Schending zorgplicht kost Aon Meeùs acht mille

Kifid 2017 (deel logo)

Aon Meeùs moet een klant bijna 8.000 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. Consument vroeg adviseur per e-mail van 23 december 2011 of dekking bestond voor arbeidsrechtelijke geschillen in zijn hoedanigheid van statutair directeur, ook als hij wegens onjuist bestuur wordt aangesproken. Daarop antwoordde de adviseur dat een geschil over het uitoefenen van zijn functie als statutair directeur onder de dekking valt.

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak GC 2020-257: “Deze informatie is onvolledig, omdat in artikel 2.2 van de voorwaarden staat dat de medeverzekerde - in dit geval Consument - alleen met toestemming van de verzekeringnemer - in dit geval [naam werkgever] - een beroep op de rechtsbijstandverzekering kan doen. Tussenpersoon kende deze bepaling althans had die moeten kennen door bestudering van de Voorwaarden of door navraag bij Verzekeraar. Tussenpersoon had Consument dan ook moeten wijzen op het toestemmingsvereiste in geval van onderlinge geschillen. Door dit na te laten heeft Tussenpersoon niet aan de op hem jegens Consument rustende zorgplicht voldaan en daarvan treft hem een verwijt. Het was immers aan Tussenpersoon om als redelijk handelend en vakbekwaam assurantietussenpersoon bij Consument de nodige informatie in te winnen over diens wensen en doelstellingen en Consument op de door hem gestelde vraag over de aard en de inhoud van de eventueel af te sluiten verzekeringsovereenkomst correct en volledig te informeren, zodat Consument een weloverwogen beslissing kon nemen.

“Gelet op het feit dat Consument expliciet heeft gevraagd of hij als statutair directeur in geval van een arbeidsconflict aanspraak op rechtsbijstand kon maken, is aannemelijk dat Consument wetende van het toestemmingsvereiste zou hebben gezocht naar een particuliere rechtsbijstandverzekering die dekking biedt voor geschillen met zijn werkgever. Dergelijke verzekeringen bestonden toen en het was Consument zeer waarschijnlijk gelukt om een dergelijke verzekering af te sluiten. Rekening houdend met het feit dat Consument voor de afzonderlijke particuliere rechtsbijstandverzekering premie zou zijn verschuldigd, begroot de Commissie de door Consument geleden schade op de voet van artikel 6:97 BW op 7.995 euro.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Dubbel...

Dubbel...

Univé Schade heeft de claim volgens Kifid terecht afgewezen, omdat consument niet twee originele fietssleutels kon overleggen. Consument was zijn reservesleutel...

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

De richtlijnen van de overheid vanwege het coronavirus bieden ruimte voor Kifid om vanaf maandag 8 juni weer zittingen te kunnen houden bij Kifid. Wanneer een mondelinge...

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

GC 2020-251, een belangrijke Kifid-uitspraak met drie kernpunten die opnieuw leiden tot de noodzaak om een aantal onderdelen in de bedrijfsvoering van de financieel...

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

"De duidelijkheid die met deze uitspraak ontstaat is zeer welkom." Aldus Adfiz over de uitspraak vorige week van de Kifid-commissie van Beroep 'Adviseur hoeft niet...

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Een advieskantoor verzocht Kifid of hij een betalingsregeling mag treffen met de klagende consumenten. Dat kan alleen, aldus de Geschillencommissie, met medewerking...

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Kifid laat verzekeringskantoor Amptmeijer een bedrag van 7.570,68 euro vergoeden aan een klagend stel. In haar einduitspraak GC 2020-439 oordeelt de Geschillencommissie...

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Wanneer de verzekeraar zonder enige toelichting een polis verstrekt aan een consument die afwijkt van het aanvraagformulier, dan is dat in strijd met de zorgplicht....

Duur dutje...

Duur dutje...

(Kifid-uitspraak GC 2020-430) Op het strand tijdens zijn vakantie en terwijl consument een dutje deed, is zijn tas met daarin waardevolle spullen gestolen. Consument...

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

(Kifid-uitspraak GC 2020-369) Een echtpaar heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ING Bank zijn doorlopend krediet in september 2019 heeft beëindigd...

SEO doet evaluatie Kifid

SEO doet evaluatie Kifid

SEO Economisch Onderzoek gaat op verzoek van het ministerie van Financiën onafhankelijk onderzoek doen naar de dienstverlening van het Kifid, het klachteninstituut...