Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Euro's via Pixabay 2018

Dinsdag is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.

De wet en de regeling zien op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

Regels voor de aanvraag

De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020 (hierna: structurele situatie), maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt (hierna: oude gevallen).

Voor de structurele situatie is bepaald dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aangevraagd kan worden. Als een werkgever conform artikel 7:673c, tweede lid, BW, de transitievergoeding in termijnen heeft betaald dan kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling.

Er is voor gekozen om voor oude gevallen te regelen dat een aanvraag uiterlijk binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding moet worden ingediend. Daarmee wordt voorkomen dat er verschil ontstaat tussen werkgevers die vlak voor en werkgevers die vlak na het tijdstip van inwerkingtreding een (transitie)vergoeding betalen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst om voornoemde reden.

Als moment van betaling (het moment waarop de vergoeding door de werkgever aan de werknemer is verstrekt, aldus artikel 2 van de regeling) is het moment bepalend dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Beslistermijn UWV

UWV dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van de (volledige) aanvraag om compensatie te beslissen. Dit is in ieder geval binnen 8 weken (artikel 4:13, tweede lid, Awb). Indien UWV niet binnen acht weken een beschikking kan geven, stelt UWV de werkgever binnen die termijn hiervan op de hoogte en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking zal worden gegeven (artikel 4:14, derde lid, Awb).

Voor aanvragen die oude gevallen betreffen, is het niet haalbaar om binnen de hiervoor genoemde termijn te beslissen aangezien er naar verwachting gedurende de eerste zes maanden na inwerkingtreding van deze regeling een groot aantal aanvragen wordt ingediend. Daarom is bepaald dat UWV voor deze oude gevallen binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aanscherping vakantieregeling WW

Aanscherping vakantieregeling WW

Minister Koolmees wil de mogelijkheden om binnen een WW-uitkering vakantie op te nemen aanscherpen. Daarnaast wil hij WW-gerechtigden beter informeren over de vakantieregeling...

Brengt Wetsvoorstel Koolmees minder kosten voor de werkgever?

Brengt Wetsvoorstel Koolmees minder kosten voor de werkgever?

Veel werkgevers ervaren de (financiële) verplichtingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid als belastend en kostbaar. Minister Koolmees wil hen tegemoet komen...

MKB Verzuimontzorgverzekering niet laten liggen

MKB Verzuimontzorgverzekering niet laten liggen

Financieel adviseurs zijn het aan hun stand verplicht, aldus Janthony Wielink (Enkwest) op het VVP Event Inkomen in Fort Voordorp in Groenekan, de nieuwe MKB Verzuim-ontzorgverzekering...

Minder kosten voor de werkgever?

Minder kosten voor de werkgever?

(door Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Veel werkgevers ervaren de (financiële) verplichtingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid als belastend en kostbaar....

Vrijwillige spuitgast ten onrechte belast

Vrijwillige spuitgast ten onrechte belast

Een gemeente hield ten onrechte loonheffing in over de uitkering van een ongevallenverzekering, aldus de Rechtbank Noord-Nederland. Eiser is in dienst bij de vrijwillige...

Voorlichtingscampagne over nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag

Voorlichtingscampagne over nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is maandag een voorlichtingstraject gestart om werkgevers en werknemers te informeren over de veranderende regels...

IOW met vier jaar verlengd

IOW met vier jaar verlengd

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt zoals eerder aangekondigd verlengd met vier jaar. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

Werkgever kiest bewust voor wel of geen loondoorbetalingsverzekering

Werkgever kiest bewust voor wel of geen loondoorbetalingsverzekering

Het wel of niet hebben van een loondoorbetalingsverzekering is doorgaans een hele bewuste keuze voor werkgevers, concludeert Kantar in het rapport 'Loondoorbetaling...

Factsheet premiedifferentiatie WW

Factsheet premiedifferentiatie WW

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de premie voor de Werkloosheidswet per 1 januari 2020. De overheid heeft een factsheet gepubliceerd...

Vrijstelling van assurantiebelasting brengt wet in lijn met praktijk

Vrijstelling van assurantiebelasting brengt wet in lijn met praktijk

Het kabinet brengt de wetgeving in lijn met de praktijk door een vrijstelling van assurantiebelasting te introduceren voor verzekeringen die geheel of gedeeltelijk...