Vakcentrales: eerder indexeren en eerder inhalen

Euro's via Pixabay 2018

FNV, VCP en CNV pleiten er voor de MVEV-regels aan te passen, over te stappen op de Europese UFR, te beginnen met gedeeltelijk indexeren vanaf een dekkingsgraad van 104,3 procent in plaats van 110 procent en volledig- en inhaalindexatie eerder mogelijk te maken. Dit in een brief aan minister Koolmees aan de vooravond van de rondetafel in de Tweede Kamer over de evaluatie van het nFTK.

De vakcentrales willen alsnog naar een pensioencontract dat steunt op de bouwstenen van het contract uit het Pensioenakkoord van 2011 en het Sociaal Akkoord uit 2013. Dit betekent geen nominale zekerheidseis, een stabielere minder rentegevoelige discontovoet en sturing, de ambitie van een bestendig geïndexeerd en stabiel maar voorwaardelijk pensioen met een daartoe structureel toereikende stabiele premie. In de tussentijd willen zij aanpassing van de regels voor indexeren en verlagen.

Zo willen de vakcentrales "al indexeren bij een dekkingsgraad van 104,3 procent in plaats van 110 procent Nu geldt er een toeslagdrempel op 110 procent. Dan mag het pensioenfonds niet indexeren. Door de grens waar vandaan mag worden begonnen met indexeren te verlagen, komt indexeren eerder in beeld".

Ze willen ook eerder volledig indexeren en eerder inhalen: "De TBI-regels (grens 110 procent en slechts 1/10e ) en de regels voor inhaalindexering en voor het herstellen van verlagingen kunnen worden afgeschaft. Volledig indexeren mag weer vanaf de VEV-grens zonder de eis dat een indexering tot in lengte van jaren moet kunnen worden gegeven. Als de dekkingsgraad boven de VEV-grens ligt en al volledig wordt geïndexeerd, zou begonnen moeten mogen worden met inhalen van gemiste indexering en het repareren van opgelopen verlagingen. Het is vreemd dat wordt volgehouden dat verlagen ‘ultimum remedium’ is en dat een achterstand tegelijkertijd bijna nooit te repareren is."

Niets staat volgens de centrales een overstap in de weg naar de EIOPA UFR. Die is streng genoeg voor verzekeraars met de voor hen geldende 99,9 procent zekerheidseis. Dus waarom voor Nederlandse pensioenfondsen een strengere eis zou moeten gelden, blijft onduidelijk. Bovendien is de aanpassing van het einde van de UFR beter gereguleerd dan het automatisme van de Nederlandse UFR voor pensioenfondsen. Dat voorkomt een dieper wegzakken dan nodig (en wenselijk). Het mes van zo’n aanpassing snijdt aan twee kanten. De kostendekkende premie komt meer in lijn met de premie die uitzicht geeft op pensioenindexatie uit de lange termijn ALM-analyses. De hogere dekkingsgraad betekent daarnaast een kleinere kans op verlagen en tegelijkertijd komt indexeren eerder in beeld".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Meer ondernemers leggen geld opzij voor pensioen

Meer ondernemers leggen geld opzij voor pensioen

De meeste zelfstandig ondernemers zonder personeel hebben pensioenvoorzieningen getroffen (82 procent), aldus het CBS. De grootste groep zelfstandig ondernemers...

Alternatief voor verplichte AOV ZZP'ers?

Alternatief voor verplichte AOV ZZP'ers?

Precies een jaar na de start van de in Nederland eerste combinatie van een arbeidsongeschiktheidsvoorziening en pensioen in één, zijn er al 500...

Waardeoverdrachtfactoren voor 2020

Waardeoverdrachtfactoren voor 2020

De Pensioenfederatie heeft, met dank aan PGGM, de waardeoverdrachtfactoren voor 2020 vastgesteld. Met deze factoren kunnen pensioenuitvoerders individuele...

Podcast lage rekenrente en de gevolgen voor pensioenen

Podcast lage rekenrente en de gevolgen voor pensioenen

Het effect van de lage rente op pensioenen, is het onderwerp van een nieuwe editie van Kennisdelers. In de podcast worden adviseurs bijgepraat door Frits Bart (directeur...

Pensioenkortingen grotendeels van de baan

Pensioenkortingen grotendeels van de baan

Zoals verwacht krijgen pensioenfondsen die in problemen verkeren onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de huidige gestelde financiële eisen....

Pensioenopbouw mogelijk tot vijf jaar na bereiken AOW-leeftijd

Pensioenopbouw mogelijk tot vijf jaar na bereiken AOW-leeftijd

De fiscale facilitering van pensioenopbouw stopt niet op de AOW-gerechtigde leeftijd. Er kan tot maximaal vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd pensioen worden...

Geen overgangsregeling voor werknemers die nadeel ondervinden van naar voren halen AOW-leeftijd

Geen overgangsregeling voor werknemers die nadeel ondervinden van naar voren halen AOW-leeftijd

Minister Koolmees wil niet aan een tijdelijke overgangsregeling voor de groep werknemers die nadeel ondervindt van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Dit...

Tarief direct ingaand pensioen leidt steeds vaker tot teleurstelling

Tarief direct ingaand pensioen leidt steeds vaker tot teleurstelling

(door Dion van der Mooren, MoneyView) Op 15 augustus jongstleden heeft de geschillencommissie financiële dienstverlening uitspraken gedaan in twee verschillende...

Adfiz: webinar over scenariobedragen Mijnpensioenoverzicht.nl

Adfiz: webinar over scenariobedragen Mijnpensioenoverzicht.nl

Adfiz organiseert op dinsdag 8 oktober een webinar over de werking van de scenariobedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Sinds vorige week toont het pensioenregister...

Stijging aantal gepensioneerden vlakt af

Stijging aantal gepensioneerden vlakt af

In 2018 waren in Nederland bijna 3,2 miljoen personen gepensioneerd, aldus het CBS. Mede door de verhoging van de AOW-leeftijd stijgt het aantal gepensioneerden...