Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

Minister Schouten heeft woensdag het wetsvoorstel toekomst pensioenen, de uitwerking van het Pensioenakkoord, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat geen verrassingen. Van de drie contracttypen die de Pensioenwet nu onderscheidt, te weten de uitkeringsovereenkomst, de kapitaalovereenkomst en de premieovereenkomst, blijft na de transitiefase voor nieuwe pensioenopbouw alleen het laatste type over.

De manier waarop pensioen wordt opgebouwd, wijzigt verder door de afschaffing van de
doorsneesystematiek. Met dit wetsvoorstel kiest de regering voor een systematiek met leeftijdsonafhankelijke premies en een daarbij passende, actuarieel neutrale pensioenopbouw.

Op het voorschrift om leeftijdsonafhankelijke premies te hanteren, wordt een uitzondering gemaakt voor risicoverzekeringen. Met uitzondering van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen pensioenuitvoerders voor deze verzekeringen, zoals het nabestaandenpensioen vóór pensioendatum en arbeidsongeschiktheidspensioen, leeftijdsafhankelijke premies blijven hanteren.

Op het voorschrift van een leeftijdsonafhankelijk premiepercentage kan verder alleen een uitzondering worden gemaakt voor bestaande deelnemers in premieregelingen en in uitkeringsovereenkomsten die door een verzekeraar worden uitgevoerd en die vóór de inwerkingtredingsdatum van dit wetsvoorstel al bestaan.

De overheid houdt de mogelijkheid intact om deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenregeling te verplichten. Deze verplichtstelling zorgt volgens het kabinet voor een doelmatige uitvoering en maakt het mogelijk om risico’s collectief te delen, ook risico’s die niet via de markt kunnen worden afgedekt. Ook de mogelijkheden voor risicodekking in de huidige pensioenregelingen blijven behouden: een levenslang ouderdomspensioen, een partner- en wezenpensioen, een arbeidsongeschiktheidspensioen, inclusief de mogelijkheid van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Met dit wetsvoorstel wordt tevens het fiscale kader voor pensioenopbouw gewijzigd, het
zogenoemde Witteveenkader. De wijziging van het fiscale kader is nodig om dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe vorm van pensioenopbouw. Na de overstap op de nieuwe pensioencontacten begrenst het fiscale kader niet langer de opbouw van pensioenaanspraken, maar enkel de inleg van pensioenpremies.

De mogelijkheid om boven de aftoppingsgrens van het Witteveenkader een nettopensioen op te bouwen, blijft in stand.

Het wetsvoorstel strekt tevens tot het zo veel mogelijk uniformeren van de regels voor pensioenopbouw in de tweede en derde pijler

Meer zicht op indexatie

In het wetsvoorstel zijn ook afspraken gemaakt om in de transitieperiode (2023-2027) al met de blik van het nieuwe stelsel naar het huidige stelsel te kijken. Pensioenfondsen die de intentie hebben om ook de huidige pensioenen over te zetten naar het nieuwe stelsel (het zogenoemde invaren) mogen onder voorwaarden met versoepelde indexatieregels rekenen. Hierdoor is er ook in aanloop naar de overgang op het nieuwe stelsel al meer zicht op indexatie.

Voor het jaar 2022 wordt door een apart besluit geregeld dat fondsen, vooruitlopend op de nieuwe pensioenwet, ook de ruimte krijgen om sneller te indexeren. Het voornemen is dat dit besluit per 1 juli 2022 in werking treedt.

Nabestaandenpensioen

Het advies over nabestaandenpensioen dat de StvdA heeft uitgebracht staat aan de basis van de wijzigingen van het nabestaandenpensioen die met dit wetsvoorstel worden voorgesteld. Een van de voorgestelde maatregelen is dat het partnerpensioen ter dekking van het risico op overlijden voor pensioendatum alleen nog maar op risicobasis verzekerd mag worden.

Het wetsvoorstel regelt ook dat bij einde deelname in de pensioenregeling, de risicodekking voor partnerpensioen ter dekking van overlijden voor pensioendatum onverkort standaard drie maanden doorloopt. Gedurende die drie maanden is het partnerpensioen voor de betreffende gewezen deelnemer nog altijd verzekerd, zonder dat de gewezen deelnemer hier zelf een actieve handeling voor hoeft te verrichten.

Om helderheid te geven aan partners in welke situaties zij gezien worden als partner wordt met dit wetsvoorstel een geüniformeerde partnerdefinitie geïntroduceerd. Pensioenuitvoerders kunnen partners die niet gehuwd zijn, maar een geregistreerd partnerschap hebben of een notarieel samenlevingscontract hebben, de gelegenheid bieden met een partnerverklaring aan te geven dat zij in het kader van het partnerpensioen aangemerkt willen worden als partner. In zo’n partnerverklaring verklaren beide partners samen te wonen op hetzelfde adres en dat er sprake is van zorg voor elkaar. Er zijn verder geen kosten aan verbonden, bewijsstukken worden ook niet gevraagd, waardoor dit relatief laagdrempelig is. Pensioenuitvoerders die hier gebruik van maken zullen deze verklaring onder de aandacht brengen van hun deelnemers. Daarnaast zal in de jaarlijkse pensioenoverzichten vermeld worden dat er sprake is van een partner.

Reactie toevoegen

 
Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

“De deadlines naderen met rasse schreden en de sector moet door met de voorbereidingen.” Aldus Frank Driessen, Director Wealth Solutions bij Aon Nederland,...

Pensioenfondsen worstelen met communicatie naar deelnemers

Pensioenfondsen worstelen met communicatie naar deelnemers

Een derde van de pensioenfondsen (32 procent) beaamt dat communicatie de meeste aandacht vraagt tijdens het transitietraject. Tegelijkertijd zegt 65 procent van...

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...

Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Er komt meer tijd voor een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het kabinet komt binnenkort met een algemene maatregel van bestuur waarin de termijn...

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Uit onderzoek van KPMG onder bestuurders bij Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat 78 procent ervan uit gaat dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel...

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Deze week is de campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart. Om voor iedereen duidelijk te maken wat de nieuwe pensioenregels inhouden, hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties,...

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

De Rijksoverheid start 21 augustus een brede voorlichtingscampagne over de nieuwe pensioenregels, waarbij nauw wordt samengewerkt met vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders....

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

“Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn: adequaat inkomen na pensionering, begrijpelijk, controleerbaar.” Dat stelt het Nibud, dat pleit voor...

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

Pensioenuitvoerders geven op serieuze wijze invulling aan de nieuwe norm voor risicopreferentieonderzoeken (RPO). Tegelijkertijd constateert de AFM in een verkenning...

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

“We zijn tevreden met het resultaat van dit langdurige en zorgvuldige politieke proces. Vernieuwing is nodig, de oude wet voldeed niet meer. De nieuwe wet...