Op assurantieportefeuille kan geen pandrecht worden gevestigd

Rechtershamer via Pixabay

Op een assurantieportefeuille kan geen pandrecht worden gevestigd. "Ik meen dat een assurantieportefeuille als zodanig niet kwalificeert als een goed en – voor zover nog relevant – ook niet (goederenrechtelijk) overdraagbaar is in de zin van artikel 3:83 lid 3 BW en daarmee evenmin verpandbaar", aldus de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

De uitspraak is in een zaak tussen de curator van een failliete VOF en ING Bank. De laatste vorderde een verklaring voor recht dat zij een rechtsgeldig pandrecht heeft verkregen op de assurantieportefeuille van de inmiddels failliete vennootschap. onder firma [de vennootschap] V.O.F. (hierna: de vennootschap). De curator in het faillissement van de vennootschap stelt zich (onder meer) op het standpunt dat het vestigen van een pandrecht op een assurantieportefeuille als geheel naar huidig recht niet mogelijk is.

De Procureur-Generaal: "Er bestaat veel onduidelijkheid en verdeeldheid over de mogelijkheid tot verpanding van een assurantieportefeuille als zodanig. Mijns inziens kan een assurantieportefeuille niet worden gekwalificeerd als een goed, maar is een dergelijke portefeuille een samenstel van verschillende elementen (goederen en niet-goederen). Hierbij weegt zwaar dat een assurantieportefeuille geen vastomlijnd begrip is en dat er vele opvattingen bestaan over welke elementen hier onder vallen. Op een dergelijk niet-afgebakend samenstel van goederen en niet-goederen kan geen pandrecht worden gevestigd.

"Voor zover een assurantieportefeuille als zodanig wel zou kunnen worden gekwalificeerd als een subjectief vermogensrecht en daarmee als een goed, meen ik dat dit vermogensrecht niet goederenrechtelijk overdraagbaar (en daarmee verpandbaar) is ex artikel 3:83 lid 3 BW. Artikel 4:103 lid 4 Wft biedt hiervoor niet de vereiste wettelijke grondslag, nu deze bepaling slechts ziet op de benodigde toestemming van de verzekeraar voor – ten hoogste – de verbintenisrechtelijke overgang van de assurantieportefeuille van de ene assurantietussenpersoon naar de andere. Ik zie in dit verband geen grond voor het loslaten dan wel oprekken van het in artikel 3:83 lid 3 BW bepaalde.

"Onduidelijkheden die bestaan omtrent de wijze van vestiging van een pandrecht op de assurantieportefeuille als geheel en de executie van een dergelijk pandrecht, dragen bij aan deze opvatting.

"Dat het voor de praktijk wenselijk is dat een assurantieportefeuille in zijn geheel kan worden verpand, dient mijns inziens weinig gewicht in de schaal te leggen. Het zou ook praktisch zijn voor vele andere ondernemers als zij hun onderneming als zodanig in haar geheel zouden kunnen verpanden. Bovendien kunnen bij die wenselijkheid vraagtekens worden gezet in het licht van de praktische bezwaren ten aanzien van de executie van een pandrecht op een assurantieportefeuille. Ten slotte heeft (en houdt) een assurantietussenpersoon de mogelijkheid om (enkele van) de elementen uit zijn assurantieportefeuille (zoals vorderingen) afzonderlijk te verpanden."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Arbo-boete van 27 mille na letsel bij act met banddoek niet terecht

Arbo-boete van 27 mille na letsel bij act met banddoek niet terecht

De Rechtbank Oost-Brabant vindt de Arbo-boete van 27.000 euro voor een circusopleiding niet terecht. De opleiding zou de regels niet in acht hebben genomen, waardoor...

Interpolis hoeft gestikte varkens niet te vergoeden

Interpolis hoeft gestikte varkens niet te vergoeden

Interpolis hoeft ook in hoger beroep de schade als gevolg van het uitvallen van de automatische klimaatregeling in een varkensstal niet te vergoeden. De varkenshouder...

Duur betaalde vriendendienst...

Duur betaalde vriendendienst...

Van iemand die tegen vergoeding caravans van anderen stalt, mag worden verwacht dat hij zich verzekert voor aansprakelijkheid. Aldus de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De...

Onjuist aantal vierkante meters in verkoopbrochure leidt niet tot schade

Onjuist aantal vierkante meters in verkoopbrochure leidt niet tot schade

De koper van een huis spreekt de makelaar aan wegens onjuiste oppervlakte in brochure. Een deskundige stelt vast dat het woonoppervlak kleiner is, maar dat de betaalde...

Hypotheekbescherming dekt geen restschuld

Hypotheekbescherming dekt geen restschuld

Het Gerechtshof Amsterdam maakt korte metten met de veronderstelling van de appellanten dat hun restschuld teniet was gegaan door de werking van de hypotheekbescherming....

Niet storm, maar hagel was relevante schade oorzaak

Niet storm, maar hagel was relevante schade oorzaak

Allianz is toch niet gehouden tot vergoeding van de schade door hagel bij een tuinder. Eerder veroordeelde de lagere rechter het verzekeringsconcern tot uitkeren...

Advies om eigenrisicodrager te worden was juist

Advies om eigenrisicodrager te worden was juist

De tussenpersoon heeft met het advies om eigenrisicodrager te worden in het kader van de Ziektewet zijn zorgplicht niet geschonden. Dat vindt het Gerechtshof Amsterdam....

Een acute vlaag van waanzin?

Een acute vlaag van waanzin?

In een tussenvonnis in de zaak tussen Credit Life en de vrouw van een man die de hand aan zichzelf sloeg, wil de Rechtbank Amsterdam weten of aannemelijk is dat...

Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Hoewel de benaming van de polis – SV Plus - duidt op de meest uitgebreide dekking, betekent dat niet dat daarmee alle situaties onder de dekking van de polis...

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV zijn niet zaligmakend, vindt de Rechtbank Rotterdam in haar uitspraak in een zaak tussen een polishouder en Allianz Nederland Schade....