Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Kifid 2017 (deel logo)

Een overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak GC 2020-108. De Commissie: “Weliswaar is het contact over de financieringswens van Consument begonnen vanuit een vriendschappelijke band via de voetbalclub, echter de Adviseur heeft de rol van adviseur en bemiddelaar op zich genomen. Daarbij is voor de Commissie vast komen te staan dat de Adviseur handelde vanuit zijn beroep of bedrijf. Ter zitting heeft de Adviseur verklaard dat een fee van 2.000 euro was overeengekomen als het tot een geslaagde bemiddeling zou leiden. De Adviseur heeft bij Consument stukken opgevraagd, deze beoordeeld en hij heeft een aanvraag ingediend bij de geldverstrekker.

“Hoewel geen sprake is van een ondertekende, schriftelijke overeenkomst van opdracht, oordeelt de Commissie dat de rechtsverhouding tussen partijen door de omstandigheden van het geval als een overeenkomst van opdracht dient te worden gekwalificeerd. Hierbij geldt namelijk dat een dergelijke overeenkomst ook mondeling tot stand kan komen.”

Consument is na de aankoop van een bedrijfspand met adviseur in contact getreden, ter verkrijging van een financiering. Consument stelde dat de adviseur onjuiste verwachtingen heeft gewekt over het verkrijgen van een financiering. De adviseur stelde onder meer dat er geen sprake is van een overeenkomst van opdracht. De Commissie is van oordeel dat tussen partijen een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen en dat de adviseur is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn dienstverlening. De Commissie oordeelt dat een deel van de kosten die Consument heeft gemaakt voor rekening en risico van de adviseur komen (2.303,75 euro vermeerderd met rente).

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Kifid oordeelt dat de consument beleggingsrisico en kosten van zijn spaarkasproduct had kunnen weten. Op 15 januari 1997 sloot consument via de Postbank (nu ING)...

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering hebben de verzekeraar en de bank als tussenpersoon verzuimd om de consument te wijzen op het recht om de verzekering...

Onlogische huisnummering baat bank niet

Onlogische huisnummering baat bank niet

Ook als post vaker niet aankomt wegens onlogische huisnummering, vindt Kifid dat de afzender (in dit geval: de bank) moet aantonen dat de consument de brief met...

(Geld)ezel...

(Geld)ezel...

De Bank heeft consument wegens betrokkenheid als geldezel bij phishingfraude geregistreerd in het Incidentenregister en het EVR voor de duur van acht jaar. Consument...

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Het faillissement van de tussenpersoon brengt niet mee dat de zorgplicht door Florius wordt overgenomen. Dat oordeelt Kifid in uitspraak GC 2020-125. Consument...

Geen vergissing in uw voordeel...

Geen vergissing in uw voordeel...

Consument vordert nakoming van een offerte van verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering waarin – volgens verzekeraar – een onjuist premiebedrag...

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Het vermelden van de kosten van de ORV hoort bij passend advies, aldus de Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2020-006. De Commissie: “Een passende...

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Kifid is van oordeel dat het al dan niet herstellen van de schadevrije jaren niet binnen de invloedssfeer van de tussenpersoon ligt (uitspraak GC 2020-074). Tussenpersoon...

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Consument heeft een beroep gedaan op zijn AVP omdat hij als vrijwilliger bij de kerk tijdens het optuigen van de kerstboom de avondmaalsbeker heeft omgestoten en...

Claimmelding pechhulpverzekering komt ook in CIS te staan

Claimmelding pechhulpverzekering komt ook in CIS te staan

Ook bij een beroep op pechhulp leggen verzekeraars en gevolmachtigden de melding vast in het CIS, als tenminste sprake is van een verzekering. Dat blijkt zonneklaar...