Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Euro's via Pixabay 2018

Dinsdag is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.

De wet en de regeling zien op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

Regels voor de aanvraag

De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020 (hierna: structurele situatie), maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt (hierna: oude gevallen).

Voor de structurele situatie is bepaald dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aangevraagd kan worden. Als een werkgever conform artikel 7:673c, tweede lid, BW, de transitievergoeding in termijnen heeft betaald dan kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling.

Er is voor gekozen om voor oude gevallen te regelen dat een aanvraag uiterlijk binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding moet worden ingediend. Daarmee wordt voorkomen dat er verschil ontstaat tussen werkgevers die vlak voor en werkgevers die vlak na het tijdstip van inwerkingtreding een (transitie)vergoeding betalen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst om voornoemde reden.

Als moment van betaling (het moment waarop de vergoeding door de werkgever aan de werknemer is verstrekt, aldus artikel 2 van de regeling) is het moment bepalend dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Beslistermijn UWV

UWV dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van de (volledige) aanvraag om compensatie te beslissen. Dit is in ieder geval binnen 8 weken (artikel 4:13, tweede lid, Awb). Indien UWV niet binnen acht weken een beschikking kan geven, stelt UWV de werkgever binnen die termijn hiervan op de hoogte en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking zal worden gegeven (artikel 4:14, derde lid, Awb).

Voor aanvragen die oude gevallen betreffen, is het niet haalbaar om binnen de hiervoor genoemde termijn te beslissen aangezien er naar verwachting gedurende de eerste zes maanden na inwerkingtreding van deze regeling een groot aantal aanvragen wordt ingediend. Daarom is bepaald dat UWV voor deze oude gevallen binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
“Hoge verzuim- en verlofkosten vergoeden uit algemene middelen”

“Hoge verzuim- en verlofkosten vergoeden uit algemene middelen”

De Stichting van de Arbeid wil dat het kabinet de hoge verzuim- en verlofkosten in deze coronatijd vergoedt uit de algemene middelen. De Stichting in een brief...

DGA en Tozo

DGA en Tozo

De DGA dient evenals andere zelfstandigen te voldoen aan de voorwaarden die in de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) worden gesteld....

TOGS nu ook voor taxisector

TOGS nu ook voor taxisector

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) gaat ook onder meer kampeerterreinen, monumentenzorg (uitbating van monumentale panden), vervoer per taxi,...

KHN: "NOW vergoedt maximaal 75 procent alle loonkosten"

KHN: "NOW vergoedt maximaal 75 procent alle loonkosten"

De NOW-regeling is volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) minder ruim als wordt gedacht. KHN: "Het is opvallend dat in nieuwsuitingen ten onrechte de verwachting...

Werk- en inkomenszekerheid uitzendwerknemers toegenomen

Werk- en inkomenszekerheid uitzendwerknemers toegenomen

Het vanaf '98 ontwikkelde wettelijke kader heeft de werk- en inkomenszekerheid van uitzendwerknemers versterkt, aldus SEO-onderzoek dat minister Koolmees aan de...

NOW-loket opent maandag om 9.00 uur

NOW-loket opent maandag om 9.00 uur

Het NOW-loket bij het UWV opent maandag om 9.00 uur. "Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid te verwachten aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen...

Onderzoek disproportioneel, hof laat werkgever voor kosten opdraaien

Onderzoek disproportioneel, hof laat werkgever voor kosten opdraaien

Het onderzoek dat de werkgever instelde naar de gangen van zijn werknemer was disproportioneel. Daarom laat het Gerechtshof Den Haag de werkgever zelf voor de onderzoekskosten...

NOW: werkgever wijzen op belang tijdig intrekken lopende ontslagaanvragen

NOW: werkgever wijzen op belang tijdig intrekken lopende ontslagaanvragen

Werkgevers die gebruik willen maken van de NOW-regeling krijgen minder subsidie als ze reeds lopende ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen niet intrekken....

Geen transitievergoeding

Geen transitievergoeding

De transitievergoeding is niet verschuldigd indien het eindigen of het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen...

NOW-regeling niet beperkt tot coronacrisis

NOW-regeling niet beperkt tot coronacrisis

Hoewel de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen de aanleiding vormen voor het vervangen van de WTV-regeling...