Zorgplicht geschonden door niet duidelijk te zijn over boeterente

euro's via Pixabay 4

(Kifid-uitspraak GC 2022-0597) De bank heeft de hypotheek opgeëist nadat hij ermee bekend is geworden dat de consument de woning tegen de afspraken in verhuurt aan een ander. De consument heeft het volledige hypotheekbedrag aan de bank terugbetaald. Hierover heeft de bank boeterente berekend, waarmee de consument het niet eens is. De Geschillencommissie is van oordeel dat de bank op grond van de hypotheekvoorwaarden boeterente in rekening mocht brengen en dat niet is gebleken dat de bank een onjuiste berekening van de boeterente heeft gemaakt.. Wel is de commissie van oordeel dat de bank in het proces rondom de opeising van het bedrag van de hypothecaire geldlening zijn zorgplicht ten opzichte van de consument heeft geschonden. Op zijn beurt kan de consument ook enige mate van verwijtbaar handelen toegerekend worden. De commissie schat de schade van de consument op basis van 50-50-verdeling. De vordering van de consument wordt toegewezen tot een bedrag van 4.998,06 euro. Ook komt de consument een proceskostenvergoeding van 150 euro toe.

De commissie is van oordeel dat de totale behandeling van het dossier door de bank niet zorgvuldig is verlopen. Om die reden heeft de bank niet aan de op hem rustende zorgplicht voldaan

Allereerst merkt de commissie op dat “de inhoud van de brief van de bank van 15 oktober 2021 weinig ruimte laat om tot een oplossing te komen en geen inzicht geeft in de nog te berekenen boeterente. Zo staat in de brief in dik gedrukte letters dat de hypotheek wordt opgeëist en dat de consument daarom binnen veertien dagen 116.873,10 euro aan de bank moet betalen. Ook in dikgedrukte letters staat vermeld dat als de consument niet op tijd betaalt of reageert de woning via een veiling wordt verkocht.

“Alhoewel onder de dik gedrukte tekst ‘u moet daarom binnen veertien dagen 116.873,10 euro aan ons betalen’ een uitleg volgt waaruit dit bedrag is opgebouwd, is daarin geen bedrag voor boeterente opgenomen. Dat de consument de post ‘overige euro pm’ niet zo heeft opgevat dat er nog boeterente in rekening wordt gebracht, kan de commissie volgen bezien in het licht van de volledige opbouw, layout en inhoud van de brief.

“Daarnaast heeft de bank de commissie niet kunnen overtuigen dat de bank niet in staat was om in de bedoelde brief de boeterente te vermelden dan wel dat het versturen van de bedoelde brief zonder de vermelding van de boeterente (of een indicatie daarvan) geen uitstel kon lijden.

“Ook neemt de commissie in overweging dat de consument naar aanleiding van de brief contact heeft opgenomen met de bank, maar dat dit contact niet tot een oplossing heeft geleid. Door de consument is op dit punt aangevoerd dat hij enkel de gelegenheid heeft gekregen om uitstel aan te vragen. Dit heeft hij ook gedaan. Doordat de medewerker van de bank die het dossier in behandeling had op vakantie was, kreeg de consument geen reactie op zijn verzoek om uitstel van executie. Ter zitting is dit beeld door de bank bevestigd. Dat de consument vervolgens, indachtig de dwingende toon van de brief van 15 oktober 2021, over is gegaan tot volledige aflossing kan hem om voornoemde reden niet tegengeworpen worden.”

Reactie toevoegen

 
Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument...

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering...

Dak ging er ten onrechte af bij klager

Dak ging er ten onrechte af bij klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0831) De consument heeft tijdens zijn vakantie contact opgenomen met Aveco vanwege een defect aan het hefdak van zijn camper. Hoewel er...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...