PvdA wil collectieve oplossing woekerpolisellende

Diederik Samson (PvdA)

"Collectieve schadeafhandeling is slecht geregeld in Nederland. Woekerpolishouders en derivatenbezitters blijven te lang met ellende zitten. Wij willen een juridische mogelijkheid invoeren om sneller tot collectieve oplossingen te komen." Dit is één van de voorstellen in het concept-verkiezingsprogramma van de PvdA.

 

In het uitgebreide verkiezingsprogramma heeft de PvdA een staalkaart van nieuwe maatregelen opgenomen. Ook de financiële sector en de pensioensector zijn ruim vertegenwoordigd. Het programma is geschreven door een commissie onder leiding van veteraan Wim Meijer. Naast financieel woordvoerder Henk Nijboer maken onder meer Adri Duijvestein, Diederik Samson, Hans Spekman en oud-president van de Rekenkamer Saskia Stuiveling deel uit van de programmacommissie.

 

Financiële sector

 

Het pleidooi voor een collectieve afhandeling van de schade van woekerpolissen en rentederivaten is niet de enige maatregel gericht op de financiële sector. Als het aan de PvdA ligt kan de sector de komende jaren de borst natmaken:

 • "Banken mogen elke euro op de balans nog altijd 25 keer uitlenen. Dat is veel te riskant. Wij willen de buffers geleidelijk verhogen naar 10 procent van het kapitaal. De gewogen risico-eisen worden eveneens verhoogd."
 • "Banken dragen nog steeds te weinig bij aan de overheidsfinanciën. Banken betalen geen BTW. Wij willen de bankbelasting daarom verhogen naar één miljard euro."
 • "Hard eigen vermogen is beter dan vermogen dat kan worden omgezet in eigen vermogen (coco’s). Wij willen daarom stoppen met de fiscale bevoordeling van coco’s."
 • "De strengste bonuswetgeving van Europa willen wij onverminderd handhaven."
 • "Wij willen de bankenunie vervolmaken door de invoering van een door banken zelf gefinancierd Europees depositogarantiestelsel (DGS), zodat overheden onder druk van spaarders niet in de verleiding komen falende banken alsnog te redden. Met de invoering van een Europees DGS zorgen we ervoor dat de bankenunie naast Europees toezicht en een Europees steunfonds stevig op drie pijlers rust. Daarvoor is het wel nodig dat de bankbalansen eerst verder op orde worden gebracht."
 • "De verstrengeling tussen banken en overheden moet verder worden doorbroken. Staatsobligaties moeten daarom een eerlijkere weging krijgen in de Europese en internationale financiële regelgeving. Ook wordt het aandeel staatsobligaties op een bankbalans gemaximeerd."
 • "Wij willen dat banken hun risicovolle zakenbankactiviteiten afscheiden van de nutsactiviteiten. Deze Europese wetgeving moet snel worden ingevoerd."
 • "In de risicomodellen van banken moeten harde ondergrenzen aan het kapitaal worden gesteld, de zogenaamde kapitaalvloeren."
 • "Wij vinden dat de diversiteit in de Nederlandse bankensector moet worden vergroot. Daarom blijft SNS een nutsbank; SNS mag niet naar de beurs. Wel kan worden gekeken naar deelname van lange termijninvesteerders zoals pensioenfondsen."
 • "Betaalgegevens zijn van de klant, niet van de bank. Banken beschikken alleen over de gegevens, omdat zij een nutsfunctie hebben: het veilig en goed laten verlopen van het betalingsverkeer. Banken mogen betaalgegevens niet verkopen aan derden. De gedragscode waarin de omgang met betaalgegevens is geregeld, willen wij aanpassen, waarbij de bescherming van privacy voorop staat."
 • Sommige verzekeraars verkeren in zwaar weer. Wij willen dat er geen dividenden mogen worden uitgekeerd als buffers onder druk staan. De Nederlandsche Bank moet hierop toezicht houden."

 

Belastingen en financiën

Hieronder een greep uit de voorstellen gericht op belastingen en financiën:

 • De PvdA wil een collectieve verzekering invoeren voor een deel van de risico’s voor kleine werkgevers bij de loondoorbetaling bij ziekte. "Daarmee maken we het aantrekkelijker om mensen aan te nemen en delen we de risico’s breder als een werknemer onverhoopt ziek wordt."
 • De partij wil zzp’ers de bescherming bieden tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Er komt daarom een basisverzekering voor alle zzp’ers op basis van onderlinge solidariteit.
 • De PvdA pleit voor een rechtvaardig inkomen voor iedereen. "Wij maken werken in loondienst aantrekkelijker door een aparte fiscale knop in te voeren voor werknemers. Om meer evenwicht te krijgen voegen we het budget van de zelfstandigenaftrek en de arbeidskorting samen. Er komen twee nieuwe knoppen: een zelfstandigenkorting en een werknemerskorting. Zelfstandigen behouden hun fiscale voordeel, maar door extra budget vrij te maken voor de werknemerskorting wordt werken in loondienst aantrekkelijker gemaakt, met name voor lagere- en middeninkomens."
 • "De door dit kabinet ingevoerde inperking van de hypotheekrenteaftrek handhaven we, maar we schrappen de aanpassing van de vierde belastingschijf die hiermee samenhangt. Het maximale bedrag waarover hypotheekrente kan worden afgetrokken willen wij aftoppen op € 500.000 per huishouden."
 • "Wij willen de grondslag voor de volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke ZVW verbreden. Vermogenden (box 3) en directeur-grootaandeelhouders (box 2) betalen nu niet mee aan de AOW, WLZ en ZVW, terwijl zij wel recht hebben op deze belangrijke voorzieningen. Door premies te heffen over het verzamelinkomen (box 1, 2 en 3 tezamen) draagt iedereen bij."


Pensioen en AOW

Op het gebied van pensioen wil de PvdA de collectiviteit handhaven, maar de partij komt ook met inkomenspolitieke maatregelen:

 • "Wij willen dat de nominaal gegarandeerde uitkering verdwijnt als uitgangspunt in het toezicht. Dit leidt tot minder strenge dekkingseisen waar aan gemakkelijker is te voldoen. Afboeken van pensioenen wordt daardoor zoveel mogelijk voorkomen en indexatie komt weer binnen bereik."
 • "Wij willen de pensioenzekerheid langzaam opbouwen: hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de uitkering. Dit uitgangspunt moet de basis zijn van objectieve en reële verdiscontering."
 • "Afstand doen van de harde nominale garantie beperkt het risico voor werkgevers. Van werkgevers kan om deze reden een extra bijdrage aan het herstel worden gevraagd."
 • "Wij handhaven de collectiviteit in het pensioenstelsel. Alle mensen met werk sparen mee, we beleggen samen en delen de risico’s samen. Dat is de beste garantie voor een zo hoog mogelijk rendement en zo hoog mogelijk pensioen."
 • "Ook zzp’ers verdienen een goed pensioen; zij gaan pensioen opbouwen tot de sociale premiegrens."
 • "Individuele pensioenpotjes tasten de waarde van de totale belegging aan en zijn dus onverstandig."
 • "Er komt ruimte voor gepensioneerden om de pensioenuitkering naar eigen inzicht te differentiëren."
 • "Het pensioenstelsel is collectief, maar in de huidige situatie delen we niet alles op een eerlijke manier. Mensen met een hoger inkomen leven gemiddeld 7 jaar langer en ontvangen daardoor meer pensioen dan mensen met de laagste inkomens. Deze ongelijkheid gaan we tegen door de franchise te verlagen."
 • "De verplichting om pensioen op te bouwen geldt tot twee keer modaal. Voor iedereen. Hierboven mag je fiscaal gefaciliteerd sparen maar is dat vrijwillig. Het Witteveenkader blijft intact. Boven de 100.000 euro kun je netto sparen."
 • Niet iedereen kan en wil werken tot aan de huidige AOW-leeftijd. En niet iedereen wil per se stoppen op ingangsdatum van de AOW. We introduceren daarom het recht op een flexibele AOW-leeftijd, waarmee mensen vanaf 65-jarige leeftijd kunnen stoppen met werken."
 • "Mensen kunnen ervoor kiezen om tegen een redelijke korting de AOW eerder in te laten gaan, waarbij niemand onder het sociaal minimum zakt. Mensen die langer doorwerken bouwen een hogere AOW op."
 • Tot slot is de PvdA tegen invoering van de ‘mantelzorgboete’, de kostendelersnorm voor AOW’ers.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen...

"Overgangsregime pensioenstelsel is snel nodig"

"Overgangsregime pensioenstelsel is snel nodig"

FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op om snel gezamenlijk een overgangsregime te ontwikkelen in verband met de komst van het nieuwe pensioenstelsel....

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35 naar 37,10 procent. Dit tarief geldt voor inkomens tot 68.507 euro. Zowel werkenden als mensen met...

Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Vanaf 2021 gaat het heffingvrij vermogen in box 3 omhoog naar 50.000 euro of 100.000 euro met fiscaal partner. Hierdoor betalen bijna een miljoen spaarders en kleine...

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend

Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel bevat drie flankerende maatregelen die...

Zwitserleven PPI lanceert white label-tool voor adviseurs

Zwitserleven PPI lanceert white label-tool voor adviseurs

Zwitserleven PPI heeft een white label-tool voor adviseurs gelanceerd. De tool stelt adviseurs in staat, om via de eigen website en onder het eigen merk, een laagdrempelige...

"Fiscale verschillen tweede en derde pijler rechttrekken”

"Fiscale verschillen tweede en derde pijler rechttrekken”

BrightPensioen roept op de fiscale verschillen tussen tweede en derde pijler recht te trekken. Directeur Sjaak Zonneveld: "Op dit moment is het nog zo dat mensen...

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Slechter pensioen voor bijna tweederde deelnemers door flatrate

Invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie (flatrate) laat bij 64 procent (30 van de 47) van de deelnemers een (substantiële) verslechtering van het ouderdomspensioen...

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 pas in 2022

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 pas in 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel 'Pensioenverdeling bij scheiding 2021' wordt door het kabinet opgeschoven naar 1 januari 2022. Minister Koolmees:...

Coronavirus: Belastingdienst verleent ondernemers uitstel van betaling

Coronavirus: Belastingdienst verleent ondernemers uitstel van betaling

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het...