Voorzitter Commissie van Beroep Kifid: wrakingsverzoek kennelijk ongegrond

Kantoor Kifid

Voorzittersbeslissing 2022-0006V (Wraking). De gemachtigde van twee consumenten heeft de leden van de Commissie van Beroep van Kifid gewraakt. Dit omdat de commissie niet deskundig zou zijn inzake universal life algoritmes. De voorzitter van de Commissie van Beroep van Kifid, Wanner Los, stelt het wrakingsverzoek als kennelijk ongegrond terzijde

De Geschillencommissie heeft in deze zaak op 10 maart 2021 een bindend advies gegeven. Daarin heeft de Geschillencommissie de vorderingen van de consumenten afgewezen. Kort gezegd, ging het om een in 1998 gegeven advies, wat leidde tot het afsluiten van een beleggingsverzekering. Vanaf 1 januari 2011 hadden de consumenten een nieuwe adviseur. Zij verwijten hem dat deze adviseur de zorgplicht heeft verzaakt door niet te adviseren over te stappen op een ander productie. De commissie is van mening dat consumenten zelf de risico's van een beleggingspolis hadden moeten weten. Aan de toets of de adviseur tekort is geschoten in het kader van hersteladvisering komt de commissie niet toe omdat die verplichting pas gold vanaf 2015 terwijl de verzekering al in 2011 door afkoop was beëindigd.

De consumenten zijn vervolgens in beroep gegaan. De consumenten hebben vervolgens de gronden van het beroep geformuleerd en Vogelaar Advies heeft een verweerschrift ingediend. Partijen hebben daarna nog nadere stukken ingediend. De mondelinge behandeling vond plaats op 10 januari 2022.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft een van deze gemachtigden verklaard dat alle leden van de Commissie van Beroep die de zaak behandelen, werden gewraakt. De behandeling van de zaak is vervolgens geschorst. Van hetgeen heeft plaatsgevonden tijdens de mondelinge behandeling is een verslag opgemaakt. Uit het verslag van de mondelinge behandeling blijkt volgens het Kifid  het volgende. Namens de consumenten is tijdens de mondelinge behandeling aan de Commissie van Beroep gevraagd: ‘Wie van u is deskundige inzake universal life algoritme?’ De fungerend voorzitter van de Commissie van Beroep heeft daarop geantwoord dat de commissie spreekt door middel van haar uitspraken. Vervolgens zijn de leden van de Commissie van Beroep gewraakt. De grond voor de wraking is volgens het verslag dat de Commissie van Beroep heeft geweigerd antwoord te geven op deze vraag. De consumenten nemen daarom aan dat er geen deskundig deel uitmaakt van de Commissie van Beroep.

BEOORDELING

Een lid van de Commissie van Beroep kan worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden die hem betreffen, waardoor zijn onpartijdigheid of onafhankelijk oordeel bij de behandeling van het beroep aan twijfel onderhevig zou kunnen zijn, zo staat in het reglement van Kifid. Het wrakingsverzoek van Consument dient aan deze maatstaf te worden getoetst, aldus het Kifid. De voorzitter kan een verzoek tot wraking als kennelijk ongegrond terzijde stellen, indien ook zonder enig onderzoek buiten twijfel staat dat de aangevoerde bezwaren niet tot toewijzing van het verzoek kunnen leiden.

De voorzitter stelt voorop dat een deskundig lid een lid van de Commissie van Beroep is dat ruime ervaring heeft ten aanzien van de financiële dienst waarop het beroep betrekking heeft (artikel 31). Bij het benoemen tot lid van de Commissie van Beroep bepaalt het bestuur of een lid een deskundig lid is in de zin van deze bepaling. Bij het aanwijzen van de leden voor het behandelen van een zaak geldt niet de eis dat een deskundig lid moet beschikken over kennis van of ervaring met een specifiek product of alle eigenschappen daarvan, of van alle bijzonderheden van de financiële dienst waarop het beroep betrekking heeft. De toets of een deskundig lid voldoet aan het bepaalde in het reglement is verder aan de voorzitter die de leden aanwijst voor het behandelen van een zaak, en niet aan partijen. Daarvan behoeft ook geen verantwoording aan partijen te worden afgelegd, aldus het Kifid.

Het feit dat tijdens de mondelinge behandeling de vraag van de consumenten naar de deskundigheid van de leden van de Commissie van Beroep niet is beantwoord, brengt niet mee dat de onpartijdigheid of het onafhankelijk oordeel van de leden aan twijfel onderhevig zou kunnen zijn. Reeds om deze reden is het wrakingsverzoek kennelijk ongegrond, stelt Kifid.

"Daarbij komt ten overvloede nog dat uit het niet-beantwoorden van de vraag evenmin kan worden afgeleid dat geen van de leden een deskundig lid is in de zin van het reglement (artikel 31). Verder zou, als geen van de leden een deskundig lid zou zijn in de zin van artikel 31 van het reglement, dit in de opvatting van de consumenten wellicht een reden kunnen zijn om te twijfelen aan de deskundigheid van de commissie. Het is echter geen omstandigheid waardoor de onpartijdigheid of het onafhankelijk oordeel van de leden aan twijfel
onderhevig zou kunnen zijn. De consumenten hebben ook geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit die twijfel wel kan blijken."

De voorzitter stelt het wrakingsverzoek als kennelijk ongegrond terzijde.

Reactie toevoegen

 

Reacties

H. Kraanen - n.v.t. 1 februari 2022

Het ging/gaat niet om de onpartijdigheid of onafhankelijkheid. Het gaat om de deskundigheid. Kifid erkent hier dat de deskundigheid ontbreekt. Kifid heeft niets gesteld waaruit deskundigheid blijkt. De voorzitter beslist slechts over het eigen reglement en ge/misbruikt zijn/haar macht.

Martin van Rossum (woekerprofi) - Woekerprofi.nl 1 februari 2022

Een aardige weergave, ik was die gemachtigde. Dit is het sleutelzinnetje: "Bij het aanwijzen van de leden voor het behandelen van een zaak geldt niet de eis dat een deskundig lid moet beschikken over kennis van of ervaring met een specifiek product of alle eigenschappen daarvan, of van alle bijzonderheden van de financiële dienst waarop het beroep betrekking heeft." De Voorzitter doet het voorkomen alsof het om heel specifieke producteigenschappen gaat, maar gaat er aan voorbij dat er globaal gesproken 3 typen beleggingsverzekeringen zijn: spaarkassen, unit linked producten met een vaste risicopremie en beleggingsverzekeringen van het type universal life (met universal life algoritme), met een vlottende risicopremie (AFM: slechts 26% kans om daarmee je doelkapitaal te halen, sic!). De Voorzitter heeft het niet door, maar erkent in feite dat de behandelende Commissie geen enkele, ik herhaal geen enkele deskundigheid heeft ten aanzien van deze algemene kenmerken!

Meer over
Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...