Grenzen aan termijn indienen woekerpolisklacht

Kifid LOGO 2017

Een consument, die compensatie voor een mogelijke woekerpolis van een verzekeraar eist, betrekt 3,5 jaar later ook de adviseur in het dossier. Kifid neemt deze klacht niet in behandeling, zo blijkt uit Uitspraak 2017-512 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

Via een adviseur heeft de consument in 2005 bij Reaal een Opstap Hypotheekverzekering afgesloten voor de duur van dertig jaren. Bij brief van 14 augustus 2013 heeft de consument bij het Kifid een klacht ingediend over de betreffende verzekering, tegen de verzekeraar. De brief is in cc gericht aan de adviseur, die de consument op dat moment reeds adviseerde. Per e-mail van 6 december 2016 heeft de consument zich tot de adviseur gewend en te kennen gegeven de adviseur te willen betrekken in de lopende klachtprocedure tegen de verzekeraar. De gemachtigde van de adviseur heeft hierop per e-mail van 20 december 2016 gereageerd stellende dat van een concrete klacht aan het adres van de Adviseur geen sprake is én dat een eventuele vordering van Consument door tijdsverloop teniet zou zijn gegaan. De consument heeft daarop per e-mail van 21 december 2016 gereageerd. Aangezien dit niet tot een voor de consument bevredigende reactie van (de gemachtigde van) de adviseur leidde, heeft Consument op 14 januari 2017 een klacht tegen de Adviseur ingediend bij het Kifid.

 

DE KLACHT

De adviseur zou de zorgplicht hebben geschonden. De consument stelt dat de adviseur heeft nagelaten hem zowel in de precontractuele fase, als gedurende de looptijd van de verzekering, te waarschuwen dat het verzekeringsproduct “ernstige informatie- en productgebreken bevatte en derhalve als niet passend voor het doel van consument diende te worden beschouwd.” Tot die informatiegebreken behoorden de kosten van het product en de wijze waarop de overlijdensrisicopremie is vastgesteld. Door deze gebreken kwalificeerde het product volgens de consument niet als een opbouwproduct. Indien de adviseur zijn verplichtingen jegens de consument niet zou hebben geschonden zou Consument de overeenkomst niet hebben afgesloten. De consument klaagt tevens dat de Adviseur heeft verzuimd hem te voorzien van een deugdelijk beleggingsadvies en dat de adviseur gedurende de looptijd heeft verzuimd “het klantprofiel te actualiseren en na te gaan of het product voor consument nog wel passend was”. De consument stelt dat hij ten gevolge van het voorgaande een schade heeft geleden van 28.566 euro. Dit bedrag vordert de consument van de adviseur, vermeerderd met de wettelijke rente sinds 1 februari 2005.


OORDEEL COMMISSIE

De Commissie heeft het ontvankelijkheidsverweer op grond van het Reglement beoordeeld. Op de klacht is het Kifid Reglement geldend tussen 1 oktober 2014 en 1 april 2017 van toepassing. De consument wist in ieder geval in augustus 2013 van mening dat er goede gronden waren voor het aannemen van de aansprakelijkheid van de adviseur. De consument heeft op dat moment verzuimd de adviseur aansprakelijk te stellen en/of een klacht in te dienen bij het Kifid. Hoewel de consument geen klacht had ingediend schakelt de Commissie deze situatie gelijk met artikel 12 Reglement, waarin wel een klacht is ingediend, omdat de consument wel een klacht had kunnen indienen. Hierbij is van belang dat de consument werd bijgestaan door een professionele gemachtigde. Een termijn van bijna drieënhalf jaar kwalificeert in die situatie niet als een redelijke termijn voor indiening van een klacht.

Lees meer over

Reacties

Martin van Rossum 23 augustus 2017

De zaak ligt ingewikkelder dan uit deze beschrijving blijkt. Consument en gemachtigde gingen er in 2013 van uit dat adviseur op voet van artikel 17 lid 1 Reglement bij de geschilprocedure kon worden betrokken, zelfs zonder voorafgaande hoor- en wederhoor. Toenmalig Kifid-voorzitter vroeg gemachtigde ook in dat geval toch hoor- en wederhoor toe te passen. Vervolgens werd het dossier door KiFiD meer dan 3 jaar aangehouden. Toen Consument bij heropening van het dossier de hoor- en wederhoor-procedure wilde starten heette de klacht tegen adviseur plotseling verjaard. Dank je de koekoek. Verder is het zo dat Kifid zich niets aantrekt van de civiele verjaringstermijnen van 3 resp. 5 jaar. Typisch gevalletje van in het KiFiD-doolhof verdwaald raken dus. Wie stooft er hier iemand een kooltje? En artikel 17 lid 1 Reglement blijkt een gunst, geen recht.

Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Vier maanden duurde het eer de consument een definitieve afwijzing kreeg van de hypotheekaanvraag. Omdat de consument niet alle benodigde informatie aanleverde,...

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

HYPOTHEKEN – Binnen de Wft geldt dat dat de hypotheek zoals die na advies tot stand komt, geacht wordt te zijn conform het advies dat de adviseur aan de consument...

Wet beperkt tussentijds opzeggen door verzekeraar

Wet beperkt tussentijds opzeggen door verzekeraar

SCHADE – De verzekeraar wijst in deze casus een schade op een reisverzekering af. De consument is hier zeer boos om. Hij schrijft onder meer aan de verzekeraar:...

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

SCHADE – De verzekeraar in deze uitspraak bood in het verleden de mogelijkheid om de WA-dekking van de auto tijdelijk op te schorten. Deze mogelijkheid wordt...

Dekking bereddingskosten niet onbeperkt

Dekking bereddingskosten niet onbeperkt

SCHADE – Onder bereddingskosten wordt in het algemeen verstaan de kosten die een verzekerde maakt om tijdens of na een schadegebeurtenis schade te voorkomen...

Ook consument moet zijn best doen

Ook consument moet zijn best doen

LEVEN – De geschillencommissie Kifid legt normen op aan aanbieders en adviseurs. Maar ook aan de consument worden door de geschillencommissie eisen gesteld....