Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Euro's via Pixabay 2018

Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem moet van Kifid twee derde van de adviesvergoeding terugbetalen. De adviseur heeft bij één geldverstrekker een offerte opgevraagd. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur zodoende niet aan de aan hem gestelde zorgvuldigheidsnormen heeft voldaan.

De Commissie in uitspraak GC 2020-614: “De Commissie is van oordeel dat Adviseur er in de gegeven omstandigheden niet mee mocht volstaan slechts bij één geldverstrekker een offerte op te vragen. Gelet op de diverse verlengingen van de ontbindende voorwaarden en complexiteit van het dossier waar Adviseur zelf in haar verweer melding van heeft gemaakt, hadhet op de weg van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur gelegen om in dit geval bij meerdere geldverstrekkers een offerte op te vragen. Adviseur heeft ook erkend dat de financieringsvraag van Consument niet door elke geldverstrekker gehonoreerd zou worden. Zeker in die gevallen mag van Adviseur verwacht worden dat hij aanvragen indient bij meerdere geldverstrekkers en niet op één mogelijke geldverstrekker vertrouwt.”

“Ten aanzien van het honorarium dat Adviseur in rekening heeft gebracht, is de Commissie van oordeel dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Adviseur aanspraak kan maken op het gehele honorarium van 2.500 euro dat in rekening is gebracht. Dit bedrag zal gematigd worden tot een bedrag van 750 euro. Maatgevend daarvoor is de benoemde fout van Adviseur en de tijdnood waarin Consument door die fout is gekomen. In die omstandigheden is het niet langer redelijk dat Adviseur het gehele honorarium ontvangt voor de geleverde werkzaamheden. Dat er desalniettemin een bedrag voor het advies betaald dient te worden, heeft te maken met de onweersproken stelling van Adviseur dat zijn adviesdossier op zich geen fouten bevatte en door de derde adviseur is gebruikt om elders te bemiddelen in een hypothecaire geldlening voor Consument. Voor de tijd die Adviseur heeft besteed aan het op orde brengen van een complex(er) adviesdossier mogen kosten in rekening worden gebracht, die echter, gelet op de geconstateerde fout en de gevolgen daarvan gematigd moeten worden.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Dirks - Midden Brabant Advies 4 augustus 2020

Mag hopen dat dit een niet-bindend advies is en dat er nogmaals naar gekeken zal worden. Van een goede adviseur mag verwacht worden dat hij/zij voorafgaande aan een offerte-aanvraag zijn/haar werk goed gedaan heeft. De aanbieders laten zich er niet voor lenen om "schaduw-offertes" op te maken.

Meer over
Adviseur moet nadrukkelijk wijzen op vervallen voortaxatie

Adviseur moet nadrukkelijk wijzen op vervallen voortaxatie

Van een assurantietussenpersoon mag worden verwacht dat hij zijn opdrachtgever voldoende vaak en voldoende indringend waarschuwt voor de gevolgen van het vervallen...

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid heeft op haar website de eerste vier Kifid Kennisdocumenten gepubliceerd. Doel van Kifid Kennis is om geïnteresseerden inzicht te geven in de manier waarop...

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

De plicht om te waken voor overkreditering rust op de geldverstrekker, niet op de adviseur. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)...

Gestrand...

Gestrand...

(Kifid-uitspraak GC 2020-590) Consument heeft een beroep op zijn reisverzekering gedaan nadat op vakantie tijdens een dag aan het strand zijn tas is gestolen. Consument...

Verkoop of niet...

Verkoop of niet...

(Kifid-uitspraak GC 2020-591) De Geschillencommissie dient te oordelen over de vraag of NIBC ten onrechte een vergoeding voor het vervroegd aflossen van de geldlening...

Het zekere voor het onzekere...

Het zekere voor het onzekere...

(Kifid-uitspraak GC 2020-586) Consument wil overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht. NN Bank geeft hier alleen toestemming voor als er...

Vuurtje, bedankt...

Vuurtje, bedankt...

(Kifid-uitspraak GC 2020-585) De auto van consument heeft brandschade. Verzekeraar Nowgo (Vivat) heeft de claim afgewezen omdat hij vindt dat sprake is van opzet...

Kifid: klachten over beleggingsverzekeringen blijven komen

Kifid: klachten over beleggingsverzekeringen blijven komen

Het afgelopen halfjaar dienden 45 consumenten een nieuwe klacht over hun beleggingsverzekering in bij Kifid. Het totaal aantal klachten over beleggingsverzekeringen...

Reisverzekering: inbeslagname auto geldt niet als schade

Reisverzekering: inbeslagname auto geldt niet als schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-571) Consument heeft schade op de reisverzekering geclaimd, omdat de auto van consument en zijn partner door de Poolse douane in beslag...

Adviseur mag ervan uitgaan dat aangeleverde gegevens kloppen

Adviseur mag ervan uitgaan dat aangeleverde gegevens kloppen

(Kifid-uitspraak GC 2020-574) Consument heeft zich gewend tot de adviseur voor advies en bemiddeling bij het oversluiten van zijn hypotheek. Consument klaagt dat...