Vakcentrales: eerder indexeren en eerder inhalen

Euro's via Pixabay 2018

FNV, VCP en CNV pleiten er voor de MVEV-regels aan te passen, over te stappen op de Europese UFR, te beginnen met gedeeltelijk indexeren vanaf een dekkingsgraad van 104,3 procent in plaats van 110 procent en volledig- en inhaalindexatie eerder mogelijk te maken. Dit in een brief aan minister Koolmees aan de vooravond van de rondetafel in de Tweede Kamer over de evaluatie van het nFTK.

De vakcentrales willen alsnog naar een pensioencontract dat steunt op de bouwstenen van het contract uit het Pensioenakkoord van 2011 en het Sociaal Akkoord uit 2013. Dit betekent geen nominale zekerheidseis, een stabielere minder rentegevoelige discontovoet en sturing, de ambitie van een bestendig geïndexeerd en stabiel maar voorwaardelijk pensioen met een daartoe structureel toereikende stabiele premie. In de tussentijd willen zij aanpassing van de regels voor indexeren en verlagen.

Zo willen de vakcentrales "al indexeren bij een dekkingsgraad van 104,3 procent in plaats van 110 procent Nu geldt er een toeslagdrempel op 110 procent. Dan mag het pensioenfonds niet indexeren. Door de grens waar vandaan mag worden begonnen met indexeren te verlagen, komt indexeren eerder in beeld".

Ze willen ook eerder volledig indexeren en eerder inhalen: "De TBI-regels (grens 110 procent en slechts 1/10e ) en de regels voor inhaalindexering en voor het herstellen van verlagingen kunnen worden afgeschaft. Volledig indexeren mag weer vanaf de VEV-grens zonder de eis dat een indexering tot in lengte van jaren moet kunnen worden gegeven. Als de dekkingsgraad boven de VEV-grens ligt en al volledig wordt geïndexeerd, zou begonnen moeten mogen worden met inhalen van gemiste indexering en het repareren van opgelopen verlagingen. Het is vreemd dat wordt volgehouden dat verlagen ‘ultimum remedium’ is en dat een achterstand tegelijkertijd bijna nooit te repareren is."

Niets staat volgens de centrales een overstap in de weg naar de EIOPA UFR. Die is streng genoeg voor verzekeraars met de voor hen geldende 99,9 procent zekerheidseis. Dus waarom voor Nederlandse pensioenfondsen een strengere eis zou moeten gelden, blijft onduidelijk. Bovendien is de aanpassing van het einde van de UFR beter gereguleerd dan het automatisme van de Nederlandse UFR voor pensioenfondsen. Dat voorkomt een dieper wegzakken dan nodig (en wenselijk). Het mes van zo’n aanpassing snijdt aan twee kanten. De kostendekkende premie komt meer in lijn met de premie die uitzicht geeft op pensioenindexatie uit de lange termijn ALM-analyses. De hogere dekkingsgraad betekent daarnaast een kleinere kans op verlagen en tegelijkertijd komt indexeren eerder in beeld".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Met pensioen voor 65e verjaardag neemt sterk af

Met pensioen voor 65e verjaardag neemt sterk af

Het aandeel werknemers die voor hun 65e verjaardag met pensioen gingen, daalde van 88 procent in 2006 naar 34 procent in 2018. Aldus het CBS. In 2006 was ruim een...

Geen verplicht bestedingsdoel bij opname pensioen

Geen verplicht bestedingsdoel bij opname pensioen

Er komt geen verplicht bestedingsdoel bij de nieuwe mogelijkheid om op de pensioendatum maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde pensioen op te nemen....

Taskforce ‘Inkomen voor later’

Taskforce ‘Inkomen voor later’

Samen met een aantal maatschappelijke organisaties en het ministerie van SZW gaat het Verbond van Verzekeraars de pensioenopbouw van ZZP’ers stimuleren. Met...

Bedrag opnemen bij pensionering

Bedrag opnemen bij pensionering

Het kabinet, in lijn met het woensdag gepubliceerde ontwerpadvies van de SER, gaat mensen meer flexibiliteit bieden bij het opnemen van hun pensioen. Daarom krijgt...

Dekkingsgraad loopt weer wat op in april

Dekkingsgraad loopt weer wat op in april

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april weer wat opgekrabbeld van 106 procent naar 107 procent. De rente is na de dip van eind...

Financiële positie pensioenfondsen nog niet toereikend

Financiële positie pensioenfondsen nog niet toereikend

De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2019 weliswaar verbeterd, maar nog niet geheel toereikend. Dit blijkt uit cijfers die...