Zorgplicht geschonden door niet duidelijk te zijn over boeterente

euro's via Pixabay 4

(Kifid-uitspraak GC 2022-0597) De bank heeft de hypotheek opgeëist nadat hij ermee bekend is geworden dat de consument de woning tegen de afspraken in verhuurt aan een ander. De consument heeft het volledige hypotheekbedrag aan de bank terugbetaald. Hierover heeft de bank boeterente berekend, waarmee de consument het niet eens is. De Geschillencommissie is van oordeel dat de bank op grond van de hypotheekvoorwaarden boeterente in rekening mocht brengen en dat niet is gebleken dat de bank een onjuiste berekening van de boeterente heeft gemaakt.. Wel is de commissie van oordeel dat de bank in het proces rondom de opeising van het bedrag van de hypothecaire geldlening zijn zorgplicht ten opzichte van de consument heeft geschonden. Op zijn beurt kan de consument ook enige mate van verwijtbaar handelen toegerekend worden. De commissie schat de schade van de consument op basis van 50-50-verdeling. De vordering van de consument wordt toegewezen tot een bedrag van 4.998,06 euro. Ook komt de consument een proceskostenvergoeding van 150 euro toe.

De commissie is van oordeel dat de totale behandeling van het dossier door de bank niet zorgvuldig is verlopen. Om die reden heeft de bank niet aan de op hem rustende zorgplicht voldaan

Allereerst merkt de commissie op dat “de inhoud van de brief van de bank van 15 oktober 2021 weinig ruimte laat om tot een oplossing te komen en geen inzicht geeft in de nog te berekenen boeterente. Zo staat in de brief in dik gedrukte letters dat de hypotheek wordt opgeëist en dat de consument daarom binnen veertien dagen 116.873,10 euro aan de bank moet betalen. Ook in dikgedrukte letters staat vermeld dat als de consument niet op tijd betaalt of reageert de woning via een veiling wordt verkocht.

“Alhoewel onder de dik gedrukte tekst ‘u moet daarom binnen veertien dagen 116.873,10 euro aan ons betalen’ een uitleg volgt waaruit dit bedrag is opgebouwd, is daarin geen bedrag voor boeterente opgenomen. Dat de consument de post ‘overige euro pm’ niet zo heeft opgevat dat er nog boeterente in rekening wordt gebracht, kan de commissie volgen bezien in het licht van de volledige opbouw, layout en inhoud van de brief.

“Daarnaast heeft de bank de commissie niet kunnen overtuigen dat de bank niet in staat was om in de bedoelde brief de boeterente te vermelden dan wel dat het versturen van de bedoelde brief zonder de vermelding van de boeterente (of een indicatie daarvan) geen uitstel kon lijden.

“Ook neemt de commissie in overweging dat de consument naar aanleiding van de brief contact heeft opgenomen met de bank, maar dat dit contact niet tot een oplossing heeft geleid. Door de consument is op dit punt aangevoerd dat hij enkel de gelegenheid heeft gekregen om uitstel aan te vragen. Dit heeft hij ook gedaan. Doordat de medewerker van de bank die het dossier in behandeling had op vakantie was, kreeg de consument geen reactie op zijn verzoek om uitstel van executie. Ter zitting is dit beeld door de bank bevestigd. Dat de consument vervolgens, indachtig de dwingende toon van de brief van 15 oktober 2021, over is gegaan tot volledige aflossing kan hem om voornoemde reden niet tegengeworpen worden.”

Reactie toevoegen

 
Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...