Neutralis vraagt AFM om duidelijkheid in geschil met ABN Amro

Neutralis (beide heren)

Neutralis heeft de AFM gevraagd duidelijkheid te bieden in het geschil met ABN Amro.

Volgens Leon Brummelhuis en Ozewald Wanrooij van Neutralis is het geschil slechts een voorbeeld van een marktbrede tendens. Aan de toezichthouder schrijft Neutralis: "Als toezichthouder vraag ik u om duidelijkheid te bieden aan mijn relaties en de relaties van mijn collega adviseurs nu er een patstelling ontstaat en ik machteloos ben gebleken deze te doorbreken. Daar waar het provisieverbod tot doel had de intensieve relatie tussen adviseur/bemiddelaar en aanbieders te ontvlechten en hierdoor de sturingsmogelijkheden weg te nemen laat de praktijk zien dat het provisieverbod alleen niet het beoogde resultaat bereikt. Als gevolg van de huidige tendens, waarin steeds meer aanbieders de samenwerking met onafhankelijk adviseurs (die zich niet tot een ‘structurele samenwerking’ willen verplichten) opzeggen komt de vrije toegang van de consument tot een nutsvoorziening steeds verder in gevaar. In mijn ideale situatie zou iedere WFT-gecertificeerde bemiddelaar ten behoeve van de consument een vrije toegang moeten hebben tot alle financiële producten, teneinde de consument bij te staan bij de bemiddeling in de beste productoplossing in plaats van in een passende productoplossing. Hoe kijkt de AFM hier tegenaan?"

Neutralis stelt in de brief ook de door de AFM afgegeven 'Key Performance Indicators gericht op klantbelang' (KPI) ter discussie, die in de praktijk slechts leiden tot een verdere inperking van de produktkeuzevrijheid. "Ook aan de kant van het intermediair zorgt deze KPI in de praktijk tot een onuitvoerbare situatie. Bij een keuzevrijheid voor de consument zal een onafhankelijk intermediair door alle aanbieders waarvoor hij in producten kan bemiddelen periodiek getoetst worden. Ik vraag me af of ik naast alle tijd die ik dan kwijt ben aan het afleggen van toetsen nog in staat ben om voor de consument van toegevoegde waarde te zijn. Aangezien ik in de tijd dat ik met het afleggen van toetsen bezig ben niet declarabel ben zal ik genoodzaakt zijn deze tijd in mijn tarieven aan de consument door te berekenen. De vraag is of financieel advies dan niet voor de meeste mensen buiten bereik komt te liggen. Een ander praktisch nadeel ontstaat doordat iedere aanbieder zijn eigen toetsingskader zal hanteren. Dit betekent dat er een specifiek op de aanbieder afgestemd advies- en bemiddelingsproces zal moeten worden doorlopen. Bij een productonafhankelijk advies is echter op voorhand nog niet bekend bij welke aanbieder in welk product zal worden bemiddeld. Sterker nog, het is op voorhand nog helemaal niet bekend of er überhaupt wel een productbehoefte is. Hoe kijkt u aan tegen deze obstakels in de praktijk voor het intermediair?"

Volgens Neutralis is voorkomen van ongewenst gedrag inmiddels een doel op zich geworden en is het waarom uit het oog verloren. "Hoe kan het dat partijen die alles in het werk zetten om het consumentenbelang centraal te stellen en die bereid zijn te vernieuwen, dit in de praktijk onmogelijk wordt gemaakt? De vele extra regelgeving, beleidsregels en KPI’s, hebben in ieder geval bij mij alleen maar voor onduidelijkheid gezorgd. Ik zou dan ook bijzonder gebaat zijn bij een duidelijke omschrijving van de rol van aanbieder, bemiddelaar, adviseur, toezichthouder, consument en de verantwoordelijkheden die hierbij horen. Vervolgens zou ik dan in volledige vrijheid kunnen beoordelen binnen welke rol of rollen ik optimaal van betekenis kan zijn.

Zou u mij per rol kunnen aangeven wat deze nu eigenlijk inhoudt en welke verantwoordelijkheden hierbij horen?"

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ozewald Wanrooij - 8 november 2013

Hieronder de volledige downloads: 08-11-2013 Brief aan Autoriteit Financiële Markten: http://www.neutralis.nl/wp-content/uploads/20131108-Brief-aan-AFM.pdf Key Performance Indicators (1) http://www.neutralis.nl/wp-content/uploads/Key-Performance-Indicators-AFM-1.pdf Key Performance Indicators (2) http://www.neutralis.nl/wp-content/uploads/Key-Performance-Indicators-AFM-2.pdf

Lees meer over
Neutralis Gelukkig Leven Programma gaat internationaal

Neutralis Gelukkig Leven Programma gaat internationaal

Het Gelukkig Leven Programma, een initiatief van adviseurs Ozewald Wanrooij en Leon Brummelhuis van Neutralis gaat internationaal. Als derde licentiehouder gaat...

Onbeantwoorde vragen over integriteit en klantbelang centraal

Onbeantwoorde vragen over integriteit en klantbelang centraal

"Ik heb een casus waarbij ik twijfel of dit valt onder integer handelen en klantbelang centraal stellen. In ieder geval heb ik er een slecht gevoel bij. Daarbij...

Tweede licentiehouder Neutralis Gelukkig Leven Programma

Tweede licentiehouder Neutralis Gelukkig Leven Programma

Neutralis heeft Dorien Scharenborg van Doorzien verwelkomd als tweede licentiehouder van het Neutralis Gelukkig Leven Programma. Eerder werd Anke Bruns-Heij van...

Alleen maar verliezers

Alleen maar verliezers

Zou het misschien kunnen dat het woekerpolisdossier geen winnaars kent? Die vraag stelt Ozewald Wanrooij (Neutralis) in een reactie op VVP Online. Ik hoop van harte...

Neutralis: geluk is maakbaar

Neutralis: geluk is maakbaar

Geluk is maakbaar, aldus de adviseurs van Neutralis, die in een film inzichtelijk maken hoe werkgevers kunnnen bijdragen aan het geluksniveau van medewerkers. In...

Waarom onze keuze?

Waarom onze keuze?

Wat wij willen is voor onze relaties echt van betekenis zijn en onze tijd besteden aan de mens achter het BSN-nummer. Aldus licht mede-eigenaar Ozewald Wanrooij...