Passend advies leidt niet per definitie tot goedkoopste hypotheek

Kifid LOGO 2017

Passend advies leidt niet per definitie tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie, aldus Uitspraak 2017-543 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

Consumenten hebben in 2006 een hypothecaire geldlening ad € 213.600 gesloten bij Oosteroever Hypotheken. De hypothecaire geldlening bestond uit vier leningdelen, te weten: een levenhypotheek van € 100.000, in combinatie met een beleggingsverzekering bij Reaal Levensverzekering, een aflossingsvrije hypotheek van € 80.000, een aflossingsvrije hypotheek van € 15.600 en een annuïteitenhypotheek van € 18.000. Bij brief van 13 december 2013 heeft Reaal de consumenten geïnformeerd over de (negatieve) waardeontwikkeling van de aan de levenhypotheek gekoppelde beleggingsverzekering.  De huiseigenaren hebben zich in 2014 tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling ten aanzien van het oversluiten van de hypothecaire geldlening van Oosteroever Hypotheken naar Aegon Hypotheken. De consumenten hebben hiertoe op 22 april 2014 een overeenkomst van opdracht ondertekend.

Aegon Hypotheken heeft een hypotheekofferte verstrekt voor een hypothecaire geldlening van € 221.000.  De hypothecaire geldlening bestond uit vier leningdelen, te weten een annuïteitenhypotheek van € 70.000, een aflossingsvrije hypotheek van € 95.600,  een annuïteitenhypotheek van € 40.100 en een
annuïteitenhypotheek van € 15.300. Op 18 juni 2014 is de hypotheekakte gepasseerd. De beleggingsverzekering is afgekocht per 17 juli 2014 en de waarde (€ 31.352,78) is op 18 juli 2014 overgemaakt naar de consumenten. Consumenten hebben op 11 maart 2016 een klacht ingediend.

 

VORDERING

De consumenten vorderen dat de adviseur wordt veroordeeld tot vergoeding van de door hen geleden schade als gevolg van het handelen van de adviseur. Het gaat om de volgende schadeposten: de schade als gevolg van het niet passende advies ten bedrage van € 56.386, de betaalde advies- en bemiddelingskosten van € 3.240 en de kosten van de deskundige ad € 1.058,75. Een en ander te vermeerderen met wettelijke rente vanaf  26 maart 2016.

 

OORDEEL

De Geschillencommissie oordeelt dat de adviseur voldoende tegemoet is gekomen aan de wensen van de consumenten en dat het advies passend was. Daarbij wordt opgemerkt dat een passend advies niet per definitie leidt tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie. "Bij het oversluiten van de hypothecaire geldlening houdt de zorgplicht van de adviseur in dat hij moet onderzoeken of dat oversluiten in het belang van de consumenten is. Daarbij kunnen er tal  van omstandigheden zijn die meebrengen dat een passend advies, niet leidt tot de goedkoopst mogelijke constructie. Een advies is immers, naast de wensen van een consument omtrent de hoogte van maandlasten, per definitie afhankelijk van diens leeftijd, diens inkomsten en toekomstperspectieven, diens wensen omtrent afloszekerheid en diens bereidheid om risico’s te nemen. Dit zou anders kunnen zijn indien de consument nadrukkelijk heeft
aangegeven dat de beste of goedkoopste constructie zijn wens is. In de regel zal er immers niet één beste oplossing bestaan, gezien de vele factoren waarvan de inhoud van een advies afhankelijk is."

De Commissie komt tot het oordeel dat niet is komen vast te staan en evenmin aannemelijk is geworden dat het advies van de adviseur niet passend was. "Redengevend hiervoor is het volgende. Allereerst zou het meest verstrekkende verwijt van de consumenten, namelijk de omstandigheid dat door de adviseur geen alternatieve constructies of scenario’s aan hen zijn voorgespiegeld, mogelijkerwijs tot het oordeel kunnen leiden dat de dienstverlening van de adviseur niet op alle fronten naar volledigheid is uitgevoerd. Diezelfde omstandigheid leidt echter zonder nadere onderbouwing niet tot de conclusie dat het uiteindelijke advies niet passend is geweest, noch dat de consumenten, ook indien ervan uit zou worden gegaan dat zij van alle goedkopere alternatieven op de hoogte zouden zijn geweest, dan voor het goedkopere alternatief zouden hebben gekozen. Voorts is gebleken noch aannemelijk geworden dat het door de consumenten gestelde alternatief overeen zou komen met hun wensen, doelstellingen en risicobereidheid, noch dat dat alternatief op welke andere grond dan ook überhaupt passend zou zijn geweest. De enige onderbouwing voor deze stelling wordt gegeven door erop te wijzen dat het alternatief over de gehele looptijd bezien lagere lasten zou hebben opgeleverd. Ten eerste is het maar de vraag of die stelling waar is. De in dat voorstel genoemde maandlasten en de uiteindelijk beoogde aflossing zijn immers gebaseerd op fictieve voorbeeldrendementen. Daarnaast, ook al zou deze stelling feitelijk juist zijn, is de enkele omstandigheid van lage maandlasten, zoals hierboven overwogen, onvoldoende. In het geboden alternatief is geen enkele garantie aanwezig dat enige vorm van aflossing aan het einde van de looptijd wordt bereikt en evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke constructie zou passen bij de financiële positie, wensen, doelstellingen en risicobereidheid van de consumenten. Gelet op de algemeen bekende risico’s van beleggen en de tegenvallende resultaten van de beleggingsverzekering die de consumenten op dat moment hadden, is het ten slotte evenmin aannemelijk dat Consumenten voor een dergelijke constructie zouden hebben gekozen als zij daarover volledig zouden zijn geïnformeerd."
Resumerend komt de Commissie tot het oordeel dat niet is vast komen te staan dat de adviseur op enige wijze tekort is geschoten in de nakoming van enige verbintenis jegens de consumenten. Evenmin is sprake van onrechtmatig handelen dat tot schade aan de zijde van de consumenten heeft geleid. De vordering van de consumenten wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 
ZZP Nederland en Reaal sluiten mantelovereenkomst

ZZP Nederland en Reaal sluiten mantelovereenkomst

Reaal heeft per 1 januari een mantelovereenkomst gesloten met ZZP Nederland, de grootste onafhankelijke ondernemersorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel...

Chihuahua trekt toch aan langste eind

Chihuahua trekt toch aan langste eind

Aegon krijgt gelijk van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, maar moet toch de claim van de bezitster van een Chihuahua honoreren. Volgens Aegon...

Bank hoeft spaarsaldo niet mee te rekenen

Bank hoeft spaarsaldo niet mee te rekenen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN  Geldverstrekker en consument zijn bij het aangaan van de hypothecaire geldlening overeengekomen dat bij verkoop van...

Aegon verlaagt hypotheekrente bij aflossing

Aegon verlaagt hypotheekrente bij aflossing

Klanten die door aflossing van hun hypotheek in een lagere tariefklasse van de hypotheek komen, betalen minder hypotheekrente. Dit was al het geval bij extra aflossingen,...

Dure uitglijder...

Dure uitglijder...

Een consument glijdt lelijk uit... Hij dacht bijna 100.000 euro te kunnen claimen op zijn reisverzekering, nadat hij tijdens het skiën een ongeluk veroorzaakte...

ABN Amro moet 7.710 euro vergoeden wegens schending zorgplicht

ABN Amro moet 7.710 euro vergoeden wegens schending zorgplicht

ABN Amro moet van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een klant 7.710 euro betalen wegens schending van de zorgplicht. Dit is minder dan...

Zonder kentekenbewijs deel III geen dekking voor gestolen auto

Zonder kentekenbewijs deel III geen dekking voor gestolen auto

In de verzekeringsvoorwaarden is duidelijk gesteld dat als een auto is gestolen, de verzekeraar alleen betaalt als ondere andere aan de voorwaarde is voldaan dat...

Offerte ging uit van 8% rendement, maar consument wist wat hij kocht

Offerte ging uit van 8% rendement, maar consument wist wat hij kocht

In 1986 dacht men serieus dat het rendement op staatsleningen acht procent zou blijven... Hoe anders is de praktijk gebleken. De acht procent duikt op in uitspraak...

Geschillencommissie weer op sterkte

Geschillencommissie weer op sterkte

Het bestuur van Kifid heeft per 1 januari 2019 elf nieuwe leden benoemd in de Geschillencommissie. Het merendeel van de nieuwe leden is jurist. Een aantal leden...

Adviseur hoeft 30 mille provisie niet terug te storten

Adviseur hoeft 30 mille provisie niet terug te storten

Een consument die 30 mille provisie terug wilde van zijn adviseur krijgt nul op het rekest bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid). Anders...