Periodieke vernieuwing RI&E niet opgenomen in Arbowet

Werker via Pixabay cirkelzaag

Minister Van Gennip acht een wettelijke verplichting tot periodieke vernieuwing niet het juiste middel om de kwaliteit van RI&E’s daadwerkelijk te vergroten. De minister, bij de tweede voortgangsrapportage Meerjarenplan RI&E (2020-2023) : “Uit de opgehaalde input bij stakeholders en respondenten blijkt dat er weinig behoefte bestaat om de wet- en regelgeving aan te passen, aangezien al wettelijk is verankerd dat de RI&E actueel moet zijn. Omdat actualisatie per definitie maatwerk vergt, is een algemeen geldende termijn voor alle bedrijven niet werkbaar. Daarbij zou een RI&E een cyclisch, levend karakter moeten hebben, en dus direct moeten worden aangepast bij veranderende omstandigheden, zoals de Covid-uitbraak. De zorg is dat een wettelijk vastgestelde termijn voor vernieuwing juist leidt tot een meer statisch karakter, waarbij vooral de wettelijke (minimum)eis wordt nageleefd. Dan bestaat ook nog de kans dat werkgevers een dergelijke verplichting administratief afhandelen, zodat ze aan de verplichting voldoen, terwijl het belangrijk is dat de RI&E-update zorgvuldig en oprecht gebeurt.”

Digitaal inspecteren

Inmiddels is een verkenning uitgevoerd naar grootschalige (digitale) administratieve handhaving van de RI&E. In het eindrapport worden drie scenario’s geschetst voor grootschalig digitaal inspecteren. De grove berekeningen in het rapport maken duidelijk dat grootschalig digitaal inspecteren alleen gerealiseerd kan worden met substantiële financiële investeringen in zowel capaciteit als ICT-ondersteuning. Daarbij is hiervoor (op de huidige arbeidsmarkt schaarse) ICT-expertise nodig. Ondanks deze uitdagingen kan grootschalig digitaal inspecteren een belangrijke innovatie voor de toekomst zijn. “Om die reden zal ik bezien welke verdiepende vervolgstappen hierop kunnen worden gezet.”

Het Meerjarenplan heeft als doel om via een programmatische aanpak de naleving van de RI&E-plicht te vergroten. De naleving moet op twee vlakken verbeterd worden: enerzijds moet het aantal werkgevers dat een RI&E heeft omhoog, en anderzijds moet de kwaliteit van de RI&E’s verbeterd worden. Om dit te bewerkstelligen, zijn er drie programmalijnen: communicatie, gericht op het informeren van werkgevers; toepassing, gericht op het ondersteunen van werkgevers bij het opstellen van een goede RI&E, welke weer bestaat uit drie sporen: Informatievoorziening, Instrumenten, en Advisering & Toetsing;  Toezicht en Naleving, gericht op het controleren van de naleving.

De tweede voortgangsrapportage vormt voor de minister geen aanleiding voor aanpassing van het programma, dat zich sterk blijft richten op bewustwording.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers gestart

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers gestart

UWV is op 1 oktober begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld...

Momentum voor een afspraak is nu

Momentum voor een afspraak is nu

(Partner in kennis Avéro Achmea in VVP 4-2022) Veel inkomenscontracten lopen dit najaar af. Daarom is het nu het moment om als financieel adviseur een afspraak...

Zorgmedewerkers met terugwerkende kracht verzekerd tegen Long COVID

Zorgmedewerkers met terugwerkende kracht verzekerd tegen Long COVID

Vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft samen met de werkgevers en andere vakbonden in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) een akkoord gesloten met...

Geen versnelde ingreep in WIA

Geen versnelde ingreep in WIA

Minister Van Gennip grijpt niet versneld in bij de WIA, antwoordt zij op Kamervragen. De minister wacht het onderzoek af waartoe zij onlangs heeft besloten en dat...

RI&E nog steeds geen gemeengoed

RI&E nog steeds geen gemeengoed

In 2021 zijn er door de Arbeidsinspectie in 940 afgeronde ongevalsonderzoeken één of meerdere overtredingen geconstateerd. Relatief het vaakst is een...

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt in 2023 en dat voor de Ziektewet daalt volgens de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023. Het gemiddelde...

Aandeel eigenrisicodragers WGA in loonsom stabiel

Aandeel eigenrisicodragers WGA in loonsom stabiel

Sinds 2017 is het aandeel eigenrisicodragers voor de WGA in de totale loonsom van alle werkgevers vrijwel stabiel. In 2022 komt dit aandeel naar verwachting uit...

Niet terugvorderen WIA-voorschotten kan gevolgen hebben voor werkgevers

Niet terugvorderen WIA-voorschotten kan gevolgen hebben voor werkgevers

Het niet terugvorderen van WIA-voorschotten klinkt heel sympathiek, stelt Adfiz, maar kan gevolgen hebben voor werkgevers. Adfiz: “Als een keuring niet tijdig...

Verbond: houd oog voor activering bij ziekte

Verbond: houd oog voor activering bij ziekte

Het terugdringen van de achterstanden bij het beoordelen van langdurig zieke werknemers mag niet ten koste gaan van activering en re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid....

Kwijtschelding WIA-voorschotten verlengd

Kwijtschelding WIA-voorschotten verlengd

De kwijtschelding van WIA-voorschotten wordt verlengd tot eind 2023. Aanvankelijk zou de regeling 31 december van dit jaar stoppen. Maar de achterstand bij sociaal-medische...