Voormalige medewerker stelde zaken opzettelijk onjuist voor

Kifid 2017 (deel logo)

Kifid laat Hypozeker 2.000 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. De Geschillencommissie schrijft in uitspraak GC 2019-860 met betrekking tot één klachtonderdeel "met verbazing kennis te hebben genomen van de feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan. Uit het dossier en ter zitting is gebleken dat een voormalig medewerker van de Adviseur de zaken opzettelijk onjuist heeft voorgesteld en dat de toegezegde wijziging van de rentevast periode bij ING niet heeft plaatsgevonden. De Commissie kan zich de emoties van Consumenten naar aanleiding van deze gang van zaken voorstellen". 

Schadeplichtig is de adviseur op dit punt echter niet. De Commissie "volgt Consumenten niet in de stelling dat de omzettingskosten die zij hebben gemaakt om de geldlening over te sluiten naar een andere geldverstrekker in zodanig verband staan tot de normschending van de Adviseur dat hij hiervoor aansprakelijk dient te zijn. Consumenten hebben zelf de keuze gemaakt over te stappen naar een andere geldverstrekker".

De Commissie ziet het anders met betrekking tot het tekortschieten door de adviseur in de nakoming van zijn verplichtingen door de consumenten in 2008 onvolledig te informeren over de boeteclausule in de hypothecaire geldleningsovereenkomst.

De Commissie: "Uit het dossier volgt dat de Adviseur voor Consumenten de loyaliteitskorting bij WUB heeft bedongen zonder hen te informeren over de gevolgen hiervan, namelijk dat WUB een korting geeft op de hypotheekrente gedurende de looptijd maar dat WUB vervolgens wel een vergoeding in rekening kan brengen bij vervroegde aflossing. Door de Adviseur is dit erkend. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de Adviseur niet (geheel) heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur mag worden verwacht.

"Consumenten hebben in 2015 aan WUB een vergoeding voor vervroegde aflossing van 5.379 euro betaald. Daarentegen hebben Consumenten voordeel genoten van de loyaliteitskorting en de vergoeding voor vervroegde aflossing is fiscaal aftrekbaar. Door partijen zijn de stukken die betrekking hebben op de geldlening die in 2007 met WUB is aangegaan niet ingebracht noch is door de Adviseur de betwisting van de schade nader onderbouwd. Ook is niet gebleken wat Consumenten anders hadden gedaan indien zij tijdig en voldoende waren geïnformeerd over de loyaliteitskorting en het boetebeding in de geldleningsovereenkomst met WUB. De Commissie stelt vast dat de Adviseur is tekort-geschoten in de nakoming van zijn zorgplicht jegens Consumenten en ziet, gelet op het voorgaande, aanleiding om de schade ex aequo et bono vast te stellen op een bedrag van 2.000 euro."

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Advies mag oriëntatierapport overnemen

Advies mag oriëntatierapport overnemen

Een consument klaagt dat het door de bank verplicht gestelde advies nauwelijks afwijkt van wat hem in oriëntatierapporten al is meegedeeld. Hij eist de 925...

Verzekeraar hoeft niet te waarschuwen voor verjaring

Verzekeraar hoeft niet te waarschuwen voor verjaring

Er bestaat geen juridische verplichting voor verzekeraars om hun verzekerden te informeren over of te waarschuwen voor een mogelijke verjaring van een vordering....

Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Kifid oordeelt dat de consument beleggingsrisico en kosten van zijn spaarkasproduct had kunnen weten. Op 15 januari 1997 sloot consument via de Postbank (nu ING)...

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering hebben de verzekeraar en de bank als tussenpersoon verzuimd om de consument te wijzen op het recht om de verzekering...

Onlogische huisnummering baat bank niet

Onlogische huisnummering baat bank niet

Ook als post vaker niet aankomt wegens onlogische huisnummering, vindt Kifid dat de afzender (in dit geval: de bank) moet aantonen dat de consument de brief met...

(Geld)ezel...

(Geld)ezel...

De Bank heeft consument wegens betrokkenheid als geldezel bij phishingfraude geregistreerd in het Incidentenregister en het EVR voor de duur van acht jaar. Consument...

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Het faillissement van de tussenpersoon brengt niet mee dat de zorgplicht door Florius wordt overgenomen. Dat oordeelt Kifid in uitspraak GC 2020-125. Consument...

Geen vergissing in uw voordeel...

Geen vergissing in uw voordeel...

Consument vordert nakoming van een offerte van verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering waarin – volgens verzekeraar – een onjuist premiebedrag...

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Een overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak GC 2020-108. De Commissie:...

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Het vermelden van de kosten van de ORV hoort bij passend advies, aldus de Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2020-006. De Commissie: “Een passende...