Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Euro's via Pixabay 2018

Dinsdag is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.

De wet en de regeling zien op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

Regels voor de aanvraag

De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020 (hierna: structurele situatie), maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt (hierna: oude gevallen).

Voor de structurele situatie is bepaald dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aangevraagd kan worden. Als een werkgever conform artikel 7:673c, tweede lid, BW, de transitievergoeding in termijnen heeft betaald dan kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling.

Er is voor gekozen om voor oude gevallen te regelen dat een aanvraag uiterlijk binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding moet worden ingediend. Daarmee wordt voorkomen dat er verschil ontstaat tussen werkgevers die vlak voor en werkgevers die vlak na het tijdstip van inwerkingtreding een (transitie)vergoeding betalen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst om voornoemde reden.

Als moment van betaling (het moment waarop de vergoeding door de werkgever aan de werknemer is verstrekt, aldus artikel 2 van de regeling) is het moment bepalend dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Beslistermijn UWV

UWV dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van de (volledige) aanvraag om compensatie te beslissen. Dit is in ieder geval binnen 8 weken (artikel 4:13, tweede lid, Awb). Indien UWV niet binnen acht weken een beschikking kan geven, stelt UWV de werkgever binnen die termijn hiervan op de hoogte en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking zal worden gegeven (artikel 4:14, derde lid, Awb).

Voor aanvragen die oude gevallen betreffen, is het niet haalbaar om binnen de hiervoor genoemde termijn te beslissen aangezien er naar verwachting gedurende de eerste zes maanden na inwerkingtreding van deze regeling een groot aantal aanvragen wordt ingediend. Daarom is bepaald dat UWV voor deze oude gevallen binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tijdelijke coulance bij AOW-partnertoeslag

Tijdelijke coulance bij AOW-partnertoeslag

Minister Koolmees heeft de SVB verzocht in het geval een jongere partner van een AOW-gerechtigde als gevolg van de coronacrisis (meer) is gaan werken in een cruciaal...

Aantal gewerkte uren loopt drastisch terug

Aantal gewerkte uren loopt drastisch terug

Minister Koolmees noemt de ontwikkeling op de arbeidsmarkt door de coronacrisis zorgelijk. De minister: "Het aantal werkenden is afgenomen, aangezien het aantal...

NOW: gemiddeld opgegeven omzetverlies 70,63 procent

NOW: gemiddeld opgegeven omzetverlies 70,63 procent

Er is nu 1,9 miljard euro aan NOW-voorschotten verstrekt, laar minister Koolmees de Tweede Kamer weten. Dit komt neer op een totaalbedrag aan aangevraagde subsidie...

VCP: "Uitbreiding ouderschapsverlof zal onvoldoende effect hebben"

VCP: "Uitbreiding ouderschapsverlof zal onvoldoende effect hebben"

De VCP voorziet dat weinig mensen gebruik zullen maken van het door het kabinet aangekondigde betaald ouderschapsverlof. De Vakcentrale: "Het ouderschapsverlof in...

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Het kabinet beoogt om, volgend op het recent uitgebreide geboorteverlof voor partners, ook betaald ouderschapsverlof in te voeren per 21 augustus 2022. Het betreft...

Coronavirus: verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Coronavirus: verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan en vereenvoudigt...

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig...

Wmo-cliënten betalen in april en mei geen eigen bijdrage

Wmo-cliënten betalen in april en mei geen eigen bijdrage

Minister Van Rijn heeft besloten dat Wmo-cliënten, exclusief cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang, in elk geval voor de maanden april...

Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetkomingsregeling...

Vaste reiskostenvergoeding tijdens coronacrisis

Vaste reiskostenvergoeding tijdens coronacrisis

Voor reiskosten bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Voor veel werknemers leiden de maatregelen...