OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

Document via Pixabay

“De hele gang van zaken bevestigt onze mening dat de voor de AFM gewenste uitkomst vooraf al vaststond en ten koste van alles moest worden bereikt.” Aldus de OvFD in de brief die de organisatie eerder deze maand stuurde naar de leden van de Vaste Kamercommissie voor Financiën.

De brief is naar aanleiding van het vrijgeven door de minister van verslagen van de gesprekken die de AFM op zijn verzoek voerde met vier belanghebbenden (waaronder de OvFD) over actieve provisietransparantie en dan in het bijzonder de uitvoerbaarheid daarvan.

De OvFD: “De minister stelt in zijn brief van 25 november dat de AFM aan de hand van deze gesprekken concludeert dat het Wijzigingsbesluit zoals dat nu bij u voorligt uitvoerbaar is. Wij willen hierbij duidelijk stellen dat de AFM deze conclusie noch uit onze schriftelijke reactie, noch uit ons gesprek heeft kunnen opmaken.

“Wij willen benadrukken dat het gespreksverslag eenzijdig is opgesteld door de AFM, ons nooit is voorgelegd en niet objectief is.”

Het gespreksverslag leest: “AFM vat (…) samen dat de argumenten die door OvFD genoemd zijn vooral verwijzen naar een ingrijpende verandering. OvFD lijkt niet van mening te zijn dat het (actieve transparantie, red.) praktisch absoluut onuitvoerbaar is.”

De OvFD: “De AFM stelt in het verslag dat ‘de OvFD niet van mening lijkt te zijn dat het praktisch absoluut onuitvoerbaar is’. Wij bestrijden dit. Wij hebben tijdens het gesprek bij voortduring, gefundeerd aangegeven dat het voorstel voor exacte bedragen niet uitvoerbaar is. De AFM vond dat wij dergelijke grote woorden als ‘onuitvoerbaar’ niet mochten gebruiken. Wij hebben toen in een cynische reactie gezegd dat alles in theorie uitvoerbaar is (een kabinet kun je in theorie ook in twee dagen formeren), maar dat het in de praktijk onuitvoerbaar is vanwege: de enorme disproportionele kosten en administratieve lasten om advies-, offerte- en acceptatiesystemen aan te passen voor duizenden verschillende producten van honderden aanbieders met variërende provisiepercentages; de juridische onhoudbaarheid van het voorstel; de bedrijfseconomische onhoudbaarheid van het voorstel; het oneerlijke speelveld dat ontstaat met directe verzekeraars.”

Nominaal of gemiddelden

De AFM zegt in het gespreksverslag “duidelijk aan te geven dat het gesprek van vandaag niet gaat over de vorm van de transparantie, nominaal of gemiddelden, maar dat we het gaan hebben over eventuele knelpunten bij de uitvoering van actieve provisietransparantie”. Om verderop wel afstand te nemen van de voorkeur van de OvFD bij actieve provisietransparantie (gemiddelden per productgroep), als deze transparantie er al zou moeten komen. De toezichthouder: “Wij staan anders tegenover gemiddelden per productgroep. Uit onderzoek is gebleken dat nominale bedragen meer tot de verbeelding van consumenten spreken Daarnaast zijn de hoogte van de premies zo verschillend dat percentages echt te weinig zeggen.”

Volgens de OVFD bevestigt dit laatste dat de AFM haar standpunt al had bepaald en dat het gesprek over de uitvoerbaarheid slechts voor de politieke bühne was.

Aanfluiting

De OvFD vraagt zich in de brief af “waarom was het Verbond van Verzekeraars überhaupt een gesprekspartner was om te zien of het voorstel uitvoerbaar is voor adviseurs/bemiddelaars. Het Verbond is tenslotte de brancheorganisatie voor verzekeraars, niet voor adviseurs/bemiddelaars, is de directe concurrent van adviseurs/bemiddelaars en lobbyd al jaren voor schadeprovisietransparantie voor adviseurs/bemiddelaars, de leden van het Verbond hebben er vanuit concurrentieoogpunt direct voordeel van dat adviseurs/bemiddelaars deze verplichting krijgen opgelegd en de directe verzekeraars niet, want er komt ook geen gelijk speelveld!

“De minister geeft aan dat het uitgangspunt bij de vormgeving van de actieve provisietransparantie is, dat het niet leidt tot een verstoring van het gelijke speelveld tussen de distributiekanalen. Dit besluit leidt echter tot een fundamentele verstoring van het gelijke speelveld ten nadele van de adviseurs. Directe aanbieders hoeven alleen kenbaar te maken wat zij aan derden betalen als aanbrengvergoeding. Dat bedrag is een fractie van het totale bedrag dat adviseurs transparant moeten maken. Als de adviseur een concreet provisiebedrag moet noemen, dan moet aan een directe aanbieder een vergelijkbare nominale transparantie-eis worden gesteld. Een directe aanbieder heeft met provisie vergelijkbare kosten in de vorm van kosten voor advies, distributie en dienstverlening na afsluiten. Voor een level playing field moet een aanbieder dus op dezelfde wijze als bij provisie het deel van de premie dat hij ontvangt voor advies, distributie en beheer vertalen naar een concreet bedrag per product, dat de consument aan hem betaalt. De aanbrengvergoeding is een miniem onderdeel van die kosten en daarmee is het level playing field een aanfluiting.”

Het onderwerp level playing field stond overigens niet op de agenda van het gesprek. De AFM in het gespreksverslag: “OvFD geeft aan dat er nog een onderwerp onbesproken is en dat is level playing field. AFM geeft aan dat dit gesprek zich daar niet voor leent. AFM sluit af dat de minister hier over gaat en niet de AFM. De AFM vindt het belangrijk dat de klant weet wat de dienstverlening inhoudt en wat het gaat kosten. Dit geldt overigens ook voor de dienstverlening bij de direct writer.”

Reactie toevoegen

 
“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

De Consumentenbond noemt de weg die minister Kaag bewandelt bij actieve provisietransparantie belachelijk. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Het...

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Minister Kaag rekent er op dat de brancheorganisaties actief meehelpen haar aanpak bij actieve provisietransparantie – fijnmazige gemiddelden van diverse typen...

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Met haar keuze voor fijnmazige gemiddelden, geeft minister Kaag volgens Adfiz “de zorgen over onuitvoerbaarheid serieus te nemen. Het is nu belangrijk de optie...

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

De OvFD is “blij dat de minister exact nominale transparantie heeft losgelaten voor een systeem van een fijnmazig gemiddelde. We gaan nog in gesprek over de...

Exacte nominale provisiebedragen van de baan

Exacte nominale provisiebedragen van de baan

Minister Kaag kiest de middenweg bij actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen. Er wordt overgegaan op fijnmazige gemiddelden van diverse...

CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

In een open brief roept CFD de Tweede Kamer op niet te morrelen aan de huidige regeling van passieve provisietransparantie. CFD: “Voor veel consumenten zijn...

Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Het debat tussen minister en Kamer dat donderdagmiddag zou plaatsvinden over onder meer de vormgeving van actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen...

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...