Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Euro's via Pixabay 2018

Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem moet van Kifid twee derde van de adviesvergoeding terugbetalen. De adviseur heeft bij één geldverstrekker een offerte opgevraagd. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur zodoende niet aan de aan hem gestelde zorgvuldigheidsnormen heeft voldaan.

De Commissie in uitspraak GC 2020-614: “De Commissie is van oordeel dat Adviseur er in de gegeven omstandigheden niet mee mocht volstaan slechts bij één geldverstrekker een offerte op te vragen. Gelet op de diverse verlengingen van de ontbindende voorwaarden en complexiteit van het dossier waar Adviseur zelf in haar verweer melding van heeft gemaakt, hadhet op de weg van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur gelegen om in dit geval bij meerdere geldverstrekkers een offerte op te vragen. Adviseur heeft ook erkend dat de financieringsvraag van Consument niet door elke geldverstrekker gehonoreerd zou worden. Zeker in die gevallen mag van Adviseur verwacht worden dat hij aanvragen indient bij meerdere geldverstrekkers en niet op één mogelijke geldverstrekker vertrouwt.”

“Ten aanzien van het honorarium dat Adviseur in rekening heeft gebracht, is de Commissie van oordeel dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Adviseur aanspraak kan maken op het gehele honorarium van 2.500 euro dat in rekening is gebracht. Dit bedrag zal gematigd worden tot een bedrag van 750 euro. Maatgevend daarvoor is de benoemde fout van Adviseur en de tijdnood waarin Consument door die fout is gekomen. In die omstandigheden is het niet langer redelijk dat Adviseur het gehele honorarium ontvangt voor de geleverde werkzaamheden. Dat er desalniettemin een bedrag voor het advies betaald dient te worden, heeft te maken met de onweersproken stelling van Adviseur dat zijn adviesdossier op zich geen fouten bevatte en door de derde adviseur is gebruikt om elders te bemiddelen in een hypothecaire geldlening voor Consument. Voor de tijd die Adviseur heeft besteed aan het op orde brengen van een complex(er) adviesdossier mogen kosten in rekening worden gebracht, die echter, gelet op de geconstateerde fout en de gevolgen daarvan gematigd moeten worden.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Dirks - Midden Brabant Advies 4 augustus 2020

Mag hopen dat dit een niet-bindend advies is en dat er nogmaals naar gekeken zal worden. Van een goede adviseur mag verwacht worden dat hij/zij voorafgaande aan een offerte-aanvraag zijn/haar werk goed gedaan heeft. De aanbieders laten zich er niet voor lenen om "schaduw-offertes" op te maken.

Meer over
Kifid laat a.s.r. bank hypotheekkosten vergoeden ontstaan door stoppen effectendienstverlening

Kifid laat a.s.r. bank hypotheekkosten vergoeden ontstaan door stoppen effectendienstverlening

Kifid laat a.s.r. bank kosten vergoeden die de cliënt maakte wegens het besluit van de bank de effectendienstverlening te beëindigen (uitspraak GC 2020-825)....

Ontwikkelingen die dekking niet raken, vallen buiten nazorgplicht

Ontwikkelingen die dekking niet raken, vallen buiten nazorgplicht

Algemene ontwikkelingen, zoals het ingestelde provisieverbod, hebben geen gevolgen voor de dekking van de AOV en vallen daarmee niet onder de nazorgplicht. De Wft...

Klant mag uitgaan van juistheid boete op de pro forma aflosnota

Klant mag uitgaan van juistheid boete op de pro forma aflosnota

(Kifid-uitspraak GC 2020-816) De bank (de Volksbank N.V., h.o.d.n. DBV Finance) heeft op verzoek van consumenten een pro forma aflosnota opgemaakt, maar heeft de...

Dekker: Kifid ook voor geschil consument en verzekeraar aansprakelijke partij

Dekker: Kifid ook voor geschil consument en verzekeraar aansprakelijke partij

Om de toegang tot het Kifid te verbeteren wordt er op in gezet dat gedupeerden ook bij het instituut terecht kunnen, als er sprake is van een geschil over de AVP...

Adviseur moet consument 70.288,44 euro vergoeden

Adviseur moet consument 70.288,44 euro vergoeden

De schadevergoeding die SFZ Financiële Diensten moet betalen na de eerdere Kifid-tussenuitspraak schending zorgplicht is vastgesteld op 70.288,44 euro. De consument...

Repatriëring duurde niet te lang

Repatriëring duurde niet te lang

(Kifid-uitspraak GC 2020-799) Consumenten vorderen 1.000 euro immateriële schadevergoeding van Allianz Global Assistance omdat zij menen dat de repatriëring...

Kifid: Yarden mag ook vóór 1993 afgesloten pakketpolis eenzijdig aanpassen

Kifid: Yarden mag ook vóór 1993 afgesloten pakketpolis eenzijdig aanpassen

Vanwege de financiële situatie van Yarden mag de verzekeraar de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen, ook als het uitvaartdienstenpakket voor 1993...

Kifid gaat reglement aanpassen om ongewenste situatie te voorkomen

Kifid gaat reglement aanpassen om ongewenste situatie te voorkomen

De Geschillencommissie heeft in drie uitspraken over het rentetarief op doorlopend krediet vanwege ‘het belang van de zaak’ direct beroep opengesteld....

Kifid matigt vergoeding adviseur

Kifid matigt vergoeding adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-741) De verstrekte opdracht tot advies en bemiddeling ter zake de hypothecaire geldlening wordt vlak voor de afronding daarvan beëindigd....

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

(Kifid-uitspraak GC 2020-754) Consument en zijn partner hebben via een voorganger van adviseur in verband met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten....