Pensioenplan bij scheiding wordt niet verplicht

Scheiding via Pixabay tekening

Het kabinet ziet geen noodzaak voor een verplcht pensioenplan bij scheiding. De regering schrijft, in de Nota na aanleiding van het verslag Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 "bekend te zijn met het voorstel van onder andere pensioenuitvoerders om een verplicht pensioenplan op te stellen bij een scheiding. Een verplicht plan – los of als onderdeel van een scheidingsconvenant - zou ervoor moeten zorgen dat mensen bewust afspraken maken over pensioenverdeling. Hoewel de regering het belang deelt van goede (en bewuste) afspraken over pensioenverdeling bij een scheiding, gaat een verplicht pensioenplan te ver. Het ontbreken van een dergelijk plan bij een scheidingsverzoek zou betekenen dat de rechter de zaak aanhoudt totdat er een plan is. Pensioen is weliswaar een belangrijk vermogensbestanddeel bij een scheiding, maar niet dermate belangrijk dat een scheiding zonder afspraken over pensioen niet kan worden uitgesproken. Pensioen is in die zin echt een andere grootheid dan afspraken over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken van de kinderen, waarvoor een ouderschapsplan verplicht is bij een scheiding.
 
"Bovendien is het zo dat als mensen (bewust of onbewust) geen afspraken maken, er op grond van het wetsvoorstel nu juist een wettelijke verdeelstandaard geldt: er wordt verdeeld, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. Een verplicht pensioenplan voegt niets toe aan deze situatie. Een verplicht pensioenplan biedt ook geen oplossing voor de situatie dat mensen vergeten om deze afwijkende afspraken door te geven aan de pensioenuitvoerder, want ook (de afspraken in) het pensioenplan zal aan de pensioenuitvoerder moeten worden opgestuurd. De regering is van mening dat onder andere kennisvergroting bij scheidingsprofessionals, het gebruik van voorbeeld pensioenparagrafen in huwelijkse voorwaarden en scheidingsconvenanten en checklists bij een scheiding betere oplossingsrichtingen zijn om tot goede pensioenverdelingsafspraken te komen. De regering zal bezien op welke manier informatieverstrekking over pensioenverdeling bij scheiding aan scheidende partners vanuit de rijksoverheid kan worden verbeterd, bijvoorbeeld via een checklist. Scheidingsprofessionals zijn primair verantwoordelijk voor het op orde hebben van hun kennis over pensioenverdeling bij een scheiding en ervoor zorgdragen dat dit aan de orde komt bij de scheidingsbespreking."

Niet optimaal

De regering schrijft verder de analyse te delen van de AFM dat het verdelen van een lopende pensioenuitkering die volgt uit een premieovereenkomst complex kan zijn. Er zijn dan situaties denkbaar waarbij de verdelingsgerechtigde partner (al dan niet zelf ook al gepensioneerd) geen of een beperkt aantal keuzes kan maken over het geconverteerde eigen pensioen. Dit pensioen is dan wel degelijk omgezet naar een eigen aanspraak, op het eigen leven. Maar productvoorwaarden kunnen het, ook in gevallen voor de verdelingsplichtige partner, onmogelijk maken om (eigen) keuzes te maken over bijvoorbeeld de ingangsdatum of een vaste of variabele uitkering. Het kabinet: "In die gevallen werkt het wetsvoorstel niet optimaal voor de verdelingsgerechtigde partner. Wel wordt op deze manier geregeld dat iedere verzekeraar dit geconverteerde recht voor de ex-partner onderbrengt. Dit is een oplossing die grotendeels tegemoetkomt aan de uitgangspunten van het wetsvoorstel, maar die ook voor de pensioenuitvoering werkbaar is."
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Cees Tilburgs - Atu-Mediation 19 februari 2020

In de pensioenpraktijk kwam ik te vaak convenanten tegen waarin het pensioen niet of onvoldoende geregeld was. Ben daarom thans ook geregistreerd fin.echtscheidings Adviseur RFEA. Bij mij is pensioen met de mogelijkheden een vast onderdeel van de Mediation.

Meer over
Opt-in samenwonenden bij nieuwe regels pensioenverdeling bij scheiden?

Opt-in samenwonenden bij nieuwe regels pensioenverdeling bij scheiden?

Mogelijk kunnen ook samenwonenden straks opteren voor pensioenconversie bij beëindiging van de relatie. "De regering is bereid om bij de uitwerking van een...

NHG: uitkoop ex-partner eenvoudiger

NHG: uitkoop ex-partner eenvoudiger

De uitkoop van een ex-partner is eenvoudiger gemaakt bij een hypotheek met NHG. In het geval van scheiding wordt sinds 1 januari getoetst op basis van de reguliere...

"Pensioenverdeling bij scheiding moet eenvoudiger"

"Pensioenverdeling bij scheiding moet eenvoudiger"

De Pensioenfederatie vindt nog steeds dat pensioenverdeling bij scheiding eenvoudiger moet. Aldus de koepel van pensioenfondsen in reactie op de door minister Koolmees...

Consequenties beperking fiscale aftrek voor partneralimentatie kunnen groot zijn

Consequenties beperking fiscale aftrek voor partneralimentatie kunnen groot zijn

De consequenties van de beperking van de fiscale aftrek voor partneralimentatie zijn voor veel scheidende stellen onvoldoende scherp. Zo blijkt uit recent onderzoek...

"Geef ook zelfstandigen toegang tot pensioensparen in tweede pijler"

"Geef ook zelfstandigen toegang tot pensioensparen in tweede pijler"

De Pensioenfederatie pleit ervoor dat minister Koolmees het snel wettelijk mogelijk maakt voor pensioenfondsen om te experimenteren met een regeling die ook zelfstandigen...

Onvoorwaardelijk recht op indexatie kan niet zomaar gewijzigd worden

Onvoorwaardelijk recht op indexatie kan niet zomaar gewijzigd worden

Allianz en ASR zijn in hoger beroep veroordeeld tot onvoorwaardelijke indexering vanaf 1 januari 2013 van de door appellant tot 1 januari 2001 opgebouwde pensioenaanspraken...

"Stel pensioenplan verplicht bij scheiding"

"Stel pensioenplan verplicht bij scheiding"

Stel een pensioenplan verplicht bij de scheiding. Dat schrijft de Pensioenfederatie in haar reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie van het Besluit...

Pensioen: extra voorwaarde aan bedrag ineens

Pensioen: extra voorwaarde aan bedrag ineens

Minister Koolmees gaat een extra voorwaarde stellen aan het opnemen van een bedrag ineens op de pensioendatum, de nieuwe mogelijkheid die hij momenteel voorbereidt....

'Bedrag ineens' bij pensionering niet zonder gevolgen bij stapeling van keuzes

'Bedrag ineens' bij pensionering niet zonder gevolgen bij stapeling van keuzes

De opname van een bedrag ineens op de pensioendatum, zoals het kabinet voorstelt, kan bij stapeling van keuzes leiden tot een substantiële daling van de resterende...

Meer ondernemers leggen geld opzij voor pensioen

Meer ondernemers leggen geld opzij voor pensioen

De meeste zelfstandig ondernemers zonder personeel hebben pensioenvoorzieningen getroffen (82 procent), aldus het CBS. De grootste groep zelfstandig ondernemers...