Zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets door Kifid ongewenst

Olha Cherednychenko RUG

Het toepassen van een zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets door Kifid is niet bevorderlijk voor de materiële rechtvaardigheid tussen financiële dienstverleners en consumenten of kleinzakelijke ondernemers in individuele gevallen. Aldus een opinie geschreven in opdracht van Kifid.

Onderzoeksbureau SEO deed bij de meest recente Kifid-evaluatie in 2020 de aanbeveling ‘de toets aan het juridisch kader breder op te vatten door standaard te toetsen of een klant zorgvuldig is behandeld’.

Prof. dr. Cherednychenko (foto), hoogleraar Europees Privaatrecht en Rechtsvergelijking aan de Rijksuniversiteit Groningen, concludeert dat Kifid de publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets moet zien als onderdeel van de privaatrechtelijke zorgvuldigheidstoets. Het publiekrecht gaat over de verhouding tussen burgers en bedrijven; het richt zich niet op de individuele verhouding tussen een financiële dienstverlener en de klant. Daarnaast zou een zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets de rechtseenheid en rechtszekerheid niet ten goede komen. In tegenstelling tot het financieel toezichtrecht is het privaatrecht juist goed toegerust om het gebrek aan evenwicht tussen financiële dienstverleners en hun klanten het hoofd te bieden.”

Kifid gaat over de opinie in gesprek met de stakeholders waarmee zij regelmatig overlegt: vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, financiële brancheorganisaties, toezichthouders en het ministerie van Financiën. Het is daarna aan Kifid om te bepalen hoe om te gaan met de aanbeveling de toets aan het juridisch kader breder op te vatten.

Geldend recht

Cherednychenko: “Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat financiële instellingen als professionele en bij uitstek deskundige financiële dienstverleners gehouden zijn tot een bijzondere zorgplicht jegens consumenten en MKB-ondernemers. Deze privaatrechtelijke open norm wordt onder meer ingekleurd door de publiekrechtelijke zorgplichten uit hoofde van de financiële toezichtregelgeving die hun oorsprong vinden in het privaatrecht. Naar geldend recht maakt de publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets dus deel uit van de privaatrechtelijke toets of een financiële instelling in strijd heeft gehandeld met de op haar in het privaatrecht rustende bijzondere zorgplicht en is niet op te vatten als een zelfstandige toets.

“Het invoeren van de zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets zou ertoe leiden dat Kifid de geschillen tussen private partijen niet langer primair overeenkomstig de daarvoor in de Nederlandse rechtsorde geldende regels van het privaatrecht zou beslechten. Zo’n koerswijziging ligt echter niet voor de hand. (…) De publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets moet dan ook door Kifid worden gezien als onderdeel van de privaatrechtelijke zorgvuldigheidstoets.”

“De oplossing van de door consumenten (tijdens de laatste evaluatie, red.) gesignaleerde problemen moet worden gezocht op procedureel vlak. Om ervoor te zorgen dat consumenten meer procedurele rechtvaardigheid bij de Geschillencommissie ervaren, zou meer gedaan kunnen worden om een inherente ongelijkheid tussen financiële dienstverleners en consumenten te compenseren in lijn met de desbetreffende aanbevelingen uit het SEO-rapport.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...