Zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets door Kifid ongewenst

Olha Cherednychenko RUG

Het toepassen van een zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets door Kifid is niet bevorderlijk voor de materiële rechtvaardigheid tussen financiële dienstverleners en consumenten of kleinzakelijke ondernemers in individuele gevallen. Aldus een opinie geschreven in opdracht van Kifid.

Onderzoeksbureau SEO deed bij de meest recente Kifid-evaluatie in 2020 de aanbeveling ‘de toets aan het juridisch kader breder op te vatten door standaard te toetsen of een klant zorgvuldig is behandeld’.

Prof. dr. Cherednychenko (foto), hoogleraar Europees Privaatrecht en Rechtsvergelijking aan de Rijksuniversiteit Groningen, concludeert dat Kifid de publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets moet zien als onderdeel van de privaatrechtelijke zorgvuldigheidstoets. Het publiekrecht gaat over de verhouding tussen burgers en bedrijven; het richt zich niet op de individuele verhouding tussen een financiële dienstverlener en de klant. Daarnaast zou een zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets de rechtseenheid en rechtszekerheid niet ten goede komen. In tegenstelling tot het financieel toezichtrecht is het privaatrecht juist goed toegerust om het gebrek aan evenwicht tussen financiële dienstverleners en hun klanten het hoofd te bieden.”

Kifid gaat over de opinie in gesprek met de stakeholders waarmee zij regelmatig overlegt: vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, financiële brancheorganisaties, toezichthouders en het ministerie van Financiën. Het is daarna aan Kifid om te bepalen hoe om te gaan met de aanbeveling de toets aan het juridisch kader breder op te vatten.

Geldend recht

Cherednychenko: “Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat financiële instellingen als professionele en bij uitstek deskundige financiële dienstverleners gehouden zijn tot een bijzondere zorgplicht jegens consumenten en MKB-ondernemers. Deze privaatrechtelijke open norm wordt onder meer ingekleurd door de publiekrechtelijke zorgplichten uit hoofde van de financiële toezichtregelgeving die hun oorsprong vinden in het privaatrecht. Naar geldend recht maakt de publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets dus deel uit van de privaatrechtelijke toets of een financiële instelling in strijd heeft gehandeld met de op haar in het privaatrecht rustende bijzondere zorgplicht en is niet op te vatten als een zelfstandige toets.

“Het invoeren van de zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets zou ertoe leiden dat Kifid de geschillen tussen private partijen niet langer primair overeenkomstig de daarvoor in de Nederlandse rechtsorde geldende regels van het privaatrecht zou beslechten. Zo’n koerswijziging ligt echter niet voor de hand. (…) De publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets moet dan ook door Kifid worden gezien als onderdeel van de privaatrechtelijke zorgvuldigheidstoets.”

“De oplossing van de door consumenten (tijdens de laatste evaluatie, red.) gesignaleerde problemen moet worden gezocht op procedureel vlak. Om ervoor te zorgen dat consumenten meer procedurele rechtvaardigheid bij de Geschillencommissie ervaren, zou meer gedaan kunnen worden om een inherente ongelijkheid tussen financiële dienstverleners en consumenten te compenseren in lijn met de desbetreffende aanbevelingen uit het SEO-rapport.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument...

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering...

Dak ging er ten onrechte af bij klager

Dak ging er ten onrechte af bij klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0831) De consument heeft tijdens zijn vakantie contact opgenomen met Aveco vanwege een defect aan het hefdak van zijn camper. Hoewel er...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...