Uitvoerder rechtsbijstand had voor meer ankers moeten gaan liggen

anker graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0899) De klacht van de consument is dat de uitvoerder van de rechtsbijstand haar beter had moeten bijstaan bij het aanvechten van haar ontslag. De Geschillencommissie is van oordeel dat de uitvoerder toerekenbaar tekort is geschoten door zich in de procedure bij de kantonrechter alleen te richten op de hoogte van de transitievergoeding na beëindiging van het dienstverband op basis van de door de werkgever van het UWV verkregen ontslagvergunning. De commissie: “Wanneer de uitvoerder in deze procedure voor meerdere ankers was gaan liggen, dan zou de werkgever naar het oordeel van de commissie een hogere ontslagvergoeding hebben aangeboden, waarmee de consument dan akkoord zou zijn gegaan. De commissie schat dat dan een vergoeding van 30.000 euro bruto zou zijn overeengekomen. De consument heeft nu 14.117,44 euro bruto ontvangen. De vordering tot schadevergoeding van de consument wordt gedeeltelijk toegewezen, namelijk het verschil tussen voornoemde bedragen, zijnde 15.882,36 euro bruto, en voor het overige afgewezen.”

De uitvoerder had naar het oordeel van de commissie bij de kantonrechter tevens een verzoekschrift moeten indienen tot herstel van de arbeidsovereenkomst dan wel toekenning van een billijke vergoeding. Hij had tegelijk ook de door de consument gestelde schending van de wederindiensttredings-voorwaarde aan de orde moeten stellen en een verzoek tot geheel of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding of het toekennen van een vergoeding voor de duur van de beperking moeten indienen. Het concurrentiebeding gold nog tot 1 oktober 2018 ( één jaar na beëindiging van het dienstverband), het had dus zin om dat ook meteen mee te nemen bij het indienen van het verzoekschrift op 24 november 2017. Gezien de onduidelijkheid welk concurrentiebeding van toepassing was – de oorspronkelijke bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst of het nieuwe minder vergaande maar mogelijk niet schriftelijk overeengekomen concurrentiebeding- had de uitvoerder tevens een verzoekschrift tot opheffing of matiging van het concurrentiebeding moeten indienen of een verzoek tot vergoeding voor de duur daarvan, waarmee de onderhandelingspositie van de consument was versterkt.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 10 november 2022

Opmerkelijke bindende Kifid-uitspraak over een natura-uitkering door een NH1816 Rechtsbijstandverzekering waarvan Das de uitvoerder is. Hulde ook voor de klager-consument die een advocaat bereid vond om het handelen van een andere jurist aan te vechten.

Schending zorgplicht in voordeel klant

Schending zorgplicht in voordeel klant

(Kifid-uitspraak GC 2023-0231) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument meer voordeel dan nadeel aan de tekortkoming van de adviseur heeft overgehouden en...

Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0228) Het aanleveren van een juist taxatierapport is de taak van de adviseur, aldus de Geschillencommissie. Voor de commissie is “voldoende...

Verbrand gereedschap moet alsnog vergoed worden

Verbrand gereedschap moet alsnog vergoed worden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0212) De consument wil dekking voor het gereedschap dat verloren is gegaan tijdens een brand op zijn zeiljacht. De gevolmachtigde heeft...

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...