Vissen toch verzekerd

Vissen via Pixabay 2

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft deze schade geclaimd. De verzekeraar heeft de schade aan de vissen niet vergoed, omdat (huis)dieren op basis van het Burgerlijk Wetboek geen zaken zijn en alleen roerende zaken zijn verzekerd. Daarnaast zijn volgens het normale spraakgebruik, zie de Van Dale, dieren niet aan te merken als inboedel. De Geschillencommissie oordeelt dat de lezing van de consument een redelijke lezing is. Hoewel een dier geen zaak is, zijn op grond van het Burgerlijk Wetboek de bepalingen met betrekking tot zaken op dieren van overeenkomstige toepassing. Vordering toegewezen.

De commissie: “Hoewel dieren volgens art. 3:2a lid 1 BW geen zaken zijn, bepaalt lid 2 van ditzelfde artikel “bepalingen met betrekking tot zaken zijn op dieren van toepassing, met inachtneming van de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen, verplichtingen en rechtsbeginselen, alsmede de openbare orde en de goede zeden. De commissie vindt daarom dat de consument in redelijkheid mocht begrijpen dat artikel 16 lid 4 sub a van de verzekeringsvoorwaarden ook van toepassing is op (huis)dieren.

“Artikel 16 lid 4 sub a van de verzekeringsvoorwaarden heeft ook als vereiste dat de roerende zaak onderdeel is van de particuliere huishouding van de verzekerde(n). De commissie is van oordeel dat een redelijke lezing meebrengt dat huisdieren in beginsel onderdeel uitmaken van de particuliere huishouding. Tussen partijen staat niet ter discussie dat de vissen van de consument huisdieren zijn en daarom is de schade aan de vissen gedekt onder de inboedelverzekering. Bovendien wordt in artikel 16 lid 6 van de verzekeringsvoorwaarden opgesomd wat niet onder inboedel en lijfsieraden valt. Hier wordt vee wel genoemd, maar overige (huis)dieren niet. Ook daarom is de lezing van de consument dat huisdieren onder de dekking vallen een redelijke lezing.”

De hoogte van het door de consument opgegeven schade- bedrag is niet betwist door de verzekeraar en daarom dient de verzekeraar een bedrag van 34.220 euro aan de consument te betalen.

Reactie toevoegen

 
Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....

Verzekeraar eiste terecht alle originele selutels

Verzekeraar eiste terecht alle originele selutels

(Kifid-uitspraak GC 2024-0242) De verzekeraar heeft dekking afgewezen voor de diefstal van de camperbus van de consument, omdat hij niet alle originele sleutels...

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-231A) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur de consumenten in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft gewezen...

Geen recht op contra-expertise schade tegenpartij

Geen recht op contra-expertise schade tegenpartij

(Kifid-uitspraak GC 2024-0206) De consument wil dat de verzekeraar een contra-expert inschakelt om de schade van de tegenpartij te beoordelen. De verzekeraar heeft...

Geschillencommissie spoelt argumenten verzekeraar door

Geschillencommissie spoelt argumenten verzekeraar door

(Kifid-uitspraak GC 2024-0205) Consument 1 heeft een tuinslang aangesloten op de mengkraan in de keuken. Met de tuinslang heeft hij het balkon schoongemaakt. Vervolgens...

In hoeverre is bewijs vereist van strafbaar gedrag?

In hoeverre is bewijs vereist van strafbaar gedrag?

Rabobank mag toch beroep instellen tegen uitspraak 2023-0920 van de Geschillencommissie Kifid. De voorzitter van de Commissie van Beroep: "De uitspraak van de Geschillencommissie...

Laatste woord over ‘duurzame drager’ in Mijn-omgeving nog niet gezegd

Laatste woord over ‘duurzame drager’ in Mijn-omgeving nog niet gezegd

Vanwege het principiële karakter mag Achmea toch beroep aantekenen tegen Kifid-uitspraak GC 2023-0988, waarin de Geschillencommissie oordeelt dat het verstrekken...