Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening van de adviseur tijdens het adviesgesprek en over de kwaliteit van zijn advies. De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht jegens de consument en dat hij aansprakelijk is voor de daardoor ontstane schade. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

De commissie: “De adviseur is degene die bij uitstek geacht wordt in staat te zijn inzicht te geven in de totstandkoming van zijn advies.

“Onder verwijzing naar zijn rapport heeft de adviseur betwist dat het advies niet passend is en de consument niet in staat is gesteld een afgewogen beslissing te nemen over het wel of niet oversluiten van de geldlening. Aantekeningen uit het dossier of gespreksverslagen heeft de adviseur niet verstrekt. De adviseur heeft ter zitting verteld dat aantekeningen niet worden gemaakt en gespreksverslagen niet worden opgesteld.

“De afwezigheid van genoemde stukken en bestudering van het rapport brengen de commissie tot het oordeel dat de adviseur de consument niet in staat heeft gesteld een weloverwogen keuze te maken.

“De commissie merkt allereerst op dat het de wens van de consument was te willen weten of oversluiten voor haar gunstiger zou zijn dan haar huidige aflosvorm te wijzigen en dat deze wens ook bij de adviseur bekend was. In het rapport staat hierover onder 6.2: ‘Ik wil weten of oversluiten voor mij gunstiger is dan mijn huidige aflosvorm wijzigen.’ In het rapport staat echter niet vermeld dat SNS kennelijk geen 30 jaar vaste rente aanbiedt en dat de adviseur niet kan bemiddelen voor SNS-producten.

“Ook staat er niet in dat de consument de geldlening (dus) moet oversluiten als zij haar rente voor 30 jaar wil vastzetten. Hiernaast is geen vergelijking gemaakt tussen het openbreken van het rentecontract voor de maximale vaste renteperiode van 20 jaar bij de huidige geldverstrekker en het oversluiten van de geldlening. Ook staan de rentetarieven van SNS niet in het rapport. Verder heeft de adviseur niet of onvoldoende de stelling van de consument weersproken dat de oversluiting tot een minimale besparing heeft geleid. Tot slot wordt opgemerkt dat niet in het rapport is verwerkt de uiteindelijke gekozen rentevastperiode van tien jaar.

Zorgplicht geschonden

“Naar het oordeel van de commissie heeft de adviseur hiermee niet voldaan aan zijn plicht zich er voldoende van te verzekeren dat de door hem verstrekte adviezen aansluiten bij de wensen van de consument. De adviseur heeft daarnaast niet voldaan aan zijn plicht de consument zodanig te informeren over de gevolgen van haar keuze, dat zij gelet op haar wensen een weloverwogen beslissing kon nemen. Dit betekent dat de adviseur zijn zorgplicht tegenover de consument heeft geschonden.

“De consument vordert dat de adviseur zijn honorarium matigt en de oversluitkosten vergoedt. De commissie ziet geen aanleiding om de kosten van het advies te matigen. De consument had deze kosten ook moeten maken als het adviestraject gereconstrueerd kon worden. De commissie begroot de schade die de consument als gevolg van de zorgplichtschending heeft geleden ex aequo et bono op 1.511 euro.”

Reactie toevoegen

 
Schending zorgplicht in voordeel klant

Schending zorgplicht in voordeel klant

(Kifid-uitspraak GC 2023-0231) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument meer voordeel dan nadeel aan de tekortkoming van de adviseur heeft overgehouden en...

Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0228) Het aanleveren van een juist taxatierapport is de taak van de adviseur, aldus de Geschillencommissie. Voor de commissie is “voldoende...

Verbrand gereedschap moet alsnog vergoed worden

Verbrand gereedschap moet alsnog vergoed worden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0212) De consument wil dekking voor het gereedschap dat verloren is gegaan tijdens een brand op zijn zeiljacht. De gevolmachtigde heeft...

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...