde.

"Onduidelijkheden die bestaan omtrent de wijze van vestiging van een pandrecht op de assurantieportefeuille als geheel en de executie van een dergelijk pandrecht, dragen bij aan deze opvatting.

"Dat het voor de praktijk wenselijk is dat een assurantieportefeuille in zijn geheel kan worden verpand, dient mijns inziens weinig gewicht in de schaal te leggen. Het zou ook praktisch zijn voor vele andere ondernemers als zij hun onderneming als zodanig in haar geheel zouden kunnen verpanden. Bovendien kunnen bij die wenselijkheid vraagtekens worden gezet in het licht van de praktische bezwaren ten aanzien van de executie van een pandrecht op een assurantieportefeuille. Ten slotte heeft (en houdt) een assurantietussenpersoon de mogelijkheid om (enkele van) de elementen uit zijn assurantieportefeuille (zoals vorderingen) afzonderlijk te verpanden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tegenbewijs De Witte Wieven verbleekt...

Tegenbewijs De Witte Wieven verbleekt...

De Witte Wieven BV is er niet in geslaagd, meent het Gerechtshof Amsterdam, te bewijzen dat zij voldoende milieuzorg heeft betracht. Reaal mocht de claim op de MSV...

ASR moet bewijzen dat auto stilstond

ASR moet bewijzen dat auto stilstond

ASR moet van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep bewijzen dat een auto stilstond. Eerder gaf de rechtbank ASR gelijk in haar bewering dat sprake was...

Bedrijf moet adviseur informeren over nieuwe werknemers

Bedrijf moet adviseur informeren over nieuwe werknemers

De adviseur, aldus het Gerechtshof Amsterdam, mocht afgaan op de afspraak dat zij geïnformeerd zou worden als de relatie een werknemer in dienst zou nemen....

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden kan zich op grond van artikel 6:233 aanhef en onder b BW door vernietiging bevrijden van haar gebondenheid...

Sanctie gematigd ondanks niet voldoen aan voertuigverplichtingen

Sanctie gematigd ondanks niet voldoen aan voertuigverplichtingen

Diefstal van een voertuig ontheft de kentekenhouder niet van zijn voertuigverplichtingen. Toch matigt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in dit geval de sanctie. Ten...

Adviseur hoeft niet alle clausules paraat te hebben

Adviseur hoeft niet alle clausules paraat te hebben

De adviseur die in het holst van de nacht naar een brandschade snelt, hoeft niet alle clausules in de betreffende polis paraat te hebben. Dat vindt de Rechtbank...

Eiland geen opstal, beschoeiing wel

Eiland geen opstal, beschoeiing wel

Anders dan de rechtbank vindt het hof een eiland niet per se een opstal. Toch laat ook het hof de eigenaar van het eiland in de Vinkeveense Plassen net als de rechtbank...

E-mail lezen met onvoldoende aandacht is schending zorgplicht

E-mail lezen met onvoldoende aandacht is schending zorgplicht

Een adviseur schond volgens de Rechtbank Den Haag zijn zorgplicht door een e-mail onvoldoende aandachtig te lezen. Maar omdat er geen schade door is ontstaan, krijgt...

Schade door supercell: Aon niet aansprakelijk

Schade door supercell: Aon niet aansprakelijk

De Rechtbank Midden-Nederland acht financieel adviseur Aon niet aansprakelijk voor de schade door een supercell. De rechtbank: "Supercells komen in Nederland zo...

Rechtbank oordeelt anders dan Kifid; termijn gaat pas lopen na ontvangst aanmaning

Rechtbank oordeelt anders dan Kifid; termijn gaat pas lopen na ontvangst aanmaning

In een zaak tussen Nh1816 (eiseres) en WAM-verzekerde (gedaagde) oordeelt de Rechtbank Rotterdam anders dan Kifid. Volgens de rechtbank gaat een termijn pas lopen...