Vergoeding contra-expertise: wet is leidend

Ard van der Steur

Verzekeraars mogen de vergoeding die zij bieden voor contra-expertise niet in algemene zin verlagen tot een bedrag lager dan de verzekerde som. Aldus minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen. De minister schrijft verder dat de AFM onderzoek naar de kwestie gaat doen.

De Kamervragen volgden op berichten dat verzekeraars terughoudend zouden zijn bij het vergoeden van de kosten van contra-expertise. Die terughoudendheid is te begrijpen, want in het ongunstigste geval betaalt de verzekeraar een extra bedrag ter hoogte van de verzekerde som. Toch moeten de verzekeraars zich aan de wet houden, aldus de minister. Wat al helemaal niet door de beugel kan, zoals door de rechter onlangs ook is bepaald, is de vergoeding maximeren tot het bedrag dat de eerste expert kostte. De minister kondigt verder aan dat de AFM "naar aanleiding van de recente signalen over contra-expertise dit onderwerp expliciet zal opnemen in het jaarlijkse Klantbelang onderzoek naar de afhandeling van schades".

Het volledige antwoord van de minister: "Uit de wet volgt dat de kosten ter vaststelling van de schade ten laste van de verzekeraar komen, indien zij redelijk zijn. Dit is ook het geval, als deze kosten samen met de vergoeding van de schade de verzekerde som zouden overschrijden (art. 7: 959 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hierna: BW). Is de verzekeringnemer een consument, dan kan van deze bepaling niet worden afgeweken ten nadele van de verzekeringnemer of de verzekerde, voor zover de kosten het bedrag van de verzekerde som niet overschrijden (art. 7: 963 lid 6 BW). Dit betekent dat de verzekeraar in het voor hem ongunstigste geval verplicht kan zijn een bedrag gelijk aan twee maal de verzekerde som uit te keren: eenmaal in verband met de expertisekosten en eenmaal in verband met de verzekerde schade (Tweede Kamer, 19 529, nr. 5, p. 43).

"Of de kosten redelijk zijn, is afhankelijk van een beoordeling van de omstandigheden van het geval. Het in algemene zin maximeren van de redelijke kosten tot een lager bedrag dan de verzekerde som is met voornoemde bepalingen niet verenigbaar. Welke kosten in een individueel geval redelijk zijn, is ter beoordeling aan de rechter.

"In de zaak die leidde tot de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 10 september 2014 had de verzekeraar de vergoeding van de kosten voor het inschakelen van een contra-expert door de consument beperkt in de polisvoorwaarden. De verzekeraar vergoedde deze kosten tot het niveau van maximaal de kosten van de expert die de verzekeraar zèlf had ingeschakeld. De rechtbank oordeelde dat een dergelijke algemene beperking van artikel 7: 959 lid 1 BW niet is toegestaan. Ook zij overwoog dat per geval moet worden bekeken of er sprake is van redelijke kosten (ECLI:NL:RBGEL:2014:5921).

"Artikel 6: 96 lid 2, onderdeel b BW bepaalt dat als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking komen de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. De verrichtte werkzaamheden ter vaststelling van de schade dienen redelijk te zijn, als ook de kosten die in dit verband worden gemaakt. Dit betreft de zogenoemde dubbele redelijkheidstoets. Artikel 7: 959 lid 1 BW kan worden beschouwd als een specialis van dit artikel voor het vaststellen van de schade door de verzekerde in zijn verhouding tot de verzekeraar. Aan de hand van de omstandigheden van het geval wordt beoordeeld welke kosten redelijk zijn. Het ligt voor de hand dat ook hierbij de aard van de verrichtte werkzaamheden en de omvang van de kosten factoren van belang zijn.

"De AFM houdt risico-gestuurd toezicht. De AFM maakt bij de prioritering van toezichtacties gebruikt van signalen en meldingen. Bij de beslissing of de AFM nader onderzoek doet, maakt de AFM steeds weer een afweging aan de hand van de aard en grootte van een bepaald risico. De AFM heeft mij laten weten dat zij naar aanleiding van de recente signalen over contra-expertise dit onderwerp expliciet zal opnemen in het jaarlijkse Klantbelang onderzoek naar de afhandeling van schades. Dit onderzoek start in december 2015. In de zomer van 2016 zullen de resultaten bekend zijn. Daarnaast wordt het onderwerp meegenomen in het doorlopende toezicht, naar aanleiding van recente signalen. Eerder was er door het geringe aantal signalen dat de AFM over contra-expertise ontving, onvoldoende aanleiding hier nader onderzoek naar te doen.

"Sinds een aantal jaren besteedt de AFM in haar onderzoeken in het kader van het Klantbelang Dashboard op diverse punten aandacht aan de vraag in hoeverre verzekeraars het klantbelang centraal stellen rond de vaststelling en de afhandeling van schades. Voorbeelden van onderwerpen zijn: in hoeverre hanteert de verzekeraar prestatie-indicatoren die zien op het belang van de klant, stuurt de verzekeraar schadebehandelaars- en experts aan op een wijze die in het belang van de klant is of op een wijze die voornamelijk in het belang van de verzekeraar is en in hoeverre wordt door de verzekeraar geborgd dat gevolmachtigd agenten ook het klantbelang centraal stellen bij de afhandeling van claims. Uit deze onderzoeken blijkt dat de onderzochte verzekeraars belang hechten aan het op een zorgvuldige, objectieve en consistente manier afhandelen van claims. Daarnaast kijkt de AFM naar de duidelijkheid van communicatie met klanten over de afhandeling van claims. De uitkomsten van dit onderzoek worden jaarlijks samen met de uitkomsten van andere, vergelijkbare onderzoeken en de scores van banken en verzekeraars hierop door de AFM gepubliceerd.

"Het Verbond van Verzekeraars heeft mij laten weten periodiek te overleggen met het NIVRE. In deze overleggen wordt onder andere gesproken over de gezamenlijke Gedragscode expertise-organisaties. Een onderdeel van deze Gedragscode is dat verzekeraars en experts hun klanten wijzen op het proces van schadebehandeling en de mogelijkheid om een eigen (contra-)expert in te schakelen. Volgens het Verbond van Verzekeraars geven aangesloten verzekeraars aan dat zij zich aan de Gedragscode houden."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Roelof Radstaake - 18 november 2015

Jawel hoor Jeffrey. Verzekeraars zouden eindelijk eens moeten beseffen dat ze zich gewoon aan regeltjes moeten houden. Ondergetekende heeft zich al jaren ingespannen om verzekeraars op hun verplichtingen te wijzen maar verzekeraars stelden zich altijd arrogant en afhoudend op. Ze hielden en houden nog steeds vast aan het standpunt dat zij wel weten wat wel en niet mag en wee de burger die er anders over denkt. Ik krijg nu iig eindelijk loon naar werken in een minister die precies voorschrijft hoe de wet is bedoeld en niet zoals verzekeraars die uitleggen. Overigens, die NIVRE code dat men de klant informeert over het recht op contra? Hulde voor EMN. Die is de enige van de maatschappijgerichte experts die dit doet! De rest? ach..............

Jeffrey Leichel - 18 november 2015

De klant moet zware juridische gevechten voeren en er moeten intensieve toezichtstaken worden opgetuigd om..... de klant centraal te stellen. Wat een ontzettend triest verhaal eigenlijk als je dat zo leest. En als ik dan denk aan al die kosten die gemaakt worden voor juridische strijd en extra AFM taken en de consequenties daar weer van voor de kosten van dienstverlening, dan wordt pijnlijk duidelijk wat een holle frase dat eigenlijk is; de klant centraal. Kunnen we dit nu echt niet anders oplossen?

Lees meer over
Tips en valkuilen bij contra-expertise (partnercontent de Vereende)

Tips en valkuilen bij contra-expertise (partnercontent de Vereende)

Een verzekerde dient bij zijn verzekeraar aan te geven dat hij gebruik wil maken van een contra-expert. Deze contra-expert dient ook te handelen volgens de Gedragscode...

Schadecoach in clinch met kifid

Schadecoach in clinch met kifid

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) noemt het twijfelachtig dat een contra-expert de uitkering door de verzekeraar rechtstreeks naar hem...

AFM ziet alleen incidenten bij inzet contra-expertise

AFM ziet alleen incidenten bij inzet contra-expertise

Er zijn af en toe incidenten maar geen structurele problemen bij de inzet van contra-expertise bij woonverzekeringen. Dit constateert de AFM in een verkenning naar...

Polemiek kosten contra-expertise woedt voort

Polemiek kosten contra-expertise woedt voort

"Bar hoe weinig kritisch er over 'verdienmodel' van deze contra-experts wordt bericht. Die koesteren Robin Hood-image." Dat twittert Verbondsdirecteur...

Verbond: duidelijkheid over vergoeding contra-expert

Verbond: duidelijkheid over vergoeding contra-expert

Verzekeraars gaan duidelijkheid bieden over de vergoeding van contra-expertise. Het Verbond roept particuliere schadeverzekeraars op bij inschakeling van een contra-expert...

Kwestie contra-expertise leidt tot kamervragen

Kwestie contra-expertise leidt tot kamervragen

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de kwestie contra-expertise, die door Verzekeringsklachten.nl de afgelopen tijd is opgespeeld. De vragen zijn van het...