Consument moet psychische klachten melden bij aangaan aov

Kifid LOGO 2017

Een consument heeft ten onrechte psychische klachten niet gemeld bij het aangaan van een aov en de schending van de mededelingsplicht staat vast. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-510.

Op 16 februari 2006 heeft de consument een Hypotheek Opvang Polis bij BNP Paribas Cardif aangevraagd in het kader waarvan hij een aanvraagformulier en een op 16 februari 2006 ondertekende gezondheidsverklaring heeft ingevuld. De in deze gezondheidsverklaring opgenomen vragen heeft de consument in ontkennende zin beantwoord. De verzekering is hierna op 12 april 2006 ingegaan. Als gevolg van een niet-aangeboren hersenafwijking, een crisissituatie en depressiviteit is de consument met ingang van 13 december 2013 arbeidsongeschikt geraakt. De consument heeft hiervoor een beroep gedaan op zijn verzekering zoals gesloten bij de verzekeraar. Bij brief van 23 december 2014 heeft de verzekeraar de consument een uitkering uit hoofde van deze verzekering ontzegd omdat de consument bij het aangaan van de verzekering een onjuiste verklaring heeft afgelegd over zijn gezondheid, terwijl, als hij dat niet had gedaan, Verzekeraar de verzekering niet had afgesloten. De verzekeraar heeft de polis beëindigd  onder restitutie van de te veel betaalde premie.

De consument vordert primair dat verzekeraar de verzekering in kracht herstelt en hem met ingang van 13 december 2013 alsnog de maandelijkse uitkering van € 700,- verstrekt waar de consument recht op heeft. Zo niet, dan vordert de consument secundair de koopsom terug die hij voor de verzekering heeft betaald.

 

UITSPRAAK

De Commissie is van oordeel dat de consument psychische klachten ten onrechte niet heeft vermeld bij het aangaan van de verzekering en schending van de mededelingsplicht mitsdien vaststaat. Ook dat de langdurige psychische klachten die de consument heeft ervaren en de behandeling/begeleiding die hij daarvoor heeft gehad in het algemeen als een slecht risico worden aangemerkt. Een redelijk handelend verzekeraar had de aanvraag van de verzekering dan ook afgewezen, zeker gezien in relatie tot het langdurige drugsgebruik van de consument en de daarmee gepaard gaande verslavingsproblematiek. Volgt afwijzing van primaire en secundaire vordering van de consument.

Lees meer over
Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Vier maanden duurde het eer de consument een definitieve afwijzing kreeg van de hypotheekaanvraag. Omdat de consument niet alle benodigde informatie aanleverde,...

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

HYPOTHEKEN – Binnen de Wft geldt dat dat de hypotheek zoals die na advies tot stand komt, geacht wordt te zijn conform het advies dat de adviseur aan de consument...

Wet beperkt tussentijds opzeggen door verzekeraar

Wet beperkt tussentijds opzeggen door verzekeraar

SCHADE – De verzekeraar wijst in deze casus een schade op een reisverzekering af. De consument is hier zeer boos om. Hij schrijft onder meer aan de verzekeraar:...

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

SCHADE – De verzekeraar in deze uitspraak bood in het verleden de mogelijkheid om de WA-dekking van de auto tijdelijk op te schorten. Deze mogelijkheid wordt...

Dekking bereddingskosten niet onbeperkt

Dekking bereddingskosten niet onbeperkt

SCHADE – Onder bereddingskosten wordt in het algemeen verstaan de kosten die een verzekerde maakt om tijdens of na een schadegebeurtenis schade te voorkomen...

Ook consument moet zijn best doen

Ook consument moet zijn best doen

LEVEN – De geschillencommissie Kifid legt normen op aan aanbieders en adviseurs. Maar ook aan de consument worden door de geschillencommissie eisen gesteld....