Passend advies leidt niet per definitie tot goedkoopste hypotheek

Kifid LOGO 2017

Passend advies leidt niet per definitie tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie, aldus Uitspraak 2017-543 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

Consumenten hebben in 2006 een hypothecaire geldlening ad € 213.600 gesloten bij Oosteroever Hypotheken. De hypothecaire geldlening bestond uit vier leningdelen, te weten: een levenhypotheek van € 100.000, in combinatie met een beleggingsverzekering bij Reaal Levensverzekering, een aflossingsvrije hypotheek van € 80.000, een aflossingsvrije hypotheek van € 15.600 en een annuïteitenhypotheek van € 18.000. Bij brief van 13 december 2013 heeft Reaal de consumenten geïnformeerd over de (negatieve) waardeontwikkeling van de aan de levenhypotheek gekoppelde beleggingsverzekering.  De huiseigenaren hebben zich in 2014 tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling ten aanzien van het oversluiten van de hypothecaire geldlening van Oosteroever Hypotheken naar Aegon Hypotheken. De consumenten hebben hiertoe op 22 april 2014 een overeenkomst van opdracht ondertekend.

Aegon Hypotheken heeft een hypotheekofferte verstrekt voor een hypothecaire geldlening van € 221.000.  De hypothecaire geldlening bestond uit vier leningdelen, te weten een annuïteitenhypotheek van € 70.000, een aflossingsvrije hypotheek van € 95.600,  een annuïteitenhypotheek van € 40.100 en een
annuïteitenhypotheek van € 15.300. Op 18 juni 2014 is de hypotheekakte gepasseerd. De beleggingsverzekering is afgekocht per 17 juli 2014 en de waarde (€ 31.352,78) is op 18 juli 2014 overgemaakt naar de consumenten. Consumenten hebben op 11 maart 2016 een klacht ingediend.

 

VORDERING

De consumenten vorderen dat de adviseur wordt veroordeeld tot vergoeding van de door hen geleden schade als gevolg van het handelen van de adviseur. Het gaat om de volgende schadeposten: de schade als gevolg van het niet passende advies ten bedrage van € 56.386, de betaalde advies- en bemiddelingskosten van € 3.240 en de kosten van de deskundige ad € 1.058,75. Een en ander te vermeerderen met wettelijke rente vanaf  26 maart 2016.

 

OORDEEL

De Geschillencommissie oordeelt dat de adviseur voldoende tegemoet is gekomen aan de wensen van de consumenten en dat het advies passend was. Daarbij wordt opgemerkt dat een passend advies niet per definitie leidt tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie. "Bij het oversluiten van de hypothecaire geldlening houdt de zorgplicht van de adviseur in dat hij moet onderzoeken of dat oversluiten in het belang van de consumenten is. Daarbij kunnen er tal  van omstandigheden zijn die meebrengen dat een passend advies, niet leidt tot de goedkoopst mogelijke constructie. Een advies is immers, naast de wensen van een consument omtrent de hoogte van maandlasten, per definitie afhankelijk van diens leeftijd, diens inkomsten en toekomstperspectieven, diens wensen omtrent afloszekerheid en diens bereidheid om risico’s te nemen. Dit zou anders kunnen zijn indien de consument nadrukkelijk heeft
aangegeven dat de beste of goedkoopste constructie zijn wens is. In de regel zal er immers niet één beste oplossing bestaan, gezien de vele factoren waarvan de inhoud van een advies afhankelijk is."

De Commissie komt tot het oordeel dat niet is komen vast te staan en evenmin aannemelijk is geworden dat het advies van de adviseur niet passend was. "Redengevend hiervoor is het volgende. Allereerst zou het meest verstrekkende verwijt van de consumenten, namelijk de omstandigheid dat door de adviseur geen alternatieve constructies of scenario’s aan hen zijn voorgespiegeld, mogelijkerwijs tot het oordeel kunnen leiden dat de dienstverlening van de adviseur niet op alle fronten naar volledigheid is uitgevoerd. Diezelfde omstandigheid leidt echter zonder nadere onderbouwing niet tot de conclusie dat het uiteindelijke advies niet passend is geweest, noch dat de consumenten, ook indien ervan uit zou worden gegaan dat zij van alle goedkopere alternatieven op de hoogte zouden zijn geweest, dan voor het goedkopere alternatief zouden hebben gekozen. Voorts is gebleken noch aannemelijk geworden dat het door de consumenten gestelde alternatief overeen zou komen met hun wensen, doelstellingen en risicobereidheid, noch dat dat alternatief op welke andere grond dan ook überhaupt passend zou zijn geweest. De enige onderbouwing voor deze stelling wordt gegeven door erop te wijzen dat het alternatief over de gehele looptijd bezien lagere lasten zou hebben opgeleverd. Ten eerste is het maar de vraag of die stelling waar is. De in dat voorstel genoemde maandlasten en de uiteindelijk beoogde aflossing zijn immers gebaseerd op fictieve voorbeeldrendementen. Daarnaast, ook al zou deze stelling feitelijk juist zijn, is de enkele omstandigheid van lage maandlasten, zoals hierboven overwogen, onvoldoende. In het geboden alternatief is geen enkele garantie aanwezig dat enige vorm van aflossing aan het einde van de looptijd wordt bereikt en evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke constructie zou passen bij de financiële positie, wensen, doelstellingen en risicobereidheid van de consumenten. Gelet op de algemeen bekende risico’s van beleggen en de tegenvallende resultaten van de beleggingsverzekering die de consumenten op dat moment hadden, is het ten slotte evenmin aannemelijk dat Consumenten voor een dergelijke constructie zouden hebben gekozen als zij daarover volledig zouden zijn geïnformeerd."
Resumerend komt de Commissie tot het oordeel dat niet is vast komen te staan dat de adviseur op enige wijze tekort is geschoten in de nakoming van enige verbintenis jegens de consumenten. Evenmin is sprake van onrechtmatig handelen dat tot schade aan de zijde van de consumenten heeft geleid. De vordering van de consumenten wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 
Ondeugdelijk beleggingsadvies kost adviseur 170 mille

Ondeugdelijk beleggingsadvies kost adviseur 170 mille

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) laat een verzekeringsadviseur in totaal 170.000 euro vergoeden aan twee klanten wegens ondeugdelijk...

Adviseur moet bloeden voor niet vermelden mogelijke fiscale naheffing

Adviseur moet bloeden voor niet vermelden mogelijke fiscale naheffing

Naar het oordeel van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) ligt het in de relatie tussen consument en de adviseur binnen de risicosfeer...

Reaal wil bewustwording klimaatschades vergroten

Reaal wil bewustwording klimaatschades vergroten

Reaal gaat met adviseurs en klanten in gesprek om de bewustwording van klimaatschades te vergroten. Tijdens het Klimaatevent, in The Green Village van de TU Delft,...

Bank moet registratie heroverwegen na seponering door OM

Bank moet registratie heroverwegen na seponering door OM

Een financiële dienstverlener mag bij een gerechtvaardigde verdenking van fraude overgaan tot registratie van persoonsgegevens in het Extern Verwijzingsregister...

Kifid: focus op kortere doorlooptijden

Kifid: focus op kortere doorlooptijden

Vooral de doorzettende trend van succesvolle bemiddeling en de groeiende naamsbekendheid van Kifid stemmen Kifid-directeur Eveline Ruinaard tevreden. Dat zegt ze...

Reaal waarschuwt ondernemers voor ‘herhaalinbraak’

Reaal waarschuwt ondernemers voor ‘herhaalinbraak’

Reaal waarschuwt ondernemers die recent slachtoffer zijn geworden van een inbraak voor de toegenomen kans op herhaling. Uit een analyse van de eigen inbraakcijfers...

Door zorgverlof misgelopen inkomsten niet te claimen op reisverzekering

Door zorgverlof misgelopen inkomsten niet te claimen op reisverzekering

Door zorgverlof misgelopen inkomsten kunnen niet worden verhaald op de reisverzekering, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in...

"Voor drie mille advieskosten mag klant betere dienstverlening verwachten"

"Voor drie mille advieskosten mag klant betere dienstverlening verwachten"

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat De Hypotheker 750 euro advieskosten terugbetalen aan de klant. De Commissie "volgt Consument in zijn...

Bank kan overkreditering niet in schoenen adviseur schuiven

Bank kan overkreditering niet in schoenen adviseur schuiven

Florius (ABN Amro Hypotheken) moet een consument de rente vergoeden die hij te veel heeft betaald wegens overkreditering (Uitspraak 2019-210 Geschillencommissie...

Adviseur mag afgaan op echtgenoot

Adviseur mag afgaan op echtgenoot

De zorgplicht van de adviseur reikt niet zo ver dat hij – ingeval één van de echtelieden een verzoek doet – bij de andere echtgenoot dient...