Pensioenplan bij scheiding wordt niet verplicht

Scheiding via Pixabay tekening

Het kabinet ziet geen noodzaak voor een verplcht pensioenplan bij scheiding. De regering schrijft, in de Nota na aanleiding van het verslag Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 "bekend te zijn met het voorstel van onder andere pensioenuitvoerders om een verplicht pensioenplan op te stellen bij een scheiding. Een verplicht plan – los of als onderdeel van een scheidingsconvenant - zou ervoor moeten zorgen dat mensen bewust afspraken maken over pensioenverdeling. Hoewel de regering het belang deelt van goede (en bewuste) afspraken over pensioenverdeling bij een scheiding, gaat een verplicht pensioenplan te ver. Het ontbreken van een dergelijk plan bij een scheidingsverzoek zou betekenen dat de rechter de zaak aanhoudt totdat er een plan is. Pensioen is weliswaar een belangrijk vermogensbestanddeel bij een scheiding, maar niet dermate belangrijk dat een scheiding zonder afspraken over pensioen niet kan worden uitgesproken. Pensioen is in die zin echt een andere grootheid dan afspraken over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken van de kinderen, waarvoor een ouderschapsplan verplicht is bij een scheiding.
 
"Bovendien is het zo dat als mensen (bewust of onbewust) geen afspraken maken, er op grond van het wetsvoorstel nu juist een wettelijke verdeelstandaard geldt: er wordt verdeeld, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. Een verplicht pensioenplan voegt niets toe aan deze situatie. Een verplicht pensioenplan biedt ook geen oplossing voor de situatie dat mensen vergeten om deze afwijkende afspraken door te geven aan de pensioenuitvoerder, want ook (de afspraken in) het pensioenplan zal aan de pensioenuitvoerder moeten worden opgestuurd. De regering is van mening dat onder andere kennisvergroting bij scheidingsprofessionals, het gebruik van voorbeeld pensioenparagrafen in huwelijkse voorwaarden en scheidingsconvenanten en checklists bij een scheiding betere oplossingsrichtingen zijn om tot goede pensioenverdelingsafspraken te komen. De regering zal bezien op welke manier informatieverstrekking over pensioenverdeling bij scheiding aan scheidende partners vanuit de rijksoverheid kan worden verbeterd, bijvoorbeeld via een checklist. Scheidingsprofessionals zijn primair verantwoordelijk voor het op orde hebben van hun kennis over pensioenverdeling bij een scheiding en ervoor zorgdragen dat dit aan de orde komt bij de scheidingsbespreking."

Niet optimaal

De regering schrijft verder de analyse te delen van de AFM dat het verdelen van een lopende pensioenuitkering die volgt uit een premieovereenkomst complex kan zijn. Er zijn dan situaties denkbaar waarbij de verdelingsgerechtigde partner (al dan niet zelf ook al gepensioneerd) geen of een beperkt aantal keuzes kan maken over het geconverteerde eigen pensioen. Dit pensioen is dan wel degelijk omgezet naar een eigen aanspraak, op het eigen leven. Maar productvoorwaarden kunnen het, ook in gevallen voor de verdelingsplichtige partner, onmogelijk maken om (eigen) keuzes te maken over bijvoorbeeld de ingangsdatum of een vaste of variabele uitkering. Het kabinet: "In die gevallen werkt het wetsvoorstel niet optimaal voor de verdelingsgerechtigde partner. Wel wordt op deze manier geregeld dat iedere verzekeraar dit geconverteerde recht voor de ex-partner onderbrengt. Dit is een oplossing die grotendeels tegemoetkomt aan de uitgangspunten van het wetsvoorstel, maar die ook voor de pensioenuitvoering werkbaar is."
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Cees Tilburgs - Atu-Mediation 19 februari 2020

In de pensioenpraktijk kwam ik te vaak convenanten tegen waarin het pensioen niet of onvoldoende geregeld was. Ben daarom thans ook geregistreerd fin.echtscheidings Adviseur RFEA. Bij mij is pensioen met de mogelijkheden een vast onderdeel van de Mediation.

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

(Blog door Brand New Day, kennispartner van het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart. Auteur: Joost Tieland, commercieel directeur). Vermogensadvies krijgt...

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent van de deelnemers die in 2021 met pensioen gingen, koos voor een hoog-laagconstructie, één procent voor laag-hoog. Deze cijfers zijn...

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna vier op de tien Nederlanders willen al voor hun 65e stoppen met werken, dat is voor de meeste werkenden ruim twee  jaar eerder dan de AOW-gerechtigde...

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Adviesalerts! Business Support

Adviesalerts! Business Support

(Toon Berendsen in VVP 1, 2023) Het is altijd goed om als financieel adviseur naar nieuwe wegen te zoeken. Ook in dit katern Business Support weer een aantal Adviesalerts!. Verduurzaming,...

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

De verhuisregeling is belangrijker dan ooit vanwege de gestegen hypotheekrentes, maar zorgt bij relatiebreuken nog voor veel problemen. Uit onderzoek onder de financieel...

Nieuwe berekening partneralimentatie

Nieuwe berekening partneralimentatie

Rechters gaan met ingang van volgend jaar op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen na een echtscheiding. De Expertgroep alimentatie...

Steeds minder echtscheidingen

Steeds minder echtscheidingen

Het aantal echtscheidingen neemt al zeven jaar op rij af. In 2021 eindigden 25.600 huwelijken in een echtscheiding. Dat zijn minder dan acht echtscheidingen per...

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Het Nibud ontwikkelt een online tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool,...

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...