Schade steekincident valt onder AVP

Vlindermes via Pixabay

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden laat Univé Schade anders dan de lagere rechter uitkeren op de AVP wegens een steekincident. Een 13-jarige jongen stak 13-jarige jongen in zijn rug met een vlindermes. Univé stelde met een beroep op de wapenclausule dat er geen dekking is voor de schade van de neergestoken jongen. Het Hof oordeelt dat de schade als gevolg van het steekincident wel is gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Het Hof: "In de wapenclausule wordt gerefereerd aan het bezit of gebruik van een wapen. Dit impliceert dat niet iedere schade veroorzaakt door een wapen van dekking is uitgesloten, zoals Univé betoogt. Met de woorden 'het bezit of gebruik van' wordt naar het oordeel van het hof op zijn minst de suggestie gewekt dat het wapen waardoor de schade is veroorzaakt in bezit is van of gebruikt is door de aansprakelijke persoon.

"Reeds hieruit volgt dat het voor een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument niet duidelijk hoefde te zijn dat schade veroorzaakt door een wapen hoe dan ook van dekking is uitgesloten.

"Verder neemt het hof in aanmerking dat blijkens (de toelichting op) de opzetclausule de gedragingen van een kind tot en met 13 jaar niet worden toegeschreven aan de verzekerde ouder (en dat daarmee de opzetclausule niet van toepassing is op gedragingen van een kind tot en met 13 jaar). Weliswaar geldt deze toelichting enkel voor de opzetclausule, maar mede tegen de achtergrond van die toelichting behoefde het naar het oordeel van het hof voor de gemiddelde consument bij lezing van de polisvoorwaarden niet duidelijk en begrijpelijk te zijn dat enkel vanwege het ontbreken van een gelijksoortige toelichting bij de wapenclausule dekking van schade bij gebruik van een wapen door een kind tot en met 13 jaar, op grond van de wapenclausule categorisch wordt uitgesloten. Tegen deze achtergrond behoefde het voor [de derde partij] c.s. bij de totstandkoming van de overeenkomst niet duidelijk en begrijpelijk te zijn geweest dat schade veroorzaakt door het bezit of gebruik van een wapen door hun dertienjarige zoon van dekking zou zijn uitgesloten, indien henzelf (als verzekerde ouders) ter zake dat bezit of gebruik geen enkel verwijt valt te maken. Aldus bestaat er twijfel over de betekenis van het beding. Gelet op deze twijfel dient de voor [de derde partij] c.s. gunstigste uitleg te prevaleren."

Het Hof meent verder: "In het onderhavige geval zijn dermate bijzondere omstandigheden aanwezig dat met het oog op de dader- en (in dit geval met name) slachtofferbescherming die een aansprakelijkheidsverzekering beoogt te bieden, toepassing van de wapenclausule, indien deze tot uitsluiting zou leiden, in dit geval niet tot een redelijk en aanvaardbaar resultaat leidt. De wapenclausule dient in dit geval daarom buiten toepassing te blijven. Deze bijzondere omstandigheden betreffen met name dat de zoon van [de derde partij] c.s. destijds dertien jaar was, dat [de derde partij] c.s. geen verwijt treft inzake het gebruik van het vlindermes door hun zoon, dat [de derde partij] c.s. niet in staat is de door het steekincident veroorzaakte schade aan [geïntimeerden] c.s. te vergoeden, dat het steekincident enorme financiële gevolgen heeft gehad en nog steeds heeft voor [geïntimeerden] c.s. en dat [geïntimeerde1] geen enkele blaam treft (hij is neergestoken omdat hij door de politie als getuige is gehoord over een vechtpartij waarvan hij toeschouwer was)."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hypotheekbescherming dekt geen restschuld

Hypotheekbescherming dekt geen restschuld

Het Gerechtshof Amsterdam maakt korte metten met de veronderstelling van de appellanten dat hun restschuld teniet was gegaan door de werking van de hypotheekbescherming....

Niet storm, maar hagel was relevante schade oorzaak

Niet storm, maar hagel was relevante schade oorzaak

Allianz is toch niet gehouden tot vergoeding van de schade door hagel bij een tuinder. Eerder veroordeelde de lagere rechter het verzekeringsconcern tot uitkeren...

Advies om eigenrisicodrager te worden was juist

Advies om eigenrisicodrager te worden was juist

De tussenpersoon heeft met het advies om eigenrisicodrager te worden in het kader van de Ziektewet zijn zorgplicht niet geschonden. Dat vindt het Gerechtshof Amsterdam....

Een acute vlaag van waanzin?

Een acute vlaag van waanzin?

In een tussenvonnis in de zaak tussen Credit Life en de vrouw van een man die de hand aan zichzelf sloeg, wil de Rechtbank Amsterdam weten of aannemelijk is dat...

Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Hoewel de benaming van de polis – SV Plus - duidt op de meest uitgebreide dekking, betekent dat niet dat daarmee alle situaties onder de dekking van de polis...

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Consument heeft een beroep gedaan op zijn AVP omdat hij als vrijwilliger bij de kerk tijdens het optuigen van de kerstboom de avondmaalsbeker heeft omgestoten en...

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV zijn niet zaligmakend, vindt de Rechtbank Rotterdam in haar uitspraak in een zaak tussen een polishouder en Allianz Nederland Schade....

Importeur vuurwerk ziet sterretjes bij rechtbank: productaansprakelijk

Importeur vuurwerk ziet sterretjes bij rechtbank: productaansprakelijk

Een slachtoffer van vuurwerk heeft met succes de importeur aangesproken. De Rechtbank Oost-Brabant in een bodemprocedure: "Het feit dat de vuurpijl op normale wijze...

Allianz moet verplichtingen uit hoofde AOV nakomen

Allianz moet verplichtingen uit hoofde AOV nakomen

De Rechtbank Rotterdam heeft Allianz Nederland veroordeeld tot nakoming van de AOV en betaling van de ten onrechte niet uitbetaalde verzekeringsuitkeringen. Allianz...

Onvoorwaardelijk recht op indexatie kan niet zomaar gewijzigd worden

Onvoorwaardelijk recht op indexatie kan niet zomaar gewijzigd worden

Allianz en ASR zijn in hoger beroep veroordeeld tot onvoorwaardelijke indexering vanaf 1 januari 2013 van de door appellant tot 1 januari 2001 opgebouwde pensioenaanspraken...