Adviseur moet stilstaan bij inlooprisico

section1_page60_article49_1.jpg

Tot medio 1980 was de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gebaseerd op een act committed dekking. Dit hield in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde was gedekt wanneer de oorzaak van de schade lag binnen de verzekeringsperiode. Hiermee werd een volledig uitlooprisico geboden. Dit systeem werd voor verzekeraars onhoudbaar, omdat er jaren na het beëindigen van de polis nog steeds claims werden ingediend.

Verzekeraars besloten vervolgens om over te stappen op het loss occurance systeem. De aansprakelijkheid van verzekerde was gedekt wanneer de oorzaak van de schade ontstond binnen de verzekeringsperiode. Hiermee werd het uitlooprisico weliswaar beperkt, maar door claims die zich pas jaren later openbaarden, konden verzekeraars nog steeds na het eindigen van de polis worden aangesproken. In de jaren negentig zijn de aansprakelijkheidsverzekeraars daarom overgegaan op claims made dekkingen. Deze dekking houdt in dat de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor de door hem geleden schade. Wanneer de schade is ontstaan, is niet meer relevant, want de claims made polis kent geen enkele vorm van uitloopdekking.

Omstandighedendekking

Veel aansprakelijkheidsverzekeraars bieden toch de mogelijkheid om het uitlooprisico (beperkt) mee te verzekeren. Wanneer zich tijdens de looptijd van een verzekering een omstandigheid voordoet die kan leiden tot een aansprakelijkheidsstelling, dan mag hij dit aan de verzekeraar melden. Na deze melding mag hij een beroep doen op zijn verzekering wanneer de claim tegen hem wordt ingediend nadat de verzekering is beëindigd en de verzekeraar heeft aangegeven dat uitlooprisico meeverzekerd kan worden.

Onder ‘omstandigheden’ worden feiten verstaan waarover verzekerde concreet kan meedelen van wie de aanspraak kan worden verwacht, om welk handelen of nalaten het gaat en welke maatregelen de verzekerde heeft genomen om de aanspraak te voorkomen of beperken.

Voorrisico niet meeverzekerd

Naast het uitlooprisico, kennen we ook het zogeheten inlooprisico. Dit inlooprisico wordt ook wel voorrisico genoemd. Het is voor veel verzekeraars gebruikelijk om in de voorwaarden van een claims made polis onder de aanduiding ‘voorrisico’ de volgende bepaling op te nemen: aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd.

De praktijk leert dat de meeste aansprakelijkheidsverzekeraars bij het aangaan van een nieuwe verzekering het voorrisico niet meeverzekeren. Wanneer de verzekeringsnemer hier bewust voor kiest, is hier natuurlijk niets op tegen. Echter, het komt nog vaak voor dat de verzekeringsnemer over het belang van dit risico niet voldoende is geïnformeerd door zijn verzekeringsadviseur schade zakelijk.

Belangrijke adviestaak

Bij iedere nieuwe aanvraag dient expliciet te worden stilgestaan bij het inlooprisico van de verzekeringsnemer. Goede voorlichting over nut en noodzaak van het meeverzekeren van het inlooprisico, is van essentieel belang. Wat dit onderwerp betreft, is er een belangrijke adviestaak weggelegd voor de verzekeringsadviseur. De verzekeraar heeft daarbij een ondersteunende taak.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Register biedt handig overzicht

Register biedt handig overzicht

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In dit stuk geeft Adfiz uitleg over het register van verwerkingsactiviteiten....

Klunzige struikelpartij toch vergoed

Klunzige struikelpartij toch vergoed

SCHADE - Een consument is op visite. Bij het opstaan van de zitbank en het weglopen, struikelt de consument over zijn eigen benen, waardoor een salontafel van de...

Regelgeving is geen afvinklijstje

Regelgeving is geen afvinklijstje

Al houdt u zich als financieel dienstverlener nog zo goed aan de Wft, dan kan het toch voorkomen dat u op basis van andere geldende wetten door een rechter op de...

Adviseur moet klant alternatieven bieden

Adviseur moet klant alternatieven bieden

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak staat de vraag centraal of de adviseur de consument had moeten informeren over eventuele financieringsmogelijkheden buiten het reguliere...

Consument mag niet klagen over adviseur

Consument mag niet klagen over adviseur

LEVEN - In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument vindt dat, door de hoge kosten...

Inzicht kostenopbouw geen verplichting

Inzicht kostenopbouw geen verplichting

LEVEN - Wanneer bij het afsluiten van een verzekering duidelijkheid bestaat over de verschuldigde premie én over hoogte van de uitkering, heeft de klant...