Passend advies leidt niet per definitie tot goedkoopste hypotheek

Kifid LOGO 2017

Passend advies leidt niet per definitie tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie, aldus Uitspraak 2017-543 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

Consumenten hebben in 2006 een hypothecaire geldlening ad € 213.600 gesloten bij Oosteroever Hypotheken. De hypothecaire geldlening bestond uit vier leningdelen, te weten: een levenhypotheek van € 100.000, in combinatie met een beleggingsverzekering bij Reaal Levensverzekering, een aflossingsvrije hypotheek van € 80.000, een aflossingsvrije hypotheek van € 15.600 en een annuïteitenhypotheek van € 18.000. Bij brief van 13 december 2013 heeft Reaal de consumenten geïnformeerd over de (negatieve) waardeontwikkeling van de aan de levenhypotheek gekoppelde beleggingsverzekering.  De huiseigenaren hebben zich in 2014 tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling ten aanzien van het oversluiten van de hypothecaire geldlening van Oosteroever Hypotheken naar Aegon Hypotheken. De consumenten hebben hiertoe op 22 april 2014 een overeenkomst van opdracht ondertekend.

Aegon Hypotheken heeft een hypotheekofferte verstrekt voor een hypothecaire geldlening van € 221.000.  De hypothecaire geldlening bestond uit vier leningdelen, te weten een annuïteitenhypotheek van € 70.000, een aflossingsvrije hypotheek van € 95.600,  een annuïteitenhypotheek van € 40.100 en een
annuïteitenhypotheek van € 15.300. Op 18 juni 2014 is de hypotheekakte gepasseerd. De beleggingsverzekering is afgekocht per 17 juli 2014 en de waarde (€ 31.352,78) is op 18 juli 2014 overgemaakt naar de consumenten. Consumenten hebben op 11 maart 2016 een klacht ingediend.

 

VORDERING

De consumenten vorderen dat de adviseur wordt veroordeeld tot vergoeding van de door hen geleden schade als gevolg van het handelen van de adviseur. Het gaat om de volgende schadeposten: de schade als gevolg van het niet passende advies ten bedrage van € 56.386, de betaalde advies- en bemiddelingskosten van € 3.240 en de kosten van de deskundige ad € 1.058,75. Een en ander te vermeerderen met wettelijke rente vanaf  26 maart 2016.

 

OORDEEL

De Geschillencommissie oordeelt dat de adviseur voldoende tegemoet is gekomen aan de wensen van de consumenten en dat het advies passend was. Daarbij wordt opgemerkt dat een passend advies niet per definitie leidt tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie. "Bij het oversluiten van de hypothecaire geldlening houdt de zorgplicht van de adviseur in dat hij moet onderzoeken of dat oversluiten in het belang van de consumenten is. Daarbij kunnen er tal  van omstandigheden zijn die meebrengen dat een passend advies, niet leidt tot de goedkoopst mogelijke constructie. Een advies is immers, naast de wensen van een consument omtrent de hoogte van maandlasten, per definitie afhankelijk van diens leeftijd, diens inkomsten en toekomstperspectieven, diens wensen omtrent afloszekerheid en diens bereidheid om risico’s te nemen. Dit zou anders kunnen zijn indien de consument nadrukkelijk heeft
aangegeven dat de beste of goedkoopste constructie zijn wens is. In de regel zal er immers niet één beste oplossing bestaan, gezien de vele factoren waarvan de inhoud van een advies afhankelijk is."

De Commissie komt tot het oordeel dat niet is komen vast te staan en evenmin aannemelijk is geworden dat het advies van de adviseur niet passend was. "Redengevend hiervoor is het volgende. Allereerst zou het meest verstrekkende verwijt van de consumenten, namelijk de omstandigheid dat door de adviseur geen alternatieve constructies of scenario’s aan hen zijn voorgespiegeld, mogelijkerwijs tot het oordeel kunnen leiden dat de dienstverlening van de adviseur niet op alle fronten naar volledigheid is uitgevoerd. Diezelfde omstandigheid leidt echter zonder nadere onderbouwing niet tot de conclusie dat het uiteindelijke advies niet passend is geweest, noch dat de consumenten, ook indien ervan uit zou worden gegaan dat zij van alle goedkopere alternatieven op de hoogte zouden zijn geweest, dan voor het goedkopere alternatief zouden hebben gekozen. Voorts is gebleken noch aannemelijk geworden dat het door de consumenten gestelde alternatief overeen zou komen met hun wensen, doelstellingen en risicobereidheid, noch dat dat alternatief op welke andere grond dan ook überhaupt passend zou zijn geweest. De enige onderbouwing voor deze stelling wordt gegeven door erop te wijzen dat het alternatief over de gehele looptijd bezien lagere lasten zou hebben opgeleverd. Ten eerste is het maar de vraag of die stelling waar is. De in dat voorstel genoemde maandlasten en de uiteindelijk beoogde aflossing zijn immers gebaseerd op fictieve voorbeeldrendementen. Daarnaast, ook al zou deze stelling feitelijk juist zijn, is de enkele omstandigheid van lage maandlasten, zoals hierboven overwogen, onvoldoende. In het geboden alternatief is geen enkele garantie aanwezig dat enige vorm van aflossing aan het einde van de looptijd wordt bereikt en evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke constructie zou passen bij de financiële positie, wensen, doelstellingen en risicobereidheid van de consumenten. Gelet op de algemeen bekende risico’s van beleggen en de tegenvallende resultaten van de beleggingsverzekering die de consumenten op dat moment hadden, is het ten slotte evenmin aannemelijk dat Consumenten voor een dergelijke constructie zouden hebben gekozen als zij daarover volledig zouden zijn geïnformeerd."
Resumerend komt de Commissie tot het oordeel dat niet is vast komen te staan dat de adviseur op enige wijze tekort is geschoten in de nakoming van enige verbintenis jegens de consumenten. Evenmin is sprake van onrechtmatig handelen dat tot schade aan de zijde van de consumenten heeft geleid. De vordering van de consumenten wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 
Merel van Vroonhoven (AFM): “Bestuurders, stap uit je bubble”

Merel van Vroonhoven (AFM): “Bestuurders, stap uit je bubble”

Zorg voor een bedrijfscultuur waarin het veilig is om je kwetsbaar op te stellen en waarin je fouten mag maken en zorg voor diversiteit en inclusiviteit op alle...

Actieplan Financiële Zelfredzaamheid bevat pilot om advies toegankelijker te maken

Actieplan Financiële Zelfredzaamheid bevat pilot om advies toegankelijker te maken

Ingrid de Graaf, directielid Aegon Nederland en Topvrouw van het Jaar, biedt vandaag namens een aantal samenwerkingspartners het Actieplan Financiële Zelfredzaamheid...

Overname Robidus door Aegon feit

Overname Robidus door Aegon feit

Aegon heeft de acquisitie van Robidus succesvol afgerond. De ondernemingsraden van Robidus en Aegon Nederland hebben positief advies uitgebracht over de acquisitie...

Wanner Los voorzitter Commissie van Beroep Kifid

Wanner Los voorzitter Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft mr. W.J.J. (Wanner) Los per 1 oktober benoemd tot voorzitter van de Commissie van Beroep. Los is sinds 1994 onafgebroken werkzaam bij...

Camera even laten liggen: geen vergoeding

Camera even laten liggen: geen vergoeding

SCHADE - Consument plaatst bij het betalen van zijn parkeerticket een kleine maar dure camera op de parkeerautomaat. Na betaling vergeet de consument de camera....

Onderbouwing afkoopwaarde niet verplicht

Onderbouwing afkoopwaarde niet verplicht

LEVEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die bij een verzekeraar de afkoopwaarden van twee door hem afgesloten uitvaartverzekeringen opvraagt. De hierop...

Geldverstrekker mag met ex praten

Geldverstrekker mag met ex praten

HYPOTHEKEN - In 2005 sluit de consument met haar toenmalige partner een hypotheek bij de geldverstrekker. In 2007 komt een einde aan deze relatie. In 2015 verzoekt...

Langjarige belegging kan bij bejaarde passen

Langjarige belegging kan bij bejaarde passen

LEVEN - Circa 3.500 financieel advieskantoren hebben op grond van het Nationaal Regime het recht om te adviseren en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking...

Klant moet adviesrapport krijgen

Klant moet adviesrapport krijgen

HYPOTHEKEN - In de praktijk komt het nog regelmatig voor dat klanten van hun adviseur geen schriftelijk adviesrapport ontvangen. Eén van de onderdelen in...

Geen actieve informatieplicht voor bank

Geen actieve informatieplicht voor bank

HYPOTHEKEN - In deze zaak treedt de bank op als geldverstrekker. De consument verwijt de bank dat deze de consument niet heeft geattendeerd op het feit dat hij...