Vakcentrales: eerder indexeren en eerder inhalen

Euro's via Pixabay 2018

FNV, VCP en CNV pleiten er voor de MVEV-regels aan te passen, over te stappen op de Europese UFR, te beginnen met gedeeltelijk indexeren vanaf een dekkingsgraad van 104,3 procent in plaats van 110 procent en volledig- en inhaalindexatie eerder mogelijk te maken. Dit in een brief aan minister Koolmees aan de vooravond van de rondetafel in de Tweede Kamer over de evaluatie van het nFTK.

De vakcentrales willen alsnog naar een pensioencontract dat steunt op de bouwstenen van het contract uit het Pensioenakkoord van 2011 en het Sociaal Akkoord uit 2013. Dit betekent geen nominale zekerheidseis, een stabielere minder rentegevoelige discontovoet en sturing, de ambitie van een bestendig geïndexeerd en stabiel maar voorwaardelijk pensioen met een daartoe structureel toereikende stabiele premie. In de tussentijd willen zij aanpassing van de regels voor indexeren en verlagen.

Zo willen de vakcentrales "al indexeren bij een dekkingsgraad van 104,3 procent in plaats van 110 procent Nu geldt er een toeslagdrempel op 110 procent. Dan mag het pensioenfonds niet indexeren. Door de grens waar vandaan mag worden begonnen met indexeren te verlagen, komt indexeren eerder in beeld".

Ze willen ook eerder volledig indexeren en eerder inhalen: "De TBI-regels (grens 110 procent en slechts 1/10e ) en de regels voor inhaalindexering en voor het herstellen van verlagingen kunnen worden afgeschaft. Volledig indexeren mag weer vanaf de VEV-grens zonder de eis dat een indexering tot in lengte van jaren moet kunnen worden gegeven. Als de dekkingsgraad boven de VEV-grens ligt en al volledig wordt geïndexeerd, zou begonnen moeten mogen worden met inhalen van gemiste indexering en het repareren van opgelopen verlagingen. Het is vreemd dat wordt volgehouden dat verlagen ‘ultimum remedium’ is en dat een achterstand tegelijkertijd bijna nooit te repareren is."

Niets staat volgens de centrales een overstap in de weg naar de EIOPA UFR. Die is streng genoeg voor verzekeraars met de voor hen geldende 99,9 procent zekerheidseis. Dus waarom voor Nederlandse pensioenfondsen een strengere eis zou moeten gelden, blijft onduidelijk. Bovendien is de aanpassing van het einde van de UFR beter gereguleerd dan het automatisme van de Nederlandse UFR voor pensioenfondsen. Dat voorkomt een dieper wegzakken dan nodig (en wenselijk). Het mes van zo’n aanpassing snijdt aan twee kanten. De kostendekkende premie komt meer in lijn met de premie die uitzicht geeft op pensioenindexatie uit de lange termijn ALM-analyses. De hogere dekkingsgraad betekent daarnaast een kleinere kans op verlagen en tegelijkertijd komt indexeren eerder in beeld".

Reactie toevoegen

 
Meer over
Navigatiemetafoor om toekomstig ouderdomspensioen inzichtelijker te maken

Navigatiemetafoor om toekomstig ouderdomspensioen inzichtelijker te maken

Vanaf 30 september 2019 zal een navigatiemetafoor gebruikt worden om deelnemers van werkgeverspensioenregelingen beter inzicht te geven in hun toekomstig ouderdomspensioen. Een...

Webinar Nibe-SVV over pensioen

Webinar Nibe-SVV over pensioen

Nibe-SVV organiseert maandagavond 21 januari een gratis webinar over pensioen. Als specialist neemt plaats aan tafel Gerard Staats (Fiscaal jurist aan Fiscaal...

Nieuw mededelingsformulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Nieuw mededelingsformulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Het ministerie van SZW heeft een nieuw mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding gepubliceerd. Met dit formulier kan...

Pensioenexpert Marcel Wallage brengt boek uit

Pensioenexpert Marcel Wallage brengt boek uit

Van Marcel Wallage (PensioenVizier, Sneek) is het boek 'Denk niet aan je pensioen. Maar als je het dan toch doet, doe het dan goed' verschenen. Het boek is samengesteld...

Grondslagen en factoren voor individuele waardeoverdrachten voor 2019

Grondslagen en factoren voor individuele waardeoverdrachten voor 2019

De Pensioenfederatie heeft de waardeoverdrachtfactoren voor 2019 vastgesteld, te gebruiken bij de berekeningen van individuele waardeoverdrachten van werknemers,...

Vragen die leven rondom pensioen

Vragen die leven rondom pensioen

Op pagina 30 van de eerder deze week verschenen Wijzer in geldzaken Pensioenmonitor 2018 is een aardig overzicht te vinden van vragen die leven rondom pensioen....