Pensioenopbouw mogelijk tot vijf jaar na bereiken AOW-leeftijd

Wouter Koolmees 2017

De fiscale facilitering van pensioenopbouw stopt niet op de AOW-gerechtigde leeftijd. Er kan tot maximaal vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd pensioen worden opgebouwd. Daar wees minister Koolmees de Tweede Kamer eerder deze week nog eens op.

Door de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd krijgen sommige werknemers te maken krijgen met een eerdere beëindiging van hun arbeidsovereenkomst, terwijl zij willen werken tot de oorspronkelijke AOW-datum. Wanneer zij niet werken tot de oorspronkelijke AOW-datum, al dan niet bij dezelfde werkgever, missen zij pensioenopbouw.  

De minister schrijft aan de Kamer niet te gaan ingrijpen op dit punt. Hij laat het aan de sociale partners, die overigens vaak al CAO-afspraken hebben over doorwerken na de AOW-leeftijd.

Koolmees: "Er is geen wettelijk recht op het mogen (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Ik onderschrijf dan ook dat het wel of niet mogen doorwerken tot de oorspronkelijke AOW-datum een zaak is van cao-partijen, waar ook de Stichting van de Arbeid niet over gaat. Dat in veel cao’s een pensioenontslagbeding is opgenomen en een wettelijk recht op doorwerken ontbreekt, is begrijpelijk om een natuurlijk moment te behouden waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Het is vervolgens aan partijen om afspraken te maken over het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Niet elke werkgever zal de mogelijkheid hebben om de werknemer te laten doorwerken.

"De noodzaak voor het opnemen van een pensioenontslagbeding in de cao is sinds de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht in de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 overigens minder groot geworden. Daarin is namelijk geregeld dat de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder preventieve toets kan opzeggen in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hierdoor is het aantrekkelijker geworden om pas tegen het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt te overwegen of er wordt doorgewerkt na deze leeftijd.

"Overigens hoeft er niet in alle gevallen sprake te zijn van nadelige gevolgen. Zoals ik eerder met uw Kamer heb gedeeld hoeft het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geen belemmering te zijn om nog pensioen op te bouwen, dit kan ook na de AOW-gerechtigde leeftijd. Wanneer een pensioenontslagbeding geldt en de werknemer niet bij de oude werkgever kan doorwerken, zou pensioenopbouw bij een andere werkgever kunnen plaatsvinden waar wel na de AOW-gerechtigde leeftijd gewerkt kan worden."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 18 oktober 2019

Waar het op neer komt is dat er enerzijds de vrijheid bestaat voor werkgevers om pas op een laat moment - als de werknemer tegen zijn AOW-leeftijd aanloopt - te bepalen of de werknemer na dat AOW-moment kan doorwerken, en anderzijds dat flexibilisering van de pensioenleeftijd (met de mogelijkheden tot vervroegen en uitstellen) hierdoor beperkt wordt. Werknemers die pas rond de AOW-leeftijd ontdekken dat ze niet aan de gang kunnen blijven bij dezelfde werkgever, zullen vanwege hun leeftijd niet makkelijk meer aan een andere baan kunnen komen, zodat het theoretische idee dat ze elders nog een paar jaar kunnen doorwerken, vaak niet realistisch zal blijken. De vraag is inmiddels wel of werknemers van deze feiten niet in een vroeg stadium op de hoogte gesteld moeten worden, als ze nog alle mogelijkheid hebben hun plannen aan te passen, dan wel met hun werkgever tot zaken te komen. Opnieuw dus een noodzaak om mensen op jonge leeftijd pensioenbewust te maken.

Meer over
Pensioenkortingen grotendeels van de baan

Pensioenkortingen grotendeels van de baan

Zoals verwacht krijgen pensioenfondsen die in problemen verkeren onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de huidige gestelde financiële eisen....

Geen overgangsregeling voor werknemers die nadeel ondervinden van naar voren halen AOW-leeftijd

Geen overgangsregeling voor werknemers die nadeel ondervinden van naar voren halen AOW-leeftijd

Minister Koolmees wil niet aan een tijdelijke overgangsregeling voor de groep werknemers die nadeel ondervindt van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Dit...

Tarief direct ingaand pensioen leidt steeds vaker tot teleurstelling

Tarief direct ingaand pensioen leidt steeds vaker tot teleurstelling

(door Dion van der Mooren, MoneyView) Op 15 augustus jongstleden heeft de geschillencommissie financiële dienstverlening uitspraken gedaan in twee verschillende...

Adfiz: webinar over scenariobedragen Mijnpensioenoverzicht.nl

Adfiz: webinar over scenariobedragen Mijnpensioenoverzicht.nl

Adfiz organiseert op dinsdag 8 oktober een webinar over de werking van de scenariobedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Sinds vorige week toont het pensioenregister...

Stijging aantal gepensioneerden vlakt af

Stijging aantal gepensioneerden vlakt af

In 2018 waren in Nederland bijna 3,2 miljoen personen gepensioneerd, aldus het CBS. Mede door de verhoging van de AOW-leeftijd stijgt het aantal gepensioneerden...

Pensioenfederatie luidt noodklok

Pensioenfederatie luidt noodklok

De Pensioenfederatie vindt het verstandig dat het kabinet vooruitlopend op de invoering van een nieuw pensioencontract alvast regelt dat een dekkingsgraad van 100...

Fiscale facilitering sparen voor pensioen in tweede en derde pijler gelijkgetrokken

Fiscale facilitering sparen voor pensioen in tweede en derde pijler gelijkgetrokken

De fiscale facilitering om individueel te sparen voor het pensioen (de derde pijler) wordt gelijkgetrokken met de fiscale facilitering van mensen die via hun werkgever...

Beleggen op maat biedt voordelen bij verschillende pensioencontracten

Beleggen op maat biedt voordelen bij verschillende pensioencontracten

DNB heeft in drie pensioencontracten – het huidige contract, het beoogde nieuwe contract en een contract met een persoonlijk pensioenvermogen – verschillende...

Nationale BeFit-dag moet meer Nederlanders financieel fit krijgen

Nationale BeFit-dag moet meer Nederlanders financieel fit krijgen

Nederlanders financieel fit maken en het pensioenbewustzijn vergroten. Met dat doel organiseert BeFrank op donderdag 5 september de Nationale BeFit-dag.   "We...

Met pensioen voor 65e verjaardag neemt sterk af

Met pensioen voor 65e verjaardag neemt sterk af

Het aandeel werknemers die voor hun 65e verjaardag met pensioen gingen, daalde van 88 procent in 2006 naar 34 procent in 2018. Aldus het CBS. In 2006 was ruim een...