Vvd blijft kritisch op toename kosten toezicht

Euro's

"De groep adviseurs en bemiddelaars, met vaak kleine bedrijven, dragen behoorlijk bij aan de totale kosten van de AFM. Hoeveel is de bijdrage van deze groep in totaal? In hoeverre is dit nog proportioneel?" Dat wil Aukje de Vries, lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, weten van minister Dijsselbloem van Financiën.

De Vries stelt haar vragen in het schriftelijk overleg kostenkaders DNB en AFM 2016. De Vries: "De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de kostenkaders van De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor 2016. Bij de Wet Bekostiging Financieel Toezicht (Wbft) in 2014 heeft de VVD al duidelijk aangegeven dat de ongebreidelde groei van de toezichtkosten in de financiële sector moet worden beteugeld. Daarom heeft de VVD-fractie nog een aantal vragen over de Kostenkaders van DNB en AFM in 2016.

"De leden van de VVD-fractie lezen dat DNB zich bewust is van het belang van een zorgvuldige kostenbeheersing en daar ook naar handelt. De VVD vindt het positief dat DNB een aantal intensiveringen en nieuwe taken kan uitvoeren zonder dat daarvoor aanvullend budget nodig is. Dit leidt dus niet tot een uitbreiding van de toezichtkosten. Waarom is dat bij de AFM niet gelukt? In hoeverre is de AFM zich ook bewust van het belang van kostenbeheersing? Waarom kunnen de in de bijlage genoemde 'mutaties takenpakket' niet zonder uitbreiding van de kosten worden uitgevoerd en dus door herprioritering worden opgelost? Is de minister bereid om de AFM eventueel een taakstelling op te leggen? Zo nee, waarom niet?

"In de brief aan de Eerste Kamer d.d. 25 augustus 2015 heeft de minister aangegeven met ingang van 2017 voor het nieuwe kostenkader een efficiencytaakstelling op te leggen aan de toezichthouders. De VVD is voorstander van een dergelijke efficiencytaakstelling. Waarom kan deze efficiencytaakstelling niet eerder worden opgelegd? Hoe groot gaat de taakstelling worden?

De leden van de VVD-fractie lezen dat er voor de Wet variabele pensioenuitkering ook extra budget wordt gevraagd door de AFM. Waarom kan dit niet door een herschikking of herprioritering van activiteiten van de AFM plaats vinden, zodat er geen extra budget nodig is? Welke taken kunnen worden geschrapt of ingekrompen bij de AFM als het gaat om pensioenfondsen bijvoorbeeld als gevolg van een kleiner aantal pensioenfondsen? Gaat het bij de extra taken voor de Wet variabele pensioenuitkering om handhaving of om beleid, kan daarvan een nadere uitsplitsing gegeven worden? In hoeverre is het benodigde toezicht bij deze wet afhankelijk van de uiteindelijke bepalingen over beleggingsbeleid en zorgplicht? Wanneer zijn deze bekend en waarom kunnen de kosten dan nu al geschat worden?

""Wanneer gaan de nieuwe taken van de AFM zoals opgenomen in de bijlage in, want een deel van de wetsvoorstellen ligt nog niet eens bij de Tweede Kamer voor? In hoeverre gaat het hier om extra kosten voor een geheel jaar? Indien de wetsvoorstellen waaruit de nieuwe taken voortkomen in 2016 in de Eerste Kamer worden aangenomen, mag de AFM van de minister de begrote 0,9 miljoen euro voor nieuwe taken inzetten. Hoe gaat de minister om met het pas in de loop van het jaar van start gaan, worden dan de begrote kosten navenant verminderd (bijvoorbeeld een halvering als het per 1 juli 2016 in zou gaan)? Is de minister bereid om de extra kosten te schrappen zolang de wetten nog niet zijn aangenomen door het parlement? Zo nee, waarom niet? De VVD is van mening dat er pas budget voor nieuwe taken niet op voorhand mag worden opgenomen, eerst moet wetgeving worden afgerond en in het navolgende jaar, na goedkeuring van de kostenkaders, pas opgenomen in de begroting van de toezichthouder.

"Bij het kostenkader van de AFM heeft het adviserend panel in algemene zin aandacht gevraagd voor het belang van een begroting binnen het kostenkader. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Wat was de aanleiding voor de algemene opmerking? Is het kostenkader in 2015 (of 2014) overschreden?

"AFM heeft een loonmutatie van 3,3 miljoen op een totaal basisbedrag van 87,2 miljoen euro, terwijl DNB een lagere loonmutatie van 1,9 miljoen heeft op een hoger totaal basisbedrag van 147,4 miljoen. Dat lijkt tegenstrijdig. Welke verklaring is er voor het grote verschil, en dus de veel hogere loonmutatie bij de AFM (ook nog eens over een lager totaal basisbedrag)?

"Hoe moeten de verhogingen van AFM en DNB van respectievelijk 4,1 miljoen en 6 miljoen gezien worden tot het in 2014 aangenomen amendement Aukje de Vries over het stijgen van de toezichtkosten met maximaal inflatie?

"Wat is de mutatie vanwege Europees toezicht bij de AFM van 0,5 miljoen?

(...)

"Waarom heeft de AFM niet net als DNB een inhoudelijke brief en onderbouwing gestuurd aan het ministerie van Financiën over het kostenkader 2016?

"In het algemeen overleg regeldruk en nieuwe toetreders heeft de minister toegezegd te komen naar de mogelijkheden om de toezichtkosten voor kleine en nieuwe bedrijven (o.a. startups/fintech en alternatieve financieringsvormen) te verlagen. Wanneer komt de minister daartoe met een voorstel?

"De groep adviseurs en bemiddelaars, met vaak kleine bedrijven, dragen behoorlijk bij aan de totale kosten van de AFM. Hoeveel is de bijdrage van deze groep in totaal? In hoeverre is dit nog proportioneel?"

Klik hier voor alle vragen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Willem van Spronsen - 18 januari 2016

Wy moatte bliid syn mei Aukje. Ik yn elk gefal. De sterkste schouders de zwaarste lasten dat proef ik uit de opstelling van Aukje. En zo hoort het ook. Waarom zou de AFM niet net als DNB een inhoudelijke brief en onderbouwing hebben gestuurd aan het ministerie van Financiën over het kostenkader 2016? Tja, dan geldt wie schrijft die blijft en dan is er referentie kader. Als we even terugkijken in de tijd dat was het altijd de bemoeizuchtige AFM onder Kockelkoren die de verdiensten van het intermediair onder een loep legde en de markt de maat nam met eigen ontworpen leidraden. Het intermediair heeft die tijd glansrijk kunnen doorstaan en vervuld net als altijd gewoon haar maatschappelijke functie. De tijd is nu echter aangebroken dat de AFM haar eigen leidraden met betrekking tot haar functioneren de markt gaat presenteren.

Leo bolle - 18 januari 2016

Het zou de vvd sieren wat meer op ethische zaken te letten. Ipv alleen maar op het on ethische geld. Waardoor ze de naam hebben het goed te doen. Het geld regeert en daarmee gaat ons land verder naar de culinaire. En, wat zo mooi is, iedereen denkt dat het goed gaat... Denkt ja.

Arnoud Wennekus - 18 januari 2016

Ongebreidelde groei van de toezichtkosten in de financiële sector moet worden beteugeld: Amen!

Kostenverhoging afschriften van 2,50 naar vier euro redelijk en billijk

Kostenverhoging afschriften van 2,50 naar vier euro redelijk en billijk

(Kifid-uitspraak GC 2023-0002) De consument ontvangt wekelijks papieren afschriften van de bank en moet daar sinds kort vier euro per maand voor betalen. Voor de...

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Minister Kaag ziet vooralsnog geen privacyproblemen bij de intensivering van het datagedreven toezicht door AFM en DNB. Dat antwoordt zij op vragen van de vaste...

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

Minister Kaag meent dat AFM en DNB hun kostenontwikkeling voldoende duidelijk maken. “Aanvullende maatregelen acht ik op dit moment niet nodig”, aldus...

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

DNB zal instellingen in 2022 blijven uitdagen op hun strategie en de houdbaarheid van hun bedrijfsmodel, gegeven de digitalisering van financiële diensten....

Chris de Bruin:  "AFM zoekt spijkers op laag water"

Chris de Bruin: "AFM zoekt spijkers op laag water"

"De conclusie is dus dat de overheid kennelijk de ruimte heeft je onrecht aan te doen zonder dat je er iets tegen kunt ondernemen.” Aldus financieel adviseur...

De Brandaris van het financiële systeem?

De Brandaris van het financiële systeem?

DNB-directeur Frank Elderson omschreef vrijdag op Springtij Terschelling DNB als “de Brandaris van het financiële systeem”. Maar er ging ooit een...

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

De AFM hervat de uitvraag van gegevens bij financiële ondernemingen per 1 juni. "We herstarten eveneens zogeheten onderzoeken ter plaatse wanneer dat, alles...

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

DNB zal additionele aandacht besteden aan bepaalde risico’s, zoals de werking van business continuity management, cyberrisico’s en implicaties veroorzaakt...

AFM en Universiteit Utrecht introduceren leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’

AFM en Universiteit Utrecht introduceren leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’

De AFM en de Universiteit Utrecht (UU) introduceren samen de leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’ om inzichten uit de sociale en organisatiepsychologie...

AFM gaat langs bij adviseurs en bemiddelaars

AFM gaat langs bij adviseurs en bemiddelaars

De AFM kondigt aan dit jaar kantoorbezoeken af te leggen bij adviseurs over en bemiddelaars in financiële producten "om beter begrip van bepaalde (nieuwe) ontwikkelingen...