Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Kifid 2017 (deel logo)

Het vermelden van de kosten van de ORV hoort bij passend advies, aldus de Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2020-006.

De Commissie: “Een passende advisering omtrent het afsluiten van een ORV brengt mee dat bij een advisering over het wel of niet afsluiten van een dergelijke verzekering ook de aan die verzekering verbonden kosten worden meegedeeld. Het nalaten daarvan vormt dan ook in beginsel een tekortschieten in het adviseren.

“Er zijn echter situaties denkbaar waarin van een tekortschieten toch geen sprake is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de adviseur uit mededelingen van de persoon, die hij adviseert, duidelijk heeft kunnen opmaken dat deze al genoegzaam kennis draagt van de kosten en hij, ook al weet hij dat deze kosten niet hoog zijn en hem de risico’s van het niet afsluiten van de verzekering bekend zijn, toch te kennen geeft de betrokken verzekering niet te willen afsluiten. Onder dergelijke omstandigheden schiet de adviseur in zijn advisering niet tekort door niet nog eens de kosten onder de aandacht brengen. Een en ander is door de betrokken adviseur aan te tonen.”

Maar ook al vormt het onvermeld laten van de kosten van een ORV een tekortschieten van de Bank in de advisering in maart 2013, toch levert dat nog niet een voldoende grond voor het toewijzen van een schadevergoeding aan Consument op. De Commissie: “Consument stelt dat, indien in maart 2013 door de Bank melding van de kosten van een ORV zou zijn gemaakt, er zeker een dergelijke verzekering zou zijn afgesloten. Die stelling is door de Bank bestreden en vormt in het licht van na te noemen omstandigheden een onvoldoende onderbouwde stelling. Consument en haar echtgenoot hebben tot 2010 via de Bank een ORV gehad. Zij waren, zo mag worden aangenomen, derhalve in 2013 met dit type verzekering bekend en ook, althans ten minste globaal, met de daaraan destijds verbonden kosten. Ook toen hadden zij, zij het bij een andere bank, een geldlening ter grootte van de in maart 2013 bij de Bank afgesloten geldlening. Verder valt ook aan te nemen dat zij ook toen bekend waren met de risico’s die zij liepen met het niet hebben van een ORV. Onder deze omstandigheden valt in redelijkheid te betwijfelen of er door Consument en haar echtgenoot een ORV zou zijn afgesloten, indien de Bank bij de advisering van de kosten van de ORV melding zouden hebben gemaakt. Met name is niet duidelijk gemaakt waarom Consument en haar echtgenoot in 2013 een andere beslissing zouden hebben genomen dan zij in 2010 hebben gedaan.”

De partner van de klagende consument vond overlijdensrisicodekking niet nodig toen de hypotheek in 2013 werd overgesloten. Vijf jaar later verongelukte hij en ging zijn vrouw er financieel enorm op achteruit.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnold Erhardt - MMK Opleidingen BV 13 februari 2020

Dank dat ik (als gemachtigde van consument) deze belangrijke uitspraak via u (de vakpers) moet lezen en niet van de secretaris van de Commissie van Beroep Kifid rechtstreeks heb ontvangen! Van belang voor de adviespraktijk is dat het op papier hebben staan van consequenties het winnen van de praktische gevolgen en de zorgplicht van de adviseur. Het er van uitgaan dat man en vrouw informatie die alleen met de man besproken is delen ( aanname ) en dat informatie die ergens midden in een pakket bladzijden als bijlage staat, gelezen is door de consument en wel duidelijk is zonder uitleg en toelichting van de adviseur (aanname) mag naar mijn mening niet leiden tot deze uitspraak. Zorgplicht van de adviseur zoals in de Wft art. 4.23 vastgelegd vraagt naar mijn mening anders handelen in de praktijk! Jammer dat dit niet als zodanig wordt erkend door de Commissie van Beroep Kifid.

Meer over
Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Kifid oordeelt dat de consument beleggingsrisico en kosten van zijn spaarkasproduct had kunnen weten. Op 15 januari 1997 sloot consument via de Postbank (nu ING)...

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering hebben de verzekeraar en de bank als tussenpersoon verzuimd om de consument te wijzen op het recht om de verzekering...

Onlogische huisnummering baat bank niet

Onlogische huisnummering baat bank niet

Ook als post vaker niet aankomt wegens onlogische huisnummering, vindt Kifid dat de afzender (in dit geval: de bank) moet aantonen dat de consument de brief met...

(Geld)ezel...

(Geld)ezel...

De Bank heeft consument wegens betrokkenheid als geldezel bij phishingfraude geregistreerd in het Incidentenregister en het EVR voor de duur van acht jaar. Consument...

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Het faillissement van de tussenpersoon brengt niet mee dat de zorgplicht door Florius wordt overgenomen. Dat oordeelt Kifid in uitspraak GC 2020-125. Consument...

Geen vergissing in uw voordeel...

Geen vergissing in uw voordeel...

Consument vordert nakoming van een offerte van verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering waarin – volgens verzekeraar – een onjuist premiebedrag...

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Een overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak GC 2020-108. De Commissie:...

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Kifid is van oordeel dat het al dan niet herstellen van de schadevrije jaren niet binnen de invloedssfeer van de tussenpersoon ligt (uitspraak GC 2020-074). Tussenpersoon...

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Consument heeft een beroep gedaan op zijn AVP omdat hij als vrijwilliger bij de kerk tijdens het optuigen van de kerstboom de avondmaalsbeker heeft omgestoten en...

Claimmelding pechhulpverzekering komt ook in CIS te staan

Claimmelding pechhulpverzekering komt ook in CIS te staan

Ook bij een beroep op pechhulp leggen verzekeraars en gevolmachtigden de melding vast in het CIS, als tenminste sprake is van een verzekering. Dat blijkt zonneklaar...