Kamermoties volgend hoofdstuk in woekerpolisaffaire

Pieter Omtzigt

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt (foto) heeft een motie ingediend op grond waarvan verzekeraar/adviseur op verzoek van de consument moet laten zien wat hij heeft verdiend aan het afsluiten van diens beleggingsverzekering. Arnold Merkies (SP) diende een motie in waarin hij oproept tot gestructureerd overleg om de woekerpolisaffaire af te wikkelen.

De motie van Omtzigt leest: "De Kamer, overwegende dat het in het verleden niet transparant was hoeveel een verzekeraar/tussenpersoon verdienden aan het afsluiten van verzekeringen; overwegende dat sinds 1 januari 2013 het provisieverbod van kracht is geworden, waarmee de omzet van een tussenpersoon transparant is geworden; verzoekt de regering het recht te introduceren dat consumenten te allen tijden te weten mogen komen hoeveel een verzekeraar/tussenpersoon in het verleden aan hen heeft verdiend bij het afsluiten van een beleggingsverzekering, als dat redelijkerwijs is te achterhalen."

Omtzigt diende nog twee andere moties in. De eerste daarvan luidt: "De Kamer overwegende dat verschillende verzekeraars de streefcijfers voor het activeren van klanten in oktober 2014 niet hebben behaald; overwegende dat consumenten meteen niet-opbouwende polis niet tijdig worden gewaarschuwd en daardoor (onnodig) premies betalen; overwegende dat verzekeraars de verantwoordelijkheid hebben voor producten die zij in het verleden hebben afgesloten, verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het voldoen aan door toezichthouders opgelegde streefcijfers onderdeel te laten uitmaken van de geschiktheidstoets voor bestuurders werkzaam in de financiële sector."

In een andere motie van Omtzigt vraagt de Kamer om een totaaloverzicht waarin per verzekeraar duidelijk wordt aangegeven hoeveel woekerpolissen zijn afgesloten en in hoeveel gevallen er nog geen oplossing is geboden. De Kamer verzoekt daarnaast om een overzicht per product of productgroep met het daarbij horende oplossingspercentage. Dit alles voor het zomerreces.

De motie van Merkies: "De Kamer, constaterende dat de problemen rondom de beleggingsverzekeringen al bijna tien jaar in de volle omvang bekend zijn; constaterende dat de problemen rondom de compensaties blijven voortduren; overwegende dat dit zowel voor verzekerden als verzekeraars nadelig is; verzoekt de minister te bewerkstelligen dat er een gestructureerd overleg komt tussen verzekeraars, toezichthouders en vertegenwoordigers van consumenten onder regie van de overheid, waarbinnen de mogelijkheden worden onderzocht voor een overkoepelende oplossing."

In een tweede motie wordt de minister verzocht zich er voor in te spannen dat houders van beleggingsverzekeringen een advies kunnen krijgen dat kostenloos en onafhankelijk is.

 


 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Nico van Koesveld - 21 mei 2015

Niet zo gek, provisie van de tussenpersoon is al bekend, staat op de Ruiter 3 modellen. Dus de tussenpersoon is al transparant. Nu de maatschappijen nog. Ik wil ook graag inzage wat de maatschappijen hebben verdiend aan een polis en wat ze nog verwachten te verdienen aan een nu doorlopende polis. Eveneens de winstinzage aan de premievrijgemaakte polissen. Want deze vertraging door verzekeraars moet toch grof geld opleveren, zoveel tegengas van verzekeraars, dat is enkel aandeelhoudersbelang. De cijfers van een klein miljard per jaar heb ik langs zien komen. Ik ben benieuwd of deze politicus zijn zin krijgt.

Albert van der Poll - 21 mei 2015

@ Nico de bedragen op deel 3 zijn niet de provisie, maar "kosten tussenpersoon". Dat is wat anders.

Meer over
Vereniging Woekerpolis.nl en Consumentenbond: procedure tegen Achmea

Vereniging Woekerpolis.nl en Consumentenbond: procedure tegen Achmea

Vereniging Woekerpolis.nl zegt dat er een procedure gaat starten nu Achmea te kennen heeft gegeven niet in te gaan op de eis van een collectieve aanvullende regeling...

Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

Graafsma: "Wikkel woekerpolissen af volgens 'Allianz-regeling'"

René Graafsma roept de Tweede Kamer op om zijn zogeheten 'Allianz-regeling' over te nemen voor de afwikkeling van het slepende woekerpolisdossier. Graafsma...

"Is en blijft Vivat voldoende gekapitaliseerd?"

"Is en blijft Vivat voldoende gekapitaliseerd?"

"Heeft u de garantie dat Vivat voldoende gekapitaliseerd is en blijft?" Dat is een van de vragen die de Tweede-Kamerleden Ronnes (CDA) en Nijboer (PvdA) hebben gesteld...

NN betaalt in slepende woekerpoliszaak

NN betaalt in slepende woekerpoliszaak

De Commissie van Beroep van Kifid ziet geen grond de procedure tussen een woekerpolishouder en NN voort te zetten. Daarmee lijkt een eind gekomen aan een van de...

Hof: "Zeer hoge provisie voor enkel invullen aanvraagformulier"

Hof: "Zeer hoge provisie voor enkel invullen aanvraagformulier"

"De stelling van verzekeraars dat bij het afsluiten van woekerpolissen kosten niet gespecificeerd hoefden te worden en dat kon worden volstaan met een rekenvoorbeeld,...

Aandeelhouders aangesproken op woekerpolisaffaire

Aandeelhouders aangesproken op woekerpolisaffaire

Om aandacht te vragen voor het lot van woekerpolisgedupeerden, bezoekt de Consumentenbond de aandeelhoudersvergaderingen van verzekeraars ASR en Nationale-Nederlanden....